კვირას რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელი პარტია ამომრჩეველთა ხმების რამდენ პროცენტს მიიღებდა - რა აჩვენა IRI-ის კვლევამ? | Allnews.Ge

კვირას რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელი პარტია ამომრჩეველთა ხმების რამდენ პროცენტს მიიღებდა - რა აჩვენა IRI-ის კვლევამ?

სა­ერ­თა­შო­რი­სო რეს­პუბ­ლი­კუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის (IRI) მიერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის კვლე­ვის თა­ნახ­მად, ამ კვი­რას რომ სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბი ტარ­დე­ბო­დეს, "ქარ­თულ ოც­ნე­ბას“ ხმას 25% მის­ცემ­და, ხოლო "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბას“ - 12%.

კი­თხვა­ზე, ამ კვი­რას, რომ სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბი ტარ­დე­ბო­დეს, რო­მელ პარ­ტი­ას მის­ცემ­დით ხმას? გა­მო­კი­თხულ მო­ქა­ლა­ქე­თა პა­სუ­ხე­ბი შემ­დეგ­ნა­ი­რად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

 • ქარ­თულ იოც­ნე­ბა - დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო - 25%
 • ერ­თი­ა­ნი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა - 12%
 • სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის - გი­ორ­გი გა­ხა­რია - 3%
 • გირ­ჩი - მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა - ზუ­რაბ გირ­ჩი ჯა­ფა­რი­ძე - 3%
 • სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი - გი­ორ­გი ვა­შა­ძე - 2%
 • დროა - ელე­ნე ხოშ­ტა­რია - 2%
 • ლე­ი­ბო­რის­ტუ­ლი პარ­ტია - შალ­ვა ნა­თე­ლაშ­ვი­ლი - 2%
 • ხალ­ხის­თვის - ანა დო­ლი­ძე - 2%
 • გირ­ჩი - 2%
 • პატ­რი­ოტ­თა ალი­ან­სი - და­ვით თარ­ხან მო­უ­რა­ვი და ირმა ინაშ­ვი­ლი - 2%
 • ლელო - 1%
 • მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი - ალე­კო ელი­საშ­ვი­ლი - 1%
 • კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლი მოძ­რა­ო­ბა - ალტ-ინფო - 1%
 • სხვე­ბი - 2%
 • გა­ფუ­ჭე­ბუ­ლი სა­არ­ჩევ­ნო ბი­უ­ლე­ტე­ნი - 11%
 • ხმას არ მივ­ცემ­დი - 6%
 • არ ვიცი - 16%
 • უარი პა­სუხზე - 7%.

"სა­ერ­თა­შო­რი­სო რეს­პუბ­ლი­კუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის” (IRI) კვლე­ვა ჩა­ტარ­და 2022 წლის 13 სექ­ტემ­ბე­რი - 2 ოქ­ტომ­ბრის პე­რი­ოდ­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო რეს­პუბ­ლი­კუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის კვლე­ვე­ბის ცენ­ტრის სა­ხე­ლით, ბალ­ტი­ის კვლე­ვე­ბი­სა და გე­ლა­პის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლის დოქ­ტო­რი რასა ალი­შა­უს­კი­ნეს მიერ. კვლე­ვის სა­ვე­ლე სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ჩა­ტარ­და "IPM“-ის­მი­ერ. მო­ნა­ცე­მე­ბი შეგ­როვ­და პი­რის­პირ ინ­ტერ­ვი­უს გზით. შერ­ჩე­ვა მო­ი­ცავ­და სა­არ­ჩევ­ნო ხმის უფ­ლე­ბი­სა და ასა­კის მქო­ნე 1500 რეს­პონ­დენტს. მო­ნა­ცე­მე­ბი შე­წო­ნილ იქნა ასა­კის, სქე­სის, რე­გი­ო­ნი­სა და და­სახ­ლე­ბის ზო­მის შე­სა­ბა­მი­სად. ცდო­მი­ლე­ბის ზღვა­რი წარ­მო­ად­გენს +/- 2.5 %, გა­მო­პა­სუ­ხე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი - 74 %. კვლე­ვის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და ამე­რი­კე­ლი ხალ­ხის მხარ­და­ჭე­რით, აშშ-ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს მეშ­ვე­ო­ბით.

myquiz