პატრიარქი - 88%, კახა კალაძე - 51%, ირაკლი ღარიბაშვილი - 44% - როგორია IRI-ის კვლევის მიხედვით პერსონების რეიტინგი | Allnews.Ge

პატრიარქი - 88%, კახა კალაძე - 51%, ირაკლი ღარიბაშვილი - 44% - როგორია IRI-ის კვლევის მიხედვით პერსონების რეიტინგი

"სა­ერ­თა­შო­რი­სო რეს­პუბ­ლი­კუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის” (IRI) სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის კვლე­ვის თა­ნახ­მად, ყვე­ლა­ზე მეტ გა­მო­კი­თხულს (88%) პატ­რი­არ­ქი ილია მე­ო­რე მოს­წონს.

კვლე­ვის თა­ნახ­მად, მე­ო­რე ად­გილ­ზეა კახა კა­ლა­ძე 51%-ით, რო­მელ­საც მოს­დევს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი - 44 პრო­ცენ­ტით.

პერ­სო­ნე­ბის მო­წო­ნე­ბის რე­ი­ტინ­გი ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

 • პატ­რი­არ­ქი ილია მე­ო­რე - 88 %;
 • კახა კა­ლა­ძე - 51%;
 • ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი - 44 %;
 • ანა დო­ლი­ძე - 40 %;
 • სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი - 38%;
 • და­ვით უსუ­ფაშ­ვი­ლი - 38%;
 • ნინო ლომ­ჯა­რია - 38 %;
 • გი­ორ­გი გა­ხა­რია - 37%;
 • გი­ორ­გი ვა­შა­ძე - 37%;
 • ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი - 36%;
 • ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე - 34%;
 • ელე­ნე ხოშ­ტა­რია - 33%;
 • მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი - 33%;
 • შალ­ვა ნა­თე­ლაშ­ვი­ლი - 33%;
 • ნიკა მე­ლია - 32%;
 • ხა­ტია დე­კა­ნო­ი­ძე - 31%;
 • ალე­კო ელი­საშ­ვი­ლი- 30%;
 • მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძე - 29%;
 • შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვი­ლი - 28 %;
 • ზუ­რაბ გირ­ჩი ჯა­ფა­რი­ძე - 26 %;
 • ბად­რი ჯა­ფა­რი­ძე - 23%;
 • გიგა ბო­კე­რია - 17 %;
 • ხა­თუ­ნა სამ­ნი­ძე - 15 %.

"სა­ერ­თა­შო­რი­სო რეს­პუბ­ლი­კუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის” (IRI) კვლე­ვა ჩა­ტარ­და 2022 წლის 13 სექ­ტემ­ბე­რი - 2 ოქ­ტომ­ბრის პე­რი­ოდ­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო რეს­პუბ­ლი­კუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის კვლე­ვე­ბის ცენ­ტრის სა­ხე­ლით, ბალ­ტი­ის კვლე­ვე­ბი­სა და გე­ლა­პის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლის დოქ­ტო­რი რასა ალი­შა­უს­კი­ნეს მიერ. კვლე­ვის სა­ვე­ლე სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ჩა­ტარ­და „IPM“-ის­მი­ერ. მო­ნა­ცე­მე­ბი შეგ­როვ­და პი­რის­პირ ინ­ტერ­ვი­უს გზით. შერ­ჩე­ვა მო­ი­ცავ­და სა­არ­ჩევ­ნო ხმის უფ­ლე­ბი­სა და ასა­კის მქო­ნე 1500 რეს­პონ­დენტს. მო­ნა­ცე­მე­ბი შე­წო­ნილ იქნა ასა­კის, სქე­სის, რე­გი­ო­ნი­სა და და­სახ­ლე­ბის ზო­მის შე­სა­ბა­მი­სად. ცდო­მი­ლე­ბის ზღვა­რი წარ­მო­ად­გენს +/- 2.5 %, გა­მო­პა­სუ­ხე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი - 74 %. კვლე­ვის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და ამე­რი­კე­ლი ხალ­ხის მხარ­და­ჭე­რით, აშშ-ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს მეშ­ვე­ო­ბით.

myquiz