რატომ არის ზოგიერთ ქვეყანაში პიტ ბულის ყოლა აკრძალული და რომელ ქვეყანაში რა რეგულაცია მოქმედებს | Allnews.Ge

რატომ არის ზოგიერთ ქვეყანაში პიტ ბულის ყოლა აკრძალული და რომელ ქვეყანაში რა რეგულაცია მოქმედებს

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მე­დი­ა­ში გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ თბი­ლის­ში პიტ ბული ადა­მი­ა­ნებს და­ეს­ხა თავს. მან სამი ადა­მი­ა­ნი დაკბი­ნა. სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა კი ძაღლს შვი­დი ტყვია ეს­რო­ლეს და მოკ­ლეს იმის­თვის, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის სა­სი­ცო­ცხლო ზი­ა­ნი არ მი­ე­ყე­ნე­ბი­და და რო­გორც აცხა­დებ­დნენ, იმ მო­მენ­ტში სხვა გზა არ არ­სე­ბობ­და.

ეს არ არის პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა, რო­დე­საც ამ ჯი­შის ძაღ­ლი ადა­მი­ა­ნებს და­ეს­ხა თავს, ყო­ვე­ლი­ვემ კი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში დის­კუ­სი­ას და­უ­დო სა­ფუძ­ვე­ლი იმის შე­სა­ხებ, უნდა იყოს თუ არა პიტ ბუ­ლის ყოლა დაშ­ვე­ბუ­ლი, თუ უნდა აიკ­რძა­ლოს, ან და­წეს­დეს გარ­კვე­უ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი მის მოვ­ლას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

პიტ ბულ ტე­რი­ე­რი დღეს­დღე­ო­ბით ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე აგ­რე­სი­ულ ძაღ­ლის ჯი­შად მი­იჩ­ნე­ვა, რომ­ლის შე­უ­პო­ვა­რი ხა­სი­ა­თი სის­ტე­მა­ტურ წვრთნას მო­ი­თხოვს ლეკ­ვო­ბი­დან­ვე, რათა პატ­რონ­მა შემ­დეგ ძაღ­ლის მო­თოკ­ვა და აგ­რე­სი­უ­ლი ფო­ნის გა­კონ­ტრო­ლე­ბა შეძ­ლოს. ამის გამო მისი ყოლა არა­ერთ ქვე­ყა­ნა­შია აკ­რძა­ლუ­ლი.არ არ­სე­ბობს მეც­ნი­ე­რუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა იმის შე­სა­ხებ, რომ ამ ჯი­შის ძაღ­ლე­ბი სხვებ­ზე უფრო აგ­რე­სი­უ­ლე­ბი არი­ან. ცხო­ველ­თა უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ თუ პიტ­ბუ­ლი აგ­რე­სი­უ­ლია, ეს შე­სა­ბა­მი­სი წვრთნის ბრა­ლია.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ როტვე­ი­ლე­რებს, დო­ბერ­მა­ნებ­სა და გერ­მა­ნულ ნა­გა­ზებ­საც მსგავ­სი რე­პუ­ტა­ცია აქვთ, თუმ­ცა სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში აკ­რძალ­ვა და რე­გუ­ლა­ცია უფრო მე­ტად პიტ ბულ­ზე ვრცელ­დე­ბა.

gettyimages-513392620-scaled-e1635191773380-48931-1664695599.jpg

რა­ტომ არის ზო­გი­ერთ ქვე­ყა­ნა­ში პიტ ბულ ტე­რი­ე­რის ყოლა აკ­რძა­ლუ­ლი?

პიტ ბუ­ლებს ადა­მი­ა­ნე­ბის ნა­წი­ლი იმის­თვის ირ­ჩევს, რომ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მო­გე­ბა ნა­ხოს პიტ ბუ­ლე­ბის ჩხუ­ბით და ვი­საც ძაღ­ლი ამ მიზ­ნით ჰყავს, ისე წვრთნის, რომ უფრო მე­ტად აგ­რე­სი­უ­ლი გა­ხა­დოს.

ეს აქ­ტი­ვო­ბა არა­ლე­გა­ლუ­რია და ხში­რად გამ­ხდა­რა პიტ ბუ­ლე­ბის აკ­რძალ­ვის მთა­ვა­რი მი­ზე­ზი. ხში­რია შემ­თხვე­ვა, რო­დე­საც სპე­ცი­ა­ლუ­რად ჩხუ­ბის­თვის გაზ­რდი­ლი პიტ ბული თავს ეს­ხმის ადა­მი­ა­ნებს და და­ზი­ა­ნე­ბებს აყე­ნებს მათ. განაგრძეთ კითხვა

myquiz