როგორ მოიქცეთ, თუ მძევლად აგიყვანეს? | Allnews.Ge

როგორ მოიქცეთ, თუ მძევლად აგიყვანეს?

ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი შემ­თხვე­ვით შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბის მძე­ვა­ლი. ასეთ დროს კრი­მი­ნა­ლებს შე­უძ­ლი­ათ ნე­ბის­მი­ე­რი მიზ­ნის მიღ­წე­ვა.

თა­ნა­მედ­რო­ვე ცხოვ­რე­ბა სავ­სეა სა­ში­ში სი­ურპრი­ზე­ბით, რომ­ლე­ბიც საფრ­თხეს უქ­მნის ადა­მი­ა­ნე­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბა­სა და სი­ცო­ცხლეს. ბუ­ნებ­რი­ვი, ადა­მი­ა­ნის მიერ შექ­მნი­ლი და ბი­ო­ლო­გი­ურ-სო­ცი­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ებ­თან ერ­თად, რომ­ლე­ბიც ყვე­ლა­ზე ხში­რად წარ­მო­იქ­მნე­ბა გა­რე­მო­ე­ბე­ბის შემ­თხვე­ვი­თი შერ­წყმის შე­დე­გად, კა­ცობ­რი­ო­ბა პე­რი­ო­დუ­ლად გა­ნიც­დის ტრა­გე­დი­ებს, რომ­ლე­ბიც გა­მოწ­ვე­უ­ლია ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი ქმე­დე­ბე­ბით. ამ ქმე­დე­ბებს, რომ­ლე­ბიც ყო­ველ­თვის ასო­ცირ­დე­ბა ძა­ლა­დო­ბას­თან, ტე­რო­რიზმს უწო­დე­ბენ.

მძევ­ლად აყ­ვა­ნა შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს ტრან­სპორ­ტში, და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში, ქუ­ჩა­ში, ბი­ნა­ში. და­ზღვე­უ­ლი არა­ვი­ნაა.

სა­ფე­ხუ­რე­ბი:

თუ მძევ­ლად აგიყ­ვა­ნეს ან გა­გი­ტა­ცეს, გირ­ჩევთ და­იც­ვან შემ­დე­გი ქცე­ვის წე­სე­ბი:

  • რაც მთა­ვა­რია: პა­ნი­კა­ში ნუ ჩა­ვარ­დე­ბით;
  • არ და­უშ­ვან ქმე­დე­ბე­ბი, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს თავ­დამ­სხმე­ლე­ბის ია­რა­ღის გა­მო­ყე­ნე­ბის პრო­ვო­ცი­რე­ბა და გა­მო­იწ­ვი­ოს მსხვერ­პლი;
  • გა­უ­ძე­ლით პი­რა­დი ნივ­თე­ბის ჩა­მორ­თმე­ვას, შე­უ­რა­ცხყო­ფას და დამ­ცი­რე­ბას, არ შე­ხე­დოთ დამ­ნა­შა­ვე­ებს თვა­ლებ­ში, ნუ მო­იქ­ცე­ვით გა­მომ­წვე­ვად და ნუ სთხოვთ მათ გა­გიშ­ვან, ეს გა­მო­რი­ცხუ­ლია;
  • სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში და­ი­ცა­ვით კრი­მი­ნა­ლე­ბის მო­თხოვ­ნე­ბი, ნუ ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბით მათ, ნუ გა­რის­კავთ სხვის და სა­კუ­თარ სი­ცო­ცხლეს, შე­ე­ცა­დეთ არ და­უშ­ვათ ტი­რი­ლი და პა­ნი­კა;ნე­ბის­მი­ე­რი მოქ­მე­დე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად (და­ჯე­ქი, ადე­ქი, და­ლიე, წადი ტუ­ა­ლეტ­ში), მო­ი­თხო­ვეთ ნე­ბარ­თვა;
  • თუ და­შა­ვე­ბუ­ლი ხართ, შე­ე­ცა­დეთ არ იმოძ­რა­ოთ, ეს შე­ამ­ცი­რებს სის­ხლის და­კარ­გვას.გახ­სოვ­დეთ 2 რამ: თქვე­ნი მი­ზა­ნია დარ­ჩეთ ცო­ცხა­ლი.
  • თქვე­ნი და­ტყვე­ვე­ბის შე­სა­ხებ შე­ტყო­ბი­ნე­ბის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, სპეც­სამ­სა­ხუ­რებ­მა უკვე და­ი­წყეს მოქ­მე­დე­ბა და გა­ა­კე­თე­ბენ ყვე­ლა­ფერს, რაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია თქვე­ნი გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz