ვინ მოხვდა 12-კაციან სიაში, ვისთვისაც უკრაინა სანქციების დაწესებას მოითხოვს? | Allnews.Ge

ვინ მოხვდა 12-კაციან სიაში, ვისთვისაც უკრაინა სანქციების დაწესებას მოითხოვს?

უკ­რა­ი­ნის კო­რუფ­ცი­ას­თან ბრძო­ლის ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ სან­ქცი­ე­ბის ნუს­ხა­ში ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი და მისი უახ­ლო­ე­სი გა­რე­მოც­ვა შე­იყ­ვა­ნა. ვებგ­ვერ­დზე "უკ­რა­ი­ნა და სან­ქცი­ე­ბი“ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლია იმ პი­რე­ბის სია, რომ­ლე­ბის­თვი­საც უკ­რა­ი­ნა სან­ქცი­ე­ბის და­წე­სე­ბას მო­ი­თხოვს, მათ შო­რის არის 12 ქარ­თვე­ლი. სან­ქცი­ე­ბის და­წე­სე­ბის ოფი­ცი­ა­ლურ მი­ზე­ზად უკ­რა­ი­ნა­ში რუ­სე­თის შეჭ­რი­სა და ომის მხარ­და­ჭე­რა სა­ხელ­დე­ბა...

ქარ­თვე­ლე­ბის სიას, ლე­ვან ვა­სა­ძე ხსნის, თი­თო­ე­ულ მათ­განს თან ერ­თვის დო­სიე და მოკ­ლე მი­მო­ხილ­ვა თუ რა­ტომ მოხ­ვდნენ სან­ქცი­რე­ბულ­თა სი­ა­ში...

1. ლე­ვან ვა­სა­ძე - შპს PROMETHEUS CAPITAL-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რი, შპს PET RETAIL-ის თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი. ლე­ვან ვა­სა­ძეს, მჭიდ­რო კავ­ში­რი აქვს ალექ­სან­დრე დუ­გინ­თან, პრო­პა­გან­დის­ტთან და კრემ­ლის იდე­ო­ლოგ­თან, რომ­ლის პო­ლი­ტი­კუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბა მიზ­ნად ისა­ხავს ევ­რა­ზი­უ­ლი ზე­სა­ხელ­მწი­ფოს შექ­მნას რუ­სე­თის ყო­ფილ საბ­ჭო­თა რეს­პუბ­ლი­კებ­თან ახალ ევ­რა­ზი­ულ კავ­შირ­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ის გზით.

2. ოთარ ფარ­ცხლა­ძე, სა­ქარ­თვე­ლოს გე­ნე­რა­ლუ­რი პრო­კუ­რო­რი 2013 წლის ნო­ემ­ბრი­დან 2013 წლის დე­კემ­ბრამ­დე - სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი გე­ნე­რა­ლუ­რი პრო­კუ­რო­რი, რო­მე­ლიც პენ­სი­ა­ზე გა­ვი­და ნა­სა­მარ­თლო­ბის გამო. ის არის ოლი­გარ­ქი­უ­ლი მმარ­თვე­ლო­ბი­სა და ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფოს წარ­თმე­ვის ერთ-ერთი მო­ნა­წი­ლე ქარ­თვე­ლი ოლი­გარ­ქი­სა და ე.წ. „სა­ქარ­თვე­ლოს არა­ფორ­მა­ლუ­რი მმარ­თვე­ლის“ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მიერ, რო­მე­ლიც ლო­ბი­რებს ერთ-ერთი უმ­დიდ­რე­სი ადა­მი­ა­ნის ინ­ტე­რე­სებს.

3. სულ­ხან პა­პაშ­ვი­ლი - შპს „პა­ლი­ას­ტო­მი 2004“-ის თა­ნამ­ფლო­ბე­ლი; ElGreen-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი; აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კონ­ტრო­ლი შპს Nanotree - კვიპ­როს­ზე... სულ­ხან პა­პაშ­ვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი იყო. ამ­ჟა­მად არის დიდი ბრი­ტა­ნე­თის მო­ქა­ლა­ქე. სულ­ხან და ლაშა პა­პაშ­ვი­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს უმ­დიდ­რე­სი ადა­მი­ა­ნე­ბის სი­ა­ში არი­ან. ისი­ნი ასე­ვე არი­ან ქარ­თვე­ლი ოლი­გარ­ქის, ე.წ „სა­ქარ­თვე­ლოს არა­ფორ­მა­ლუ­რი მმარ­თვე­ლის“ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რე­ბი.

4. და­ვით ხი­და­შე­ლი - ქარ­თვე­ლი ოლი­გარ­ქის, ე.წ „სა­ქარ­თვე­ლოს არა­ფორ­მა­ლუ­რი მმარ­თვე­ლის“ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რი, რო­მე­ლიც ლო­ბი­რებს რუ­სე­თის ერთ-ერთი უმ­დიდ­რე­სი ადა­მი­ა­ნის - ვლა­დი­მერ ევ­ტუ­შენ­კო­ვის ინ­ტე­რე­სებს რუ­სეთ­სა და სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სან­ქცი­ე­ბის გვერ­დის ავ­ლით. რ

5. ივა­ნე ჩხარ­ტიშ­ვი­ლი - შპს Eurasian Invest-ის სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო საბ­ჭოს წევ­რის, Smart Capital Management-ის ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რი მფლო­ბე­ლის ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რი. ფო­თის სა­ზღვაო პორ­ტი ყვე­ლა­ზე დიდი პორ­ტია შავი ზღვის აღ­მო­სავ­ლეთ ნა­წილ­ში.

6. ტიტე მა­მა­ცაშ­ვი­ლი - ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ნა­თე­სა­ვი და შპს GEO ORGANIKS-ის თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი 2022 წლის 2 ივ­ნი­სამ­დე;

7. უჩა მა­მა­ცაშ­ვი­ლი - ქარ­თვე­ლი ოლი­გარ­ქის, ეგ­რეთ წო­დე­ბუ­ლი „სა­ქარ­თვე­ლოს არა­ფორ­მა­ლუ­რი მმარ­თვე­ლის“ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის დე­ი­დაშ­ვი­ლი და მე­სა­ი­დუმ­ლეა, რო­მე­ლიც ლო­ბი­რებს რუ­სე­თის ერთ-ერთი უმ­დიდ­რე­სი ადა­მი­ა­ნის - ვლა­დი­მერ ევ­ტუ­შენ­კო­ვის ინ­ტე­რე­სებს რუ­სეთ­სა და სა­ქარ­თვე­ლო­ში სან­ქცი­ე­ბის გვერ­დის ავ­ლით.

8. გი­ორ­გი კა­პა­ნა­ძე - გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი: შპს GEO ORGANICS; შპს "GEO-MED"; OOO GEO-VED თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი: OOO OV LIMITED / OOO GEO-INNOVATSIYI-ის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი; თა­ნამ­ფლო­ბე­ლი: OOO Georgian Manganez; შპს ვარ­ცი­ხე ჰესი;

9. ირაკ­ლი რუ­ხა­ძე - ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ბიზ­ნეს პარტნი­ო­რი, HUNNEWELL PARTNERS (UK) LLP თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი.

10. ქე­თე­ვან ხა­რა­ი­ძე - ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ძმის მე­უღ­ლე, GEOORGANICS LIMITED-ის თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი.

11. ალექ­სან­დრე ივა­ნიშ­ვი­ლი - ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ძმა

12. ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი - ქარ­თვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი, ბიზ­ნეს­მე­ნი, ე.წ „სა­ქარ­თვე­ლოს არა­ფორ­მა­ლუ­რი მმარ­თვე­ლი“, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი 2012 წლის 25 ოქ­ტომ­ბრი­დან - 2013 წლის 20 ნო­ემ­ბრამ­დე. ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი არის ე.წ. "სა­ქარ­თვე­ლოს არა­ფორ­მა­ლუ­რი მმარ­თვე­ლი", რო­მე­ლიც აკონ­ტრო­ლებს სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბას (სხვა­დას­ხვა დროს სა­სა­მარ­თლო­ში მოხ­სე­ნი­ე­ბუ­ლია ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ინ­ტე­რე­სე­ბის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი - ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი (პრე­მი­ერ მი­ნის­ტრის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი), ირაკ­ლი ქარ­სე­ლა­ძე (მი­ნის­ტრის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი). რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბა და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა), გი­ორ­გი ბა­ჩი­აშ­ვი­ლი (სა­ქარ­თვე­ლოს თა­ნა­ინ­ვეს­ტი­რე­ბის ფონ­დის მრჩე­ველ­თა საბ­ჭოს თავ­მჯდო­მა­რე) და სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რე­ბი). მას აქვს მჭიდ­რო კავ­ში­რი რუ­სე­თის პო­ლი­ტი­კურ ელი­ტას­თან...

myquiz