"პომიდვრის, კიტრის, ბროკოლის და სხვა ბოსტნეულის ვირუსების არ შეგეშინდეთ... დაანებეთ თავი ხალხის დაპანიკებას" - რას წერს ცნობილი ექიმი "პომიდვრის გრიპზე" | Allnews.Ge

"პომიდვრის, კიტრის, ბროკოლის და სხვა ბოსტნეულის ვირუსების არ შეგეშინდეთ... დაანებეთ თავი ხალხის დაპანიკებას" - რას წერს ცნობილი ექიმი "პომიდვრის გრიპზე"

ინ­დო­ეთ­ში ახა­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცია გავ­რცელ­და, რო­მელ­საც "პო­მიდვ­რის გრიპს" უწო­დე­ბენ. ვირუ­სი თავ­და­პირ­ვე­ლად ბავ­შვებ­ში მიმ­დი­ნა­რე წლის მა­ის­ში გა­მოვ­ლინ­და, თუმ­ცა ახლა მის­მა გავ­რცე­ლე­ბამ მა­სობ­რი­ვი სახე მი­ი­ღო.

ვირუ­სი ამ დრომ­დე კვლე­ვი­სა და შეს­წავ­ლის სა­გა­ნია და მეც­ნი­ე­რებს ჯერ­ჯე­რო­ბით მისი ბუ­ნე­ბის შე­სა­ხებ ზუს­ტი მო­ნა­ცე­მე­ბი არ აქვთ. კვლე­ვის წი­ნას­წა­რი შე­დე­გი კი ჟურ­ნალ­ში - Lancet Respiratory Medicine გა­მოქ­ვეყ­ნდა.

მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ნახ­მად, 26 ივ­ლი­სის მდგო­მა­რე­ო­ბით კე­რა­ლა­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვირუ­სის დი­აგ­ნო­ზი და­უს­ვეს 82 ბავ­შვს. შემ­თხვე­ვე­ბი გა­მოვ­ლინ­და მე­ზო­ბელ თა­მილ ნა­დუს შტატ­ში, სა­დაც და­ინ­ფი­ცირ­დნენ ცხრა წლამ­დე ასა­კის ბავ­შვე­ბი, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეს ვირუ­სი უფრო მე­ტად ვლინ­დე­ბა ხუთ წლამ­დე ბავ­შვებ­ში.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლის მომ­ხმა­რებ­ლებს შო­რის ახა­ლი ვირუ­სის გა­მო­ჩე­ნას არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი რე­აქ­ცი­ე­ბი მოჰ­ყვა. ზოგ­მა ამას იუ­მო­რით შე­ხე­და, ზოგ­მაც - ში­შით.

ცნო­ბი­ლი ექი­მი, პე­დი­ატ­რი ინგა მა­მუ­ჩიშ­ვი­ლი, ახა­ლი ვირუ­სის შე­სა­ხებ ცნო­ბებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­მო­ეხ­მა­უ­რა.

"პო­მი­დო­რის, კიტ­რის, ბრო­კო­ლის და სხვა ბოსტნე­უ­ლის ვირუ­სე­ბის არ შე­გე­შინ­დეთ. ბევ­რს აინ­ტე­რე­სებს! მი­ირ­თვით,შე­გერ­გოთ! და­ა­ნე­ბეთ თავი ხალ­ხის და­პა­ნი­კე­ბას!" - წერს იგი "ფე­ის­ბუქ­ში".

myquiz