რას დაადო პრეზიდენტმა ვეტო? - "კარგი იქნებოდა, ჯერ ევროპისა და ამერიკის გამოცდილებას გაცნობოდა" | Allnews.Ge

რას დაადო პრეზიდენტმა ვეტო? - "კარგი იქნებოდა, ჯერ ევროპისა და ამერიკის გამოცდილებას გაცნობოდა"

სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა თა­ვი­სი პრე­ზი­დენ­ტო­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში პირ­ვე­ლად გა­მო­ი­ყე­ნა ვე­ტოს უფ­ლე­ბას - მან ვეტო ე.წ. მოს­მე­ნე­ბის კა­ნონს და­ა­დო.

"ეს არის პო­ლი­ტი­კუ­რი ვეტო, ვიდ­რე სა­მარ­თლებ­რი­ვი. არ შე­იძ­ლე­ბა ამ დღე­ებ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში მი­ღე­ბუ­ლი იყოს ისე­თი კა­ნო­ნი, რო­მე­ლიც ავიწ­რო­ებს ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბებს, როცა პი­რი­ქით გვთხო­ვენ, რომ ვი­ყოთ უფრო დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლე­ბი, ევ­რო­პე­ლე­ბი“, - გა­ნა­ცხა­და ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა სპე­ცი­ა­ლურ ბრი­ფინგზე.

მი­სი­ვე თქმით, აქამ­დე ვე­ტოს არ იყე­ნებ­და, რად­გან იცო­და, რომ დაძ­ლე­უ­ლი იქ­ნე­ბო­და და ეს პრე­ზი­დენ­ტის ინ­სტი­ტუ­ტის­თვის "არ ვარ­გა".

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ კა­ნონპ­რო­ექ­ტი "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" დე­პუ­ტა­ტე­ბის ინი­ცი­რე­ბუ­ლია და ის პარ­ლა­მენ­ტმა მე­სა­მე მოს­მე­ნით 7 ივ­ნისს მი­ი­ღო. ცვლი­ლე­ბე­ბის თა­ნახ­მად, გა­ხან­გრძლივ­და ფა­რუ­ლი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ვა­დე­ბი და გა­ი­ზარ­და ის და­ნა­შა­უ­ლე­ბი, რომ­ლებ­ზეც ფა­რუ­ლი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა იქ­ნე­ბა და­საშ­ვე­ბი. უშიშ­რო­ე­ბის აკა­დე­მი­ის ყო­ფი­ლი რექ­ტო­რი, ექ­სპერ­ტი უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხებ­ში თენ­გიზ ენ­დე­ლა­ძე AMBEBI.GE-სთან პრე­ზი­დენ­ტის დის­კრე­ცი­უ­ლი უფ­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე სა­უბ­რობს და ამ­ბობს, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი კა­ნო­ნი სუ­ლაც არ ზღუ­დავს ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბებს, მე­ტიც, ის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი­ცაა, როცა საქ­მე სა­ხელ­მწი­ფოს უსაფრ­თხო­ე­ბას ეხე­ბა.

"როცა პრე­ზი­დენ­ტმა ფა­რუ­ლი მოს­მე­ნე­ბის კა­ნონს ვეტო და­ა­დო, მან გან­მარ­ტა, რომ ეს არის არა სა­მარ­თლებ­რი­ვი, არა­მედ პო­ლი­ტი­კუ­რი ვეტო, რი­თაც ის შე­ე­ცა­და გული მო­ე­გო ოპო­ზი­ცი­უ­რად გან­წყო­ბი­ლი ძა­ლე­ბის­თვის და არა­სამ­თავ­რო­ბო­ე­ბის­თვის. ვერ ვი­ტყვი, რომ მას არ წა­უ­კი­თხავს ეს კა­ნო­ნი, მაგ­რამ კარ­გი იქ­ნე­ბო­და, ვე­ტომ­დე ჩვე­ნი მე­გო­ბა­რი და­სავ­ლეთ ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბი­სა და ამე­რი­კის გა­მოც­დი­ლე­ბას გას­ცნო­ბო­და ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ეს სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­კი­თხია, რო­მე­ლიც სა­ხელ­მწი­ფო უსაფრ­თხო­ე­ბას ეხე­ბა და ამ დო­კუ­მენტზე ვე­ტოს და­დე­ბა არის, მა­პა­ტი­ეთ და, პო­პუ­ლის­ტუ­რი ნა­ბი­ჯი. თან ვამ­ბობთ, რომ რე­გი­ონ­ში რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­აა, მსოფ­ლი­ო­ში ხომ არის და არის და როცა არ ვი­ცით, რა იქ­ნე­ბა ხვალ, ასეთ დროს მსგავ­სი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გმა არას­წო­რად მი­მაჩ­ნია.

კა­ნონპ­რო­ექ­ტზე აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მოც­დი­ლე­ბის მქო­ნე პი­რე­ბი იმუ­შა­ვებ­დნენ, რომ­ლებ­მაც იცი­ან ქვე­ყა­ნა­ში შექ­მნი­ლი სი­ტუ­ა­ცია, ის საფრ­თხე­ე­ბი, რომ­ლის წი­ნა­შეც დგას ქვე­ყა­ნა და ამის სა­ფუძ­ველ­ზე შექ­მნიდ­ნენ კა­ნონპ­რო­ექტს, ამა­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ. არის თე­მე­ბი, რომ­ლებ­ზეც ქი­ლი­კი არ შე­იძ­ლე­ბა. აჯო­ბებს, მო­წი­ნა­აღ­მდგე­ებ­მა (ოპო­ზი­ცი­ამ, არა­სამ­თავ­რო­ებ­მა) პუნ­ქტობ­რი­ვად მოგ­ვა­წო­დონ რა არ მოს­წონთ. ოპო­ზი­ცი­აც რომ გას­ცნო­ბო­და და­სავ­ლეთ­ში მოქ­მედ კა­ნო­ნებს, ამ­დენს არ იყ­ვი­რებ­და. ჩვე­ნი კა­ნო­ნი, მე თუ მკი­თხავთ, უფრო ლო­ი­ა­ლუ­რია, იქ უფრო მკაც­რი მო­თხოვ­ნე­ბია და მარ­ტო მოს­მე­ნებ­ზე კი არა, ოპე­რა­ტი­ულ სამ­ძებ­რო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზეა სა­უ­ბარ. ისი­ნი ამ სა­კითხს უდ­გე­ბი­ან ძალ­ზე სე­რი­ო­ზუ­ლად, რო­გორც ქვეყ­ნის უშიშ­რო­ე­ბას.

მე ის მა­ინ­ტე­რე­სებს, რა­ტომ აღელ­ვებს ასე ზო­გი­ერ­თებს ეს კა­ნო­ნი. ახლა ტო­ტა­ლურ მოს­მე­ნებ­ზე სა­უბ­რო­ბენ... იმ სამ­სა­ხურ­ში უსაქ­მუ­რე­ბი არ არი­ან და არა­ვის სცა­ლია დად­გნენ და ვი­ღა­ცე­ე­ბის ჭო­რებს უს­მი­ნონ. ადა­მი­ა­ნი თუ მისი საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე არ არის ეჭ­ვმი­ტა­ნი­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბის ობი­ექ­ტი, ისე რა­ტომ მო­უს­მე­ნენ, ვის რაში სჭირ­დე­ბა? ქარ­თულ სა­ხელ­მწი­ფოს ძა­ლი­ა­ნაც რომ უნ­დო­დეს, ამის­თვის არც კად­რი ეყო­ფა, არც ტექ­ნი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი და არც დრო. ამ­დე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა ჩვენ კი არა, არც ერთ სა­ხელ­მწი­ფოს არ აქვს.

ერთხელ იყო ტო­ტა­ლუ­რი მოს­მე­ნე­ბის და­კა­ნო­ნე­ბა აშშ-ში, როცა 11 სექ­ტემ­ბრის ტე­რაქ­ტის შემ­დეგ ამი­სათ­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რი შე­იქ­მნა. ამან დრო­ე­ბით იმუ­შა­ვა და იმას ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და, ამე­რი­კა­ში გა­ცი­ლე­ბით უა­რე­სი კა­ტას­ტრო­ფა არ მომ­ხდა­რი­ყო. სა­ღად მო­აზ­როვ­ნე ადა­მი­ა­ნი ამას ყო­ველ­გვა­რი პრო­ტეს­ტის გა­რე­შე მი­ი­ღებს. დიახ, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბი და დე­მოკ­რა­ტია რომ იქ­ნას და­ცუ­ლი, ეს სამ­სა­ხუ­რე­ბი ამის­თვი­საა და ამას უნდა ემ­სა­ხუ­რე­ბო­დეს და არა კონ­კრე­ტულ პი­რებს და პარ­ტი­ებს. ყვე­ლა საფრ­თხე, რაც ქვეყ­ნის უშიშ­რო­ე­ბას ემუქ­რე­ბა, გა­რე­დან მომ­დი­ნა­რე­ობს, ეს დაზ­ვერ­ვის და კონ­ტრდაზ­ვერ­ვის საქ­მეა - უცხო ქვეყ­ნის სპეც­სამ­სა­ხუ­რე­ბის აგენ­ტე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა, და­ნა­შა­უ­ლის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა და აღ­კვე­თა. სა­ხელ­მწი­ფოს წი­ნა­აღ­მდეგ და­ნა­შა­ულ­ში ეჭ­ვმი­ტა­ნილს თუ არ მო­უს­მი­ნეს, არ უთ­ვალ­თვა­ლეს და იმ პირ­ზე ყვე­ლა­ფე­რი არ გა­არ­კვი­ეს, აბა, რის­თვი­საა ეს სამ­სა­ხუ­რე­ბი?

ახლა ყვე­ლა უნდა დავ­სხდეთ და ერ­თი­ა­ნად შე­ვი­მუ­შა­ვოთ და გა­დავ­დგათ ისე­თი ნა­ბი­ჯე­ბი, რომ­ლე­ბიც წა­ად­გე­ბა სა­ხელ­მწი­ფოს და არა რო­მე­ლი­მე კონ­კრე­ტულ პირს, ან პარ­ტი­ას. პო­ლა­რი­ზა­ცი­ის გან­მუხ­ტვა­ში აქ­ტი­უ­რი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა უნდა მი­ი­ღოს კონ­ტრდაზ­ვერ­ვა­მაც - გა­არ­კვი­ონ და გა­მო­ავ­ლი­ნონ, ვინ არი­ან ეს მოყი­ყი­ნე­ე­ბი, ვის სამ­სა­ხურ­ში არი­ან, ამა­ზე კი ფა­რუ­ლად უნდა იმუ­შა­ონ, ჯერ მათ და­უ­დონ ფაქ­ტე­ბი, თუ გონს ვერ მო­ე­გე­ბი­ან, მა­შინ სა­ჯა­როდ და­დონ. თორე ასე ნე­ბის­მი­ერ­ზე შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ, მო­ღა­ლა­ტეა, ჯა­შუ­შია, კონ­ფი­დენ­ტია და სხვა. ბევ­რმა ისიც თქვა, სა­ერ­თოდ გა­ვა­უქ­მოთ სუს-იო.

მო­დით და, ჯერ მათი სამ­სა­ხუ­რე­ბი გა­ვა­უქ­მოთ ( მარ­ტო პარ­ლა­მენტს არ ვგუ­ლის­ხმობ) ამით და­ვი­წყოთ და მერე ვი­სა­უბ­როთ სხვა და­ნარ­ჩენ­ზე. 30 წე­ლია სა­ქარ­თვე­ლო დგას იმ საფრ­თხე­ე­ბის წი­ნა­შე, რაც ჩა­მოვ­თვა­ლე და ეს სა­კი­თხე­ბი დღი­თი-დღე მწვავ­დე­ბა. უნდა გა­მოვ­ლინ­დეს ამ გამ­წვა­ვებ­ლე­ბის ვი­ნა­ო­ბა და ეჭვი მაქვს, სა­თა­ნა­დო ორ­გა­ნო­ებს გა­მოვ­ლე­ნი­ლიც ეყო­ლე­ბათ. სა­ჭი­როა კონ­კრე­ტუ­ლად მათ­თან მუ­შა­ო­ბა, სა­უ­ბა­რი და შე­ჩე­რე­ბა. და თუ ამა­ნაც არ გაჭ­რა, მა­შინ სა­ხელ­მწი­ფო რის­თვი­საა?“- გვე­უბ­ნე­ბა თენ­გიზ ენ­დე­ლა­ძე.

myquiz