რას წერს ზაზა წერეთელი "მაიმუნის ყვავილის" შესახებ? | Allnews.Ge

რას წერს ზაზა წერეთელი "მაიმუნის ყვავილის" შესახებ?

ბოლო კვი­რე­ბია, რაც მე­დი­კო­სე­ბი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით "მა­ი­მუ­ნის ყვა­ვი­ლის" შემ­თხვე­ვე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის შე­სა­ხებ სა­უბ­რო­ბენ და პროგ­ნო­ზი­რე­ბენ, რომ ზა­ფხულ­ში ამ ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა გა­იზ­რდე­ბა.

ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ში მსჯე­ლო­ბენ იმა­ზე, თუ რა რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბით უნდა იხელ­მძღვა­ნე­ლონ ქვეყ­ნებ­მა ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვირუ­სის შე­სა­ხებ სა­მეც­ნი­ე­რო წრე­ებ­ში არ­სე­ბულ ბოლო ინ­ფორ­მა­ცი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში, ჯან­დაც­ვის სა­კი­თხე­ბის ექ­სპერ­ტი, ზაზა წე­რე­თე­ლი აქ­ვეყ­ნებს. რო­გორც წე­რე­თე­ლი წერს, "ჯან­მო-ს სა­მუ­შაო თე­ო­რია, რო­მე­ლიც და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია აქამ­დე გა­მოვ­ლე­ნილ შემ­თხვე­ვებ­ზე, არის ის, რომ ეპი­დე­მია გა­მოწ­ვე­უ­ლია სქე­სობ­რი­ვი კონ­ტაქ­ტით.""ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცია მუ­შა­ობს შემ­დგომ მი­თი­თე­ბებ­ზე ქვეყ­ნე­ბის­თვის, თუ რო­გორ უნდა შე­ამ­სუ­ბუ­ქონ მა­ი­მუ­ნის ყვა­ვი­ლის გავ­რცე­ლე­ბა, იმ შეშ­ფო­თე­ბის ფონ­ზე, რომ შემ­თხვე­ვე­ბი შე­იძ­ლე­ბა კი­დევ უფრო გა­ი­ზარ­დოს ზა­ფხუ­ლის თვე­ებ­ში.

ჯან­მო-ს სა­მუ­შაო თე­ო­რია, რო­მე­ლიც და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია აქამ­დე გა­მოვ­ლე­ნილ შემ­თხვე­ვებ­ზე, არის ის, რომ ეპი­დე­მია გა­მოწ­ვე­უ­ლია სქე­სობ­რი­ვი კონ­ტაქ­ტით, გა­ნა­ცხა­და დღეს დე­ვიდ ჰე­ი­მან­მა, ჯან­მო-ს სტრა­ტე­გი­უ­ლი და ტექ­ნი­კუ­რი სა­კონ­სულ­ტა­ციო ჯგუ­ფის თავ­მჯდო­მა­რემ პან­დე­მი­უ­რი და ეპი­დე­მი­უ­რი პო­ტენ­ცი­ა­ლით ინ­ფექ­ცი­ურ საფრ­თხე­ებ­ზე.

ის პა­რას­კევს ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­და შეხ­ვედ­რას ეპი­დე­მი­ის შე­სა­ხებ.

Monkeypox არის ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც ჩვე­უ­ლებ­რივ მსუ­ბუ­ქია და ენ­დე­მუ­რია და­სავ­ლეთ და ცენ­ტრა­ლურ აფ­რი­კა­ში. ის ვრცელ­დე­ბა მჭიდ­რო კონ­ტაქ­ტით, რაც ნიშ­ნავს, რომ მისი შე­კა­ვე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია შე­და­რე­ბით ად­ვი­ლად ისე­თი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბით, რო­გო­რი­ცაა თვი­თი­ზო­ლა­ცია და ჰი­გი­ე­ნა ახა­ლი შემ­თხვე­ვის გა­მოვ­ლე­ნის შემ­დეგ. მეც­ნი­ერ­თა აზ­რით, ძალ­ზედ უჩ­ვე­უ­ლოა რომ 11 ქვე­ყა­ნა­ში, სა­დაც ეს შემ­თხვე­ვე­ბი ახლა და­ფიქ­სირ­და ეს და­ა­ვა­დე­ბა არ ით­ვლე­ბა ენ­დე­მუ­რად

ჰე­ი­მან­მა, ლონ­დო­ნის ჰი­გი­ე­ნი­სა და ტრო­პი­კუ­ლი მე­დი­ცი­ნის სკო­ლის პრო­ფე­სორ­მა, თქვა, რომ ექ­სპერ­ტე­ბი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში უფრო მეტ მი­თი­თე­ბებს მის­ცე­მენ ქვეყ­ნებს. ჯან­დაც­ვის ოფი­ცი­ა­ლურ­მა წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა რამ­დე­ნი­მე ქვე­ყა­ნა­ში გა­აფრ­თხი­ლეს, რომ შემ­თხვე­ვე­ბი შე­იძ­ლე­ბა კი­დევ გა­ი­ზარ­დოს ზა­ფხუ­ლის მთა­ვარ შეკ­რე­ბებ­სა და ფეს­ტი­ვა­ლებ­ზე.

”ის, რაც ახლა ხდე­ბა, არის ის, რომ პო­პუ­ლა­ცი­ა­ში შე­ვი­და, რო­გორც სექ­სუ­ა­ლუ­რი ფორ­მა, რო­გორც გე­ნი­ტა­ლუ­რი ფორ­მა და ვრცელ­დე­ბა სქე­სობ­რი­ვი გზით გა­დამ­დე­ბი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის მსგავ­სად, რა­მაც გა­აძ­ლი­ე­რა მისი გა­და­ცე­მა მთელს მსოფ­ლი­ო­ში”, - თქვა ჰე­ი­მან­მა.

monkeypox-1653225656.jpg

ახლო კონ­ტაქ­ტი იყო ვირუ­სის გა­და­ცე­მის მთა­ვა­რი გზა, რად­გან და­ა­ვა­დე­ბის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი ძა­ლი­ან ინ­ფექ­ცი­უ­რია. მა­გა­ლი­თად, რის­კის ქვეშ არი­ან მშობ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ზრუ­ნა­ვენ ავად­მყოფ ბავ­შვებ­ზე, ისე­ვე რო­გორც ჯან­დაც­ვის მუ­შა­კე­ბი, რის გა­მოც ზო­გი­ერ­თმა ქვე­ყა­ნამ და­ი­წყო მათი აცრა, ვინც ახლა მკურ­ნა­ლობს მა­ი­მუ­ნის ყვა­ვი­ლის მქო­ნე მრა­ვა­ლი ამ­ჟა­მინ­დე­ლი შემ­თხვე­ვა გა­მოვ­ლინ­და სექ­სუ­ა­ლუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის კლი­ნი­კებ­ში.

ევ­რო­პა­ში რამ­დე­ნი­მე შემ­თხვე­ვის ად­რე­ულ­მა გე­ნო­მურ­მა თან­მიმ­დევ­რო­ბამ გა­მო­ავ­ლი­ნა მსგავ­სე­ბა იმ შტამ­თან, რო­მე­ლიც შე­ზღუ­დუ­ლი ფორ­მით გავ­რცელ­და ბრი­ტა­ნეთ­ში, ის­რა­ელ­სა და სინ­გა­პურ­ში 2018 წელს. მათ, ვინც ეჭ­ვობს, რომ შე­საძ­ლოა გა­მოვ­ლინ­დნენ ან ავ­ლე­ნენ სიმპტო­მებს, მათ შო­რის ტი­პი­უ­რი მუ­წუ­კე­ბის გა­მო­ნა­ყა­რი­სა და ცხე­ლე­ბის ჩათ­ვლით, უნდა მო­ე­რი­დონ მჭიდ­რო კონ­ტაქტს სხვებ­თან, თქვა მან.

გარ­და იმი­სა რომ ახლა შე­საძ­ლოა ეს ვირუ­სი გა­და­დის სქე­სობ­რი­ვი გზით, უნდა გვახ­სოვ­დეს რომ არ­სე­ბობს რამ­დე­ნი­მე სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვა, რო­მე­ლიც ეხე­ბა მა­ი­მუ­ნის ვირუ­სის გა­და­ცე­მას და უმე­ტე­სო­ბა ჩა­ტარ­და აფ­რი­კა­ში. მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ მა­ი­მუ­ნის ჩუ­ტყვა­ვი­ლას ვირუ­სის ადა­მი­ა­ნი­დან ადა­მი­ან­ზე გა­და­ცე­მა ხდე­ბა იმა­ვე მე­ქა­ნიზ­მე­ბით, რომ­ლე­ბიც გა­მო­ი­ყე­ნე­ბო­და ვა­რი­ო­ლას ვირუ­სის მიერ ჩუ­ტყვა­ვი­ლას ეპო­ქა­ში, კერ­ძოდ, რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი წვე­თე­ბით ან და­ზი­ა­ნე­ბის მა­სა­ლას­თან პირ­და­პი­რი კონ­ტაქ­ტით", - წერს ზაზა წე­რე­თე­ლი.

რა არის მა­ი­მუ­ნის ყვა­ვი­ლი?

monkeypox-1-1653225732.jpg

აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვირუ­სი არის გა­დამ­დე­ბი და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც უმე­ტე­სად გვხვდე­ბა ცენ­ტრა­ლუ­რი და და­სავ­ლეთ აფ­რი­კის ქვეყ­ნებ­ში.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვირუ­სის სიმპტო­მე­ბია ცხე­ლე­ბა, თა­ვის ტკი­ვი­ლი, შე­შუ­პე­ბა, ზურ­გის ტკი­ვი­ლი, კუნ­თე­ბის ტკი­ვი­ლი, გა­მო­ნა­ყა­რი, რო­მე­ლიც თავ­და­პირ­ვე­ლად ჩნდე­ბა სა­ხე­ზე, ხოლო შემ­დეგ სხე­უ­ლის სხვა ნა­წი­ლებ­საც ედე­ბა. ყვე­ლა­ზე ხში­რად გა­მო­ნა­ყა­რი ჩნდე­ბა ხე­ლის­გუ­ლებ­სა და ფე­ხის ტერ­ფებ­ზე.

გა­მო­ნა­ყარს ახა­სი­ა­თებს მწვა­ვე ქა­ვი­ლი. და­ზი­ა­ნე­ბებ­მა შე­საძ­ლოა, კან­ზე გა­მო­იწ­ვი­ოს ნა­წი­ბუ­რე­ბი.

ვირუ­სის შემ­თხვე­ვა­თა უმე­ტე­სო­ბა ხა­სი­ათ­დე­ბა სა­შუ­ა­ლო სიმ­ძი­მით, ისე­ვე რო­გორც ჩუ­ტყვა­ვი­ლა და რამ­დე­ნი­მე კვი­რა­ში სიმპტო­მე­ბი ქრე­ბა. თუმ­ცა ამას­თან, შე­საძ­ლოა იყოს უფრო მძი­მე შემ­თხვე­ვე­ბიც.

myquiz