"ომის გახანგრძლივება უფრო დიდ პრობლემებს შეუქმნის სასურსათო ბაზარს, რამაც შეიძლება მთელი მსოფლიო საგანგაშო მდგომარეობაში ჩააგდოს" | Allnews.Ge

"ომის გახანგრძლივება უფრო დიდ პრობლემებს შეუქმნის სასურსათო ბაზარს, რამაც შეიძლება მთელი მსოფლიო საგანგაშო მდგომარეობაში ჩააგდოს"

გა­ე­როს ცნო­ბით" უკ­რა­ი­ნა­ში რუ­სე­თის შეჭ­რის შემ­დეგ, მსოფ­ლი­ო­ში სურ­სათ­ზე ფა­სებ­მა პიკს მი­აღ­წია. სურ­სა­თის ყო­ველ­თვი­უ­რი ფა­სე­ბის ინ­დექ­სის მი­ხედ­ვით, რო­მე­ლიც გა­ე­როს სურ­სა­თი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მიერ (FAO) გა­მოქ­ვეყ­ნდა, აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ ზე­თის, მარ­ცვლე­უ­ლი­სა და ხორ­ცის ფასი ყვე­ლა დრო­ის მა­ღალ მაჩ­ვე­ნებ­ლამ­დე ავი­და, რაც ნიშ­ნავს, რომ გა­სულ წელთნ შე­და­რე­ბით საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბი გაძ­ვირ­და მე­სა­მე­დით.

გა­სუ­ლი თვის სტა­ტის­ტი­კას თუ გა­დავ­ხე­დავთ, ომმა გა­ნა­პი­რო­ბა მარ­ცვლე­უ­ლის ფა­სე­ბის ზრდა თით­ქმის 17%-ით, რაც გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია უკ­რა­ი­ნი­დან და რუ­სე­თი­დან მარ­ცვლე­უ­ლის ექ­სპორ­ტის შე­ზღუდ­ვით.

FAO-ს გა­ნა­ცხა­დე­ბით, პრობ­ლე­მე­ბი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა, რაც გა­მო­იწ­ვევს მო­მა­ვალ­ში უფრო მა­ღალ ფა­სებს, მა­რა­გე­ბის შემ­ცი­რე­ბა­სა და ხორ­ბლის ბა­ზარ­ზე გა­ურ­კვევ­ლო­ბას.

სურ­სა­თის პო­ლი­ტი­კის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვი­თი ინ­სტი­ტუ­ტის უფ­როს­მა მკვლე­ვარ­მა ჯო­ზეფ გლა­უ­ბერ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რამ­დე, ფა­სე­ბი ისე­დაც უკვე რე­კორ­დულ მაჩ­ვე­ნებ­ლებს იყო მიღ­წე­უ­ლი, შე­ზღუ­დუ­ლი გლო­ბა­ლუ­რი მა­რა­გე­ბის გამო.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ შავი ზღვის რე­გი­ო­ნი იყო მზე­სუმ­ზი­რის ზე­თის გა­დამ­წყვე­ტი წყა­რო და ექ­სპორ­ტის შე­ზღუდ­ვამ გა­ნა­პი­რო­ბა მცე­ნა­რე­უ­ლი ზე­თის ფა­სის თით­ქმის მე­ო­თხე­დით გაზ­რდა თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ. გაზ­რდი­ლი მო­თხოვ­ნის გამო ფა­სე­ბი ასე­ვე გა­ი­ზარ­და პალ­მის, სო­ი­ოს და რაფ­სის ზე­თებ­ზეც.

მსოფ­ლიო ბან­კის პრე­ზი­დენტ დე­ვიდ მალ­პა­სის თქმით კი, რუ­სე­თის მიერ უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რის შე­დე­გად წარ­მოქ­მნი­ლი სა­სურ­სა­თო კრი­ზი­სის გამო, მსოფ­ლი­ოს ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი კა­ტას­ტრო­ფა ემუქ­რე­ბა.

მისი თქმით, სურ­სათ­ზე ფა­სე­ბის რე­კორ­დუ­ლი ზრდის გამო ასო­ბით მი­ლი­ო­ნი ადა­მი­ა­ნი სი­ღა­რი­ბე­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბა.

"ეს ადა­მი­ა­ნუ­რი კა­ტას­ტრო­ფაა, მაგ­რამ ასე­ვე ხდე­ბა პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­მოწ­ვე­ვა იმ მთავ­რო­ბე­ბის­თვის, რომ­ლებ­საც არ შე­უძ­ლი­ათ რა­ი­მეს გა­კე­თე­ბა - მათ არ გა­მო­უწ­ვე­ვი­ათ ეს და ხე­და­ვენ, რომ ფა­სე­ბი იზ­რდე­ბა", - გა­ნა­ცხდა მან.

მსოფ­ლიო ბან­კის გა­მოთ­ვლე­ბით, სურ­სათ­ზე ფა­სე­ბი, შე­იძ­ლე­ბა, 37%-ით გა­ი­ზარ­დოს, რაც გან­სა­კუთ­რე­ბით მძი­მე იქ­ნე­ბა ღა­რი­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის.

დე­ვიდ მალ­პა­სი მი­იჩ­ნევს, რომ ყუ­რა­დღე­ბა უნდა გა­მახ­ვილ­დეს მთელ მსოფ­ლი­ო­ში სა­სუ­ქე­ბი­სა და საკ­ვე­ბის მი­წო­დე­ბის გაზ­რდა­ზე, ისე­ვე რო­გორც მიზ­ნობ­რივ დახ­მა­რე­ბა­ზე უკი­დუ­რე­სად ღა­რი­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის.

ამ თე­მა­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ - ს ეკო­ნო­მი­კი­სა და ბიზ­ნე­სის ფა­კულ­ტე­ტის სრუ­ლი პრო­ფე­სო­რი და კა­თედ­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლი ნუგ­ზარ თო­დუა.

- სა­სურ­სა­თო ბა­ზარ­ზე დე­ფი­ცი­ტი უფრო შე­სამ­ჩნე­ვი გახ­და მარ­ტის თვის და­სა­წყის­ში და რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის ომის პა­რა­ლე­ლუ­რად ვხე­დავთ, რომ ფა­სე­ბიც უფრო და უფრო იზ­რდე­ბა. მარ­თა­ლია მსოფ­ლიო არ იყო და­მო­კი­დე­ბუ­ლი მხო­ლოდ რუ­სეთ­სა და უკ­რა­ი­ნის ბა­ზარ­ზე, თუმ­ცა ვერც იმას ვი­ტყვით, რომ შავ ზღვა­სა და ამ ქვეყ­ნებს უმ­ნიშ­ვნე­ლო ფუნ­ქცი­ის შეს­რუ­ლე­ბა უწევ­დათ. რო­დე­საც ჩვენ შევ­დი­ვართ სუ­პერ­მარ­კე­ტებ­ში, ვხე­დავთ და­ცა­რი­ე­ლე­ბულ დახ­ლებს და ვრჩე­ბით გა­ო­ცე­ბულ­ნი, დიახ, ამის მი­ზე­ზი მხო­ლოდ ომი არ არის, თუმ­ცა ომმა ეს პრობ­ლე­მა უფრო თვალ­სა­ჩი­ნო გა­ხა­და ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვი­საც კი. დე­ფი­ცი­ტი და მა­რაგ­ში არა­საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის არ­სე­ბო­ბა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს პრობ­ლე­მად რჩე­ბა, თუმ­ცა მსოფ­ლიო მას­შტა­ბით სა­სურ­სა­თო მა­რა­გე­ბის პრობ­ლე­მას მხო­ლოდ რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის ომს ვერ მი­ვა­წერთ.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz