პატრიარქი, თბილისის მერი, პრეზიდენტი - ვის როგორი რეიტინგი აქვს IRI -ის კვლევის თანახმად? | Allnews.Ge

პატრიარქი, თბილისის მერი, პრეზიდენტი - ვის როგორი რეიტინგი აქვს IRI -ის კვლევის თანახმად?

"სა­ერ­თა­შო­რი­სო რეს­პუბ­ლი­კუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის" (IRI) კვლე­ვის თა­ნახ­მად, გა­მო­კი­თხულ­თა 92% პატ­რი­არქ ილია II-ის მი­მარ­თაა და­დე­ბი­თად გან­წყო­ბი­ლი, 53% - თბი­ლი­სის მერ კახა კა­ლა­ძის, ხოლო 52% - პრე­ზი­დენტ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის მი­მართ.

ამას­თან, პატ­რი­არ­ქის მი­მართ 4% უარ­ყო­ფი­და­დაა გან­წყო­ბი­ლი. თბი­ლი­სის მე­რით 43%-ია უკ­მა­ყო­ფი­ლო, ხოლო პრე­ზი­დენ­ტით 45%.

რე­ი­ტინ­გში მე­ო­თხე ად­გილს, 47%-ით, პრე­მი­ე­რი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი იკა­ვებს. მის მი­მართ უარ­ყო­ფი­თად 48%-ია გან­წყო­ბი­ლი.

მე­ხუ­თე ად­გილ­ზე, 46%-ით, ომ­ბუდსმე­ნი ნინო ლომ­ჯა­რი­აა. მი­სით უკ­მა­ყო­ფი­ლო 40%-ია.

ანა დო­ლი­ძის მი­მართ გა­მო­კი­თხულ­თა 44% აფიქ­სი­რებს და­დე­ბით გან­წყო­ბას, უარ­ყო­ფითს კი 35%.

გა­მო­კი­თხულ­თა 40% ყო­ფი­ლი პრე­მი­ე­რის, გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ას, მი­მართ და­დე­ბი­თა­დაა გან­წყო­ბი­ლი, 55% კი უარ­ყო­ფი­თად.

და­ვით უსუ­ფაშ­ვი­ლი 39%-ს მოს­წონს, 48% კი მას უარ­ყო­ფი­თად აფა­სებს.

39% და­დე­ბი­თა­დაა გან­წყო­ბი­ლი ელე­ნე ხოშ­ტა­რი­ას მი­მართ, მი­სით უკ­მა­ყო­ფი­ლო 52%-ია.

ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე, 38%-ის მოს­წონს, უკ­მა­ყო­ფი­ლო კი 56%-ია.

გი­ორ­გი ვა­შა­ძის რე­ი­ტინ­გი 37%-ია, მი­სით უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბას 56% გა­მო­ხა­ტავს.

37% და­დე­ბით გან­წყო­ბას გა­მო­ხა­ტავს თეა წუ­ლუ­კი­ა­ნის მი­მართ, 57% კი უარ­ყო­ფითს.

ნიკა მე­ლი­ას მი­მართ და­დე­ბი­თად 37%-ია გან­წყო­ბი­ლი, 58% კი უარ­ყო­ფი­თად.

შალ­ვა ნა­თე­ლაშ­ვი­ლი 33%-ს მოს­წონს, 63% მის მი­მართ უარ­ყო­ფით და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას გა­მო­ხა­ტავს.

ბი­ძი­ნა ვა­ნიშ­ვი­ლის მი­მართ და­დე­ბი­თად 31%-ია გან­წყო­ბი­ლი, უარ­ყო­ფი­თად კი 60%.

გა­მო­კი­თხულ­თა 31% და­დე­ბი­თა­დაა გან­წყო­ბი­ლი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მი­მართ, 60% უარ­ყო­ფი­თად.

შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვი­ლის მი­მართ და­დე­ბით გან­წყო­ბას 27% გა­მო­ხა­ტავს, უარ­ყო­ფითს 39%.

მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძე გა­მო­კი­თხულ­თა 27%-ს მოს­წონს, მის მი­მართ უარ­ყო­ფი­თად 61%-ია გან­წყო­ბი­ლი.

ალე­კო ელი­საშ­ვი­ლის მი­მართ და­დე­ბი­თად 27%-ია გან­წყო­ბი­ლი, უარ­ყო­ფი­თად 64%.

ნინო ბურ­ჯა­ნა­ძის რე­ი­ტინ­გი 25%-ია, ის 69%-ს არ მოს­წონს.

ბად­რი ჯა­ფა­რი­ძის მი­მართ და­დე­ბი­თად 23%-ია გან­წყო­ბი­ლი, უარ­ყო­ფი­თად 58%.

ზუ­რაბ გირ­ჩი ჯა­ფა­რი­ძის მი­მართ და­დე­ბით გან­წყო­ბას 23% აფიქ­სი­რებს, უარ­ყო­ფითს 69%.

გიგა ბო­კე­რი­ას მი­მართ და­დე­ბი­თად 18%-ია გან­წყო­ბი­ლი, უარ­ყო­ფი­თად 76%.

ხა­თუ­ნა სამ­ნი­ძის მი­მართ და­დე­ბი­თად გან­წყო­ბი­ლია 16%, ხოლო უარ­ყო­ფი­თად 45%.

კვლე­ვა ჩა­ტარ­და 2022 წლის 4-24 მარ­ტის პე­რი­ოდ­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო რეს­პუბ­ლი­კუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის კვლე­ვე­ბის ცენ­ტრის სა­ხე­ლით, ბალ­ტი­ის კვლე­ვე­ბი­სა და გე­ლა­პის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლის დოქ­ტო­რი რასა ალი­შა­უს­კი­ნეს მიერ. კვლე­ვის სა­ვე­ლე სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ჩა­ტარ­და „IPM“-ის­მი­ერ. მო­ნა­ცე­მე­ბი შეგ­როვ­და პი­რის­პირ ინ­ტერ­ვი­უს გზით. შერ­ჩე­ვა მო­ი­ცავ­და სა­არ­ჩევ­ნო ხმის უფ­ლე­ბი­სა და ასა­კის მქო­ნე 1486 რეს­პონ­დენტს. მო­ნა­ცე­მე­ბი შე­წო­ნილ იქნა ასა­კის, სქე­სის, რე­გი­ო­ნი­სა და და­სახ­ლე­ბის ზო­მის შე­სა­ბა­მი­სად. ცდო­მი­ლე­ბის ზღვა­რი წარ­მო­ად­გენს +/- 2.5 %, გა­მო­პა­სუ­ხე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი - 64 %. კვლე­ვის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და ამე­რი­კე­ლი ხალ­ხის მხარ­და­ჭე­რით, აშშ-ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს მეშ­ვე­ო­ბით.

myquiz