როდის დასრულდება თბილისი-რუსთავის ავტობანის მშენებლობა? | Allnews.Ge

როდის დასრულდება თბილისი-რუსთავის ავტობანის მშენებლობა?

თბი­ლი­სი-რუს­თა­ვის ჩქა­როს­ნუ­ლი ავ­ტო­ბა­ნის მშე­ნებ­ლო­ბა 2012 წელს და­ი­წყო, თუმ­ცა დღემ­დე მისი დას­რუ­ლე­ბა ვერ მო­ხერ­ხდა. ავ­ტო­ბა­ნის ფო­ნი­ჭა­ლის მო­ნაკ­ვე­თის (მო­ნაკ­ვე­თი 2), რომ­ლის სიგ­რძეც 6.8 კმ -ია, დას­რუ­ლე­ბა გა­ურ­კვე­ვე­ლი ვა­დით არის გა­და­დე­ბუ­ლი. ზო­გა­დად, ავ­ტო­ბა­ნის მშე­ნებ­ლო­ბა იმი­ტომ დად­გა დღის წეს­რიგ­ში, რომ საპ­რო­ექ­ტო გზის თბი­ლი­სი-რუს­თა­ვის მო­ნაკ­ვე­თი ძლი­ე­რად იყო გა­დატ­ვირ­თუ­ლი და მოძ­რა­ო­ბის ინ­ტენ­სი­ვო­ბა, 2016 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, დღე-ღა­მე­ში 17 000 ავ­ტო­მო­ბილს აჭარ­ბებ­და, არ­სე­ბუ­ლი გზის მაქ­სი­მა­ლუ­რი გამ­ტა­რუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა კი, სტან­დარ­ტის მი­ხედ­ვით, დღე-ღა­მე­ში 7000 ავ­ტო­მო­ბილს შე­ად­გენ­და. უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ დღეს ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა 2016 წელ­თან შე­და­რე­ბით, დიდი ალ­ბა­თო­ბით, ბევ­რად გაზ­რდი­ლია.

სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზის გა­დატ­ვირ­თვის გამო ხში­რად წარ­მო­იქ­მნე­ბო­და სა­ცო­ბე­ბი, რაც ზრდი­და ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვე­ბის საფრ­თხეს, ხმა­ურს და გა­მო­ნა­ბოლ­ქვის კონ­ცენ­ტრა­ცი­ას ჰა­ერ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით - რუს­თა­ვი - ფო­ნი­ჭა­ლის მო­ნაკ­ვეთ­ზე. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­ჭი­რო გახ­და და­მა­ტე­ბით გზის გაყ­ვა­ნა.

277437145-1073897566508296-3009530377882069340-n-46591-1650017846.jpg

პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შემ­დეგ, სა­ქარ­თვე­ლოს დე­და­ქა­ლა­ქი, თა­ნა­მედ­რო­ვე სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის გზით და­უ­კავ­შირ­დე­ბო­და აზარ­ბა­ი­ჯანს და აღ­ნიშ­ნუ­ლი მა­გის­ტრა­ლით აზარ­ბა­ი­ჯა­ნი­დან და შუა აზი­ის ქვეყ­ნე­ბი­დან წა­მო­სუ­ლი სამ­გზავ­რო და სატ­ვირ­თო ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბი შე­უ­ფერ­ხებ­ლად მოხ­ვდე­ბოდ­ნენ სა­ქარ­თვე­ლოს დე­და­ქა­ლაქ­ში და შავი ზღვის პორ­ტებ­სა და კუ­რორ­ტებ­ზე.

საპ­რო­ექ­ტო გზას სრუ­ლად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა ექ­ნე­ბო­და ასე­ვე ქვე­მო ქარ­თლის რე­გი­ო­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბის სო­ცი­ა­ლუ­რი-ეკო­ნო­მი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის, ქა­ლაქ რუს­თა­ვის და გარ­დაბ­ნის რა­ი­ო­ნის სამ­რეწ­ვე­ლო სა­წარ­მო­ე­ბი­სა და მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის. გან­სა­კუთ­რე­ბით, რუს­თა­ვის იმ მრა­ვალ­რი­ცხო­ვან მა­ცხოვ­ლე­ბელ­თათ­ვის, რომ­ლე­ბიც თბი­ლის­ში მუ­შა­ო­ბენ.

რო­გორც უკვე აღ­ვნიშ­ნეთ, ჯერ­ჯე­რო­ბით, ვერ მო­ხერ­ხდა ავ­ტო­ბა­ნის მე­ო­რე მო­ნაკ­ვე­თის დას­რუ­ლე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, დღე­ის მდგო­მა­რე­ო­ბით, ეს მო­ნაკ­ვე­თი გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა ჰიბ­რი­დუ­ლი ტი­პის გზას, რო­მე­ლიც არც სა­ერ­თა­შო­რი­სო ავ­ტო­ბა­ნის სტან­დარ­ტებს აკ­მა­ყო­ფი­ლებს და არც ურ­ბა­ნუ­ლი გზის კა­ტე­გო­რი­ა­ში გა­დის.

42840311-2124939427745330-9117951793991516160-n-46742-1650017931.png

პრო­ექ­ტის დო­ნორ­მა აზი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კმა (ADB) ამ მო­ნაკ­ვე­თის მშე­ნებ­ლო­ბის­თვის რამ­დენ­ჯერ­მე გა­მო­ყო მი­ლი­ო­ნე­ბით სეს­ხი, ლა­პა­რა­კია, მისი მშე­ნებ­ლო­ბის არ­სე­ბულ ვა­დებ­ში დას­რუ­ლე­ბა­ზე, თუმ­ცა სა­ქარ­თვე­ლოს მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის ფონდმა პრო­ექ­ტის დას­რუ­ლე­ბის თა­რი­ღი არა­ერ­თხელ გა­და­დო. საბ­ლო­ოდ კი მი­ვი­ღეთ ვი­თა­რე­ბა, რო­დე­საც ავ­ტო­ბა­ნი და­უს­რუ­ლე­ბე­ლია, პრო­ექ­ტის ბო­ლომ­დე მიყ­ვა­ნის და­ახ­ლო­ე­ბი­თი თა­რი­ღი კი სრუ­ლი­ად გა­ურ­კვე­ვე­ლი.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz