რა არის სალომონელა, რომლითაც ევროპაში ასობით ბავშვი დაინფიცირდა, დაბინძურების წყაროდ კი "ქინდერის“ შოკოლადს ასახელებენ - რას აცხადებენ საქართველოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში? | Allnews.Ge

რა არის სალომონელა, რომლითაც ევროპაში ასობით ბავშვი დაინფიცირდა, დაბინძურების წყაროდ კი "ქინდერის“ შოკოლადს ასახელებენ - რას აცხადებენ საქართველოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში?

ჯან­დაც­ვის სა­კი­თხე­ბის ექ­სპერ­ტმა ზაზა წე­რე­თელ­მა "ფე­ის­ბუქგ­ვერ­დზე" გა­მო­აქ­ვეყ­ნა პოს­ტი, რო­მელ­შიც წერს, რომ ევ­რო­პა­ში იკ­ვლე­ვენ 134 ბავ­შვში სალ­მო­ნე­ლას "სწრა­ფად გან­ვი­თა­რე­ბად“ გავ­რცე­ლე­ბას, ხოლო "შო­კო­ლა­დის პრო­დუქ­ტი - Kinder Surprise-ის შო­კო­ლა­დის კვერ­ცხე­ბი - იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია, რო­გორც "ინ­ფექ­ცი­ის სა­ვა­რა­უ­დო გზა".

"ოთხშა­ბათს, ჯან­დაც­ვის ევ­რო­პელ­მა ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რებ­მა გა­ნა­ცხა­დეს, რომ ისი­ნი იკ­ვლე­ვენ 134 ბავ­შვში სალ­მო­ნე­ლას "სწრა­ფად გან­ვი­თა­რე­ბად“ გავ­რცე­ლე­ბას. რო­გორც თა­ვის გან­ცხა­დე­ბა­ში, და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და კონ­ტრო­ლის ევ­რო­პულ­მა ცენ­ტრმა გა­ნა­ცხა­და, შო­კო­ლა­დის პრო­დუქ­ტი - Kinder Surprise-ის შო­კო­ლა­დის კვერ­ცხე­ბი - იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია, რო­გორც "ინ­ფექ­ცი­ის სა­ვა­რა­უ­დო გზა", და დას­ძი­ნა, რომ ძი­რი­თა­დად 10 წლამ­დე ასა­კის ბავ­შვე­ბი და­ზა­რალ­დნენ. პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა ბრი­ტა­ნეთ­ში და­ფიქ­სირ­და. ოფი­ცი­ა­ლურ­მა პი­რებ­მა გა­ნა­ცხა­დეს, რომ ეპი­დე­მია ხა­სი­ათ­დე­ბა, ბავ­შვთა უჩ­ვე­უ­ლოდ მა­ღა­ლი ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ით და აღ­ნიშ­ნეს, რომ პრო­დუქ­ტის გაწ­ვე­ვა და­ი­წყო ბელ­გი­ა­ში, საფ­რან­გეთ­ში, გერ­მა­ნი­ა­ში, ირ­ლან­დი­ა­ში, ლუქ­სემ­ბურ­გსა და დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში. ბრი­ტა­ნე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ გა­ნა­ცხა­და, რომ იტა­ლი­ურ­მა კომ­პა­ნია Ferrero-მ და­ი­წყო Kinder Surprise-ის შო­კო­ლა­დის კვერ­ცხე­ბის კონ­კრე­ტუ­ლი პარ­ტი­ე­ბის გაწ­ვე­ვა. რო­გორც Ferrero-ს წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა გა­ნა­ცხა­დეს, სა­ეჭ­ვო პრო­დუქ­ცია ბელ­გი­ა­ში დამ­ზად­და, თუმ­ცა ახლა სხვა ქვეყ­ნე­ბის სა­წარ­მო­ე­ბიც შე­მოწ­მდე­ბა. ბრი­ტა­ნე­თის ჯან­დაც­ვის უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­ა­გენ­ტომ გა­ნა­ცხა­და, რომ მან გა­მო­ავ­ლი­ნა შო­კო­ლა­დის კვერ­ცხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სალ­მო­ნე­ლას 63 შემ­თხვე­ვა და რომ უმე­ტე­სო­ბა ხუთ წლამ­დე ბავ­შვე­ბი იყ­ვნენ.

სალ­მო­ნე­ლა ჩვე­უ­ლებ­რივ იწ­ვევს სიმპტო­მებს, მათ შო­რის დი­ა­რე­ას, ცხე­ლე­ბას და კუ­ჭის სპაზ­მებს. ადა­მი­ა­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბას, რომ­ლე­ბიც ავად­დე­ბი­ან, არ სჭირ­დე­ბათ რა­ი­მე წა­მა­ლი, მაგ­რამ მძი­მე შემ­თხვე­ვებ­ში სა­ჭი­რო ხდე­ბა ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცია და შე­იძ­ლე­ბა სა­ჭი­რო გახ­დეს ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი ან სხვა მკურ­ნა­ლო­ბა. ნორ­ვე­გი­ა­ში, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ დღეს გა­ყიდ­ვე­ბი­დან ამო­ი­ღო "ფე­რე­როს" პრო­დუქ­ცია და მო­უ­წო­და თა­ვის მო­სახ­ლე­ო­ბას, რომ­ლებ­მაც ეს პრო­დუქ­ცია იყი­დეს, ან გა­და­აგ­დონ ეს შე­ნა­ძე­ნი ან და­აბ­რუ­ნონ მა­ღა­ზი­ა­ში. შვე­დე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ასე­ვე ამო­ი­ღო გა­ყიდ­ვე­ბი­დან შო­კო­ლა­დე­ბი ოთხშა­ბათს და ნორ­ვე­გი­ის მსგავ­სი მო­თხოვ­ნით მი­მარ­თა თა­ვის მო­სახ­ლო­ე­ბას", - და­წე­რა ნორ­ვე­გი­ა­ში მცხოვ­რებ­მა სპე­ცი­ა­ლის­ტმა.

salomenla123-65384-1649436893.png

რა აცხა­დე­ბენ სა­ქარ­თვე­ლოს სურ­სა­თის ეროვ­ნულ სა­ა­გენ­ტოში?

სურ­სა­თის ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ სხვა­დას­ხვა და­სა­ხე­ლე­ბის შო­კო­ლა­დის პრო­დუქ­ტებ­ში სალ­მო­ნე­ლას სა­ვა­რა­უ­დო არ­სე­ბო­ბის გამო, შო­კო­ლა­დის სა­ეჭ­ვო პარ­ტი­ე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა-გა­მო­თხო­ვა და­ი­წყო.

ამის შე­სა­ხებ სა­ა­გენ­ტო გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს.

"სურ­სა­თის ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სურ­სა­თის უვ­ნებ­ლო­ბის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რა­ტის (DG SANTE) ევ­რო­პის კო­მი­სი­ის RASFF-ის სწრა­ფი გან­გა­შის სის­ტე­მით მი­ი­ღო შე­ტყო­ბი­ნე­ბა სხვა­დას­ხვა და­სა­ხე­ლე­ბის შო­კო­ლა­დის პრო­დუქ­ტებ­ში სალ­მო­ნე­ლას სა­ვა­რა­უ­დო არ­სე­ბო­ბის შე­სა­ხებ.

სა­ა­გენ­ტომ კონ­კრე­ტუ­ლი პარ­ტი­ე­ბის გა­მოვ­ლე­ნი­სა და ამო­ღე­ბის პრო­ცე­დუ­რე­ბი მყი­სი­ე­რად და­ი­წყო - იმ­პორ­ტი­ორ კომ­პა­ნი­ებს მი­ა­წო­და ინ­ფორ­მა­ცია სა­ეჭ­ვო პარ­ტი­ე­ბის შე­სა­ხებ და და­ა­ვა­ლა შო­კო­ლა­დის პრო­დუქ­ტის (ბრენ­დი: Uovo Maxi, აღ­წე­რი­ლო­ბა: KSOR MAXI; K2,5X12 PC CHR RUS 2 დამ­ზა­დე­ბის თა­რი­ღი 15.10.2021, ვარ­გი­სი­ა­ნო­ბის ვადა 12.07.2022, პარ­ტი­ის № L288R03) რე­ა­ლი­ზა­ცი­ი­დან ამო­ღე­ბა ან/და ბა­ზარ­ზე უკვე გან­თავ­სე­ბუ­ლის ამო­ღე­ბა/გა­მო­თხო­ვა, და­სა­წყო­ბე­ბა, რა­ო­დე­ნო­ბის აღ­რი­ცხვა და გა­ტა­რე­ბუ­ლი ქმე­დე­ბე­ბის თა­ო­ბა­ზე სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ ინ­ფორ­მი­რე­ბა.

გარ­და ამი­სა, სა­ა­გენ­ტოს ინ­სპექ­ტო­რე­ბი ჩა­ა­ტა­რე­ბენ არა­გეგ­მურ ინ­სპექ­ტი­რე­ბა­სა და ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბას აღ­ნიშ­ნუ­ლი შო­კო­ლა­დის იმ­პორ­ტი­ორ ბიზ­ნე­სო­პე­რა­ტო­რებ­თან.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz