როგორ უნდა შეარჩიოთ სწორად მზესუმზირის და ზეითუნის ზეთი? | Allnews.Ge

როგორ უნდა შეარჩიოთ სწორად მზესუმზირის და ზეითუნის ზეთი?

ზეთი - ადა­მი­ა­ნის ყო­ველ­დღი­უ­რი რა­ცი­ო­ნის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი კომ­პო­ნენ­ტია. მის გა­რე­შე თით­ქმის წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია სა­დი­ლის მომ­ზა­დე­ბა. მას ვი­ყე­ნებთ პრო­დუქ­ტე­ბის შე­საწ­ვა­ვად და სა­ლა­თებ­შიც. უხა­რის­ხო ზეთი კი არამ­ხო­ლოდ სა­ზი­ა­ნოა ჩვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის, ის შე­იძ­ლე­ბა მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლიც აღ­მოჩ­ნდეს. რა უნდა ვი­ცო­დეთ ზე­თის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლი ზე­თია უკე­თე­სი და რო­გორ უნდა გა­ვარ­ჩი­ოთ ნამ­დვი­ლი მცე­ნა­რე­უ­ლი ზეთი, ფალ­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლის­გან? - ამ კი­თხვებ­ზე პა­სუხს გაგ­ცემთ PALITRANEWS-ის გა­და­ცე­მა "არ­ცოდ­ნა აკ­რძა­ლუ­ლია".

მზე­სუმ­ზი­რის ზეთი პო­ლი­უ­ჯე­რულ ცხი­მო­ვან მჟა­ვებს წარ­მო­ად­გენს. ის მდი­და­რია ომე­გა 6-ით, თუმ­ცა მას­ში ნაკ­ლე­ბია ომე­გა-3, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ზე სა­სარ­გებ­ლო ცხი­მო­ვა­ნი მჟა­ვაა და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ბევ­რია ზე­ი­თუ­ნის ზეთ­ში.

რამ­დე­ნად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ომე­გა 6 ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის? და რის­თვი­საა კარ­გი?

ომე­გა-3 ცხი­მო­ვა­ნი მჟა­ვე­ბი ამ­ცი­რებს დეპ­რე­სი­ას, ინ­სუ­ლინ­რე­ზის­ტენ­ტო­პის, შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი ტიპი 2-ის, ჰი­პერ­ტენ­ზი­ის, გულ-სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის, თრომ­ბო­ზის, დის­ლი­პი­დე­მი­ის, ან­თე­ბი­თი პრო­ცე­სე­ბის (მაგ. სახ­სრებ­ში) გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს, ხელს უწყობს ტვი­ნის ნორ­მა­ლურ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბას და გან­ვი­თა­რე­ბას. აგ­რეთ­ვე, ამ მი­ზე­ზე­ბის გამო, ისი­ნი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ორ­სულ­თათ­ვის, ნა­ყო­ფის ტვი­ნის და თვა­ლე­ბის ფორ­მი­რე­ბის პრო­ცეს­ში.

msnw3c2-1-1648533154.jpg

ომე­გა-6 ცხი­მო­ვა­ნი ანუ ლი­ნო­ლის მჟა­ვა, ასე­ვე, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია თქვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის. ის შე­დის მცე­ნა­რე­უ­ლი ზე­თე­ბის უმე­ტე­სო­ბა­ში, მაგ­რამ ორ­გა­ნიზ­მის­თვის იმ­დე­ნად სა­ჭი­რო არაა, რო­გორც ომე­გა-3. აგ­რეთ­ვე, გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, რომ ომე­გა-6 ცხი­მე­ბის ჭარბმა რა­ო­დე­ნო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა სიმ­სი­ვუ­რი უჯრე­დე­ბის ზრდა და­აჩ­ქა­როს.

  • ომე­გა 3-სა და ომე­გა 6-ის გარ­და, მზე­სუმ­ზი­რი­სა და ზე­ი­თუ­ნის ზე­თებ­ში უამ­რა­ვი სა­სარ­გებ­ლო ნივ­თი­ე­რე­ბა და ვი­ტა­მი­ნი შე­დის. ზე­თის მი­ღე­ბა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის, თუმ­ცა აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იცო­დეთ მისი სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა. მაშ ასე და­ვი­წოთ მზე­სუმ­ზი­რის ზე­თით.
  • პირ­ველ რიგ­ში იცო­დეთ, მზე­სუმ­ზი­რის ზე­თის შე­ძე­ნი­სას გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ მისი ვადა. შე­ფუთ­ვა­ზე აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ეწე­როს არამ­ხო­ლოდ ჩა­მოს­ხმის, არა­მედ მისი დამ­ზა­დე­ბის თა­რი­ღიც, თუ ბოთლზე ზე­თის მხო­ლოდ ჩა­მოს­ხმის თა­რი­ღი წე­რია, იცო­დეთ, არ­ჩე­ვა­ნი გა­ა­კე­თეთ მა­ი­სი­დან ოქ­ტომ­ბრის ჩათ­ვლით გა­მოშ­ვე­ბულ პრო­დუქ­ცი­ა­ზე, რად­გან სწო­რედ ამ თვე­ებ­ში ხდე­ბა მზე­სუმ­ზი­რის მო­სავ­ლის აღე­ბა და მის­გან ზე­თის წარ­მო­ე­ბა.
  • ზეთი, რო­მელ­საც აწე­რია "შე­ი­ცავს ე ვი­ტა­მინს", ან "არ შე­ი­ცავს ქო­ლეს­ტე­რინს", იცო­დეთ, ეს მხო­ლოდ მარ­კე­ტინ­გუ­ლი ხრი­კია თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბის მი­საქ­ცე­ვად, რად­გან ნე­ბის­მი­ე­რი მზე­სუმ­ზი­რის ზეთი, მი­უ­ხე­და­ვად ხა­რის­ხი­სა, შე­ი­ცავს ე ვი­ტა­მინს და არ­ცერთ ზეთ­ში ისე­დაც არ არის ქო­ლეს­ტე­რი­ნი.
  • ბრენ­დი­რე­ბუ­ლი მზე­სუმ­ზი­რის ვადა 1 წე­ლია. მაქ­სი­მუმ 4-5 თვე აქვს ვადა არა­რა­ფი­ნი­რე­ბულ, ბა­ზარ­ში შე­ძე­ნილ, ჩა­მო­სას­ხმელ ზეთს. სა­მა­გი­ე­როდ მას­ში ბო­ლომ­დეა შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი ყვე­ლა სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბა, რაც მზე­სუმ­ზი­რის ზეთს გა­აჩ­ნია. რა­ფი­ნი­რე­ბა, ზე­თის გაწ­მენ­დის ტექ­ნო­ლო­გი­აა, რომ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბი­თაც ზეთი იწ­მინ­დე­ბა არამ­ხო­ლოდ ცხი­მო­ვა­ნი მჟა­ვე­ბის­გან და მზე­სუმ­ზი­რის მკვეთ­რი გე­მო­სა­გან და სუ­ნის­გან, ის კარ­გავს ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვს აუ­ცი­ლე­ბელ თით­ქმის ყვე­ლა კომ­პო­ნენტს. ის­მის კი­თხვა რა სა­ჭი­როა ზე­თის რა­ფი­ნი­რე­ბა, თუკი ის ასეთ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში სა­სარ­გებ­ლო არ არის? მზე­სუმ­ზი­რის ზეთს ძი­რი­თა­დად სხვა­დას­ხვა პრო­დუქ­ტის შე­საწ­ვა­ვად იყე­ნე­ბენ. გა­ცხე­ლე­ბი­სას კი მას­ში შე­მა­ვა­ლი ცხი­მო­ვა­ნი მჟა­ვე­ბი კან­ცე­რო­გე­ნულ ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბად გა­და­იქ­ცე­ვა. რა­ფი­ნი­რე­ბი­სას კი ზეთი ცხი­მო­ვა­ნი მჟა­ვე­ნის­გან იწ­მინ­დე­ბა და კან­ცე­რო­გე­ნე­ბის წარ­მოქ­მნის რის­კიც იკ­ლებს.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz