ვინ არის ქალი, ვინც გურიაში პრორუსების რისხვად იქცა? | Allnews.Ge

ვინ არის ქალი, ვინც გურიაში პრორუსების რისხვად იქცა?

"რუ­სო­ფი­ლე­ბი მა­გე­ნი... ვაი, მა­გათ პატ­რონს, უბე­დურს, თუ ჰგო­ნი­ათ, რომ ოზურ­გეთ­ში მო­ი­კი­დე­ბენ ფეხს“, - ოზურ­გე­თე­ლი ქალ­ბა­ტო­ნის ამ გან­ცხა­დე­ბამ, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ მთე­ლი ქარ­თუ­ლი ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცე მო­იც­ვა. ვი­დეო, რო­მელ­შიც ის ოზურ­გეთ­ში პრო­რუ­სუ­ლი და ძა­ლა­დობ­რი­ვი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის გახ­სნას აპ­რო­ტეს­ტებ­და, ვირუ­სუ­ლად გავ­რცელ­და. რო­გორც გა­ირ­კვა გუ­რუ­ლი ქალ­ბა­ტო­ნი სო­ფელ ლი­ხა­უ­რი­დან, ის­ტო­რი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ირმა გორ­დე­ლა­ძეა, თუმ­ცა ის ამ აქ­ცი­ა­ზე მარ­ტო არ ყო­ფი­ლა. 12 მარტს, ოზურ­გეთ­ში, ჭავ­ჭა­ვა­ძის ქუ­ჩა­ზე, ზედ “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის” ოფი­სის გვერ­დით, პრო­რუ­სუ­ლი "ალტ-ინ­ფოს“ ბა­ზა­ზე შექ­მნი­ლი პარ­ტი­ის ოფი­სი გა­იხ­სნა, რაც ად­გი­ლობ­რივ­მა სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტებ­მა გა­აპ­რო­ტეს­ტეს. მათი თქმით, ოზურ­გე­თი არ და­უშ­ვებს ქა­ლაქ­ში პრო­რუ­სუ­ლი ძა­ლე­ბის მხარ­დამ­ჭე­რი ჯგუ­ფის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბას. ისი­ნი აცხა­დე­ბენ, რომ ოზურ­გეთ­ში რუ­სუ­ლი პრო­პა­გან­დის ად­გი­ლი არ არის, ე. წ. რუ­სე­თუ­მე­ებს აქ დამ­კვიდ­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ მის­ცე­მენ და გა­უშ­ვე­ბენ იქ, სა­დაც "რუ­სულ ხო­მალ­დე­ბის" ად­გი­ლია. სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტებ­მა უფრო ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი აქ­ცი­აც და­ა­ა­ნონ­სეს.

გთა­ვა­ზობთ ინ­ტერ­ვი­უს ქალ­ბა­ტონ ირმა გორ­დე­ლა­ძეს­თან:

- ექ­ვთი­მე თა­ყა­იშ­ვი­ლის სო­ფელ ლი­ხა­ურ­ში ვცხოვ­რობ. 30 წე­ლია ის­ტო­რი­ას და სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბას ვას­წავ­ლი ორ სკო­ლა­ში, ასე­ვე, გა­რე­მოს დაც­ვი­თი ორ­გა­ნი­ზა­ცია "ეკოს" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი ვარ. დღეს რაც გვჭირს ქვე­ყა­ნა­ში, იმი­ტომ გვჭირს, რომ სა­მო­ქა­ლა­ქო ცნო­ბი­ე­რე­ბა და გა­ნათ­ლე­ბაა და­ბა­ლი. 9 აპ­რი­ლის თა­ო­ბა ვართ, ბევ­რი გვი­ნა­ხავს, გვიწ­ვა­ლია, გვიშ­რო­მია და ერ­თა­დერ­თი იმე­დი ჩვე­ნი მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბაა, მათ იმა­ზე უკეთ უნდა მო­უ­ა­რონ ქვე­ყა­ნას, ვიდ­რე ჩვენ მო­ვუ­ა­რეთ. ილი­ა­სი არ იყოს, ჭკუ­ით მო­სუ­ლი მტრის უფრო გე­ში­ნო­დეს, ვიდ­რე ხმლით მო­სუ­ლი მტრი­საო. რუ­სულ აგენ­ტუ­რას ყველ­გან აქვს სა­ცე­ცე­ბი და ძა­ლი­ან მძი­მეა, რო­დე­საც რუ­სულ პრო­პა­გან­დას ეწე­ვი­ან და ჩვენს გვერ­დით მდგომს, ჩვენს ახ­ლობ­ლებს, მე­ზობ­ლებს, მო­ქა­ლა­ქე­ებს ტვინს უბ­რუ­ნე­ბენ.

სიყ­ვა­რუ­ლის და სიბ­რძნის ენით, მშვი­დო­ბი­ა­ნი პრო­ტეს­ტით უნდა და­ვიც­ვათ ამის­გან თა­ვიც და ისი­ნიც, რათა ეს პუ­ტი­ნის ხე­ლის ბი­ჭე­ბი მო­ვი­შო­როთ ყვე­ლა ქა­ლა­ქი­დან და რე­გი­ო­ნი­დან. ერთხელ და სა­მუ­და­მოდ უნდა მივ­ხვდეთ, რომ ერი უნდა გა­ვერ­თი­ან­დეთ სიყ­ვა­რუ­ლით და შრო­მით იმი­ტომ, რომ გვენგრე­ვა ქვე­ყა­ნა, ეკო­ნო­მი­კა, სოფ­ლე­ბი და­ცა­რი­ელ­და, ქვე­ყა­ნა­ში მძი­მე დე­მოგ­რა­ფი­უ­ლი ვი­თა­რე­ბაა... უნდა ვი­ფიქ­როთ, იმ ბა­ნაკ­ში აღ­მოვ­ჩნდეთ, სა­დაც უფრო მშვი­დად ვიგ­რძნობთ თავს, სა­დაც არ წაგ­ვარ­თმე­ვენ ტე­რი­ტო­რი­ებს, სა­დაც ჩვენს იდენ­ტო­ბას შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნებთ.

არა­ვი­ნაა ტრა­დი­ცი­ე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის წი­ნა­აღ­მდე­გი, მაგ­რამ ახლა, რო­დე­საც რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის ომია, ეს 3 თვის პარ­ტია "კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლი მოძ­რა­ო­ბა“ ოფი­სე­ბის გა­მა­ლე­ბუ­ლი გახ­სნი­თაა და­კა­ვე­ბუ­ლი, მი­დის რუ­სუ­ლი აგი­ტა­ცია და პრო­პა­გან­და. ისი­ნი მას შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დნენ, რაც ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბა­ზე გა­ნა­ცხა­დი გა­ვა­კე­თეთ, რუ­სეთს არ უნდა ჩვე­ნი დათ­მო­ბა და პუ­ტი­ნის მიმ­დევ­რებ­მაც წა­მოყ­ვეს თავი. ისი­ნი მა­ლუ­ლად მოქ­მე­დე­ბენ, იყე­ნე­ბენ მრევლს და ეკ­ლე­სი­ას, პატ­რი­ო­ტიზმსა და ტრა­დი­ცი­ებს ამო­ფა­რე­ბუ­ლე­ბი ქვეყ­ნის სა­ზი­ა­ნოდ მოქ­მე­დე­ბენ. მათი გა­გე­ბით, ევ­რო­პა ყო­ფი­ლა მარ­ტო პრა­ი­დი და ესე­ნი ყო­ფი­ლან წმინ­და­ნე­ბი. ევ­რო­პა არის მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი სის­ტე­მე­ბი - ეკო­ნო­მი­კა, სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­მარ­თა­ლი, ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა და სხვა და­ნარ­ჩე­ნი, არა­ვინ არა­ვის ახ­ვევს თავს არა­ფერს. რუ­სეთს არ უნდა სა­ქარ­თვე­ლოს გაშ­ვე­ბა და ყვე­ლა­ნა­ი­რი ხერ­ხით ცდი­ლობს და­ვი­ვი­წყოთ ევ­რო­პა, და­ა­ნა­ხოს მო­სახ­ლე­ო­ბას, რომ ევ­რო­პა მარ­ტო ცუდს ნერ­გავს, ჩვენ ყვე­ლა­ფერ კარ­გსო. რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა, ნორ­მა­ლურ­მა ადა­მი­ან­მა ეს და­ი­ჯე­როს?

ჯერ სი­ტყვა ლი­ბე­რა­ლის და კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლის მნიშ­ვნე­ლო­ბა გა­ი­გონ ამ უდღე­უ­რებ­მა. ეს ფა­შის­ტე­ბი ყოვ­ლად და­უნ­დობ­ლად გვეს­ხმი­ან თავს ადა­მი­ა­ნებს, ვინც ნორ­მა­ლუ­რად ვაზ­როვ­ნებთ, ტვი­ნი არ გვაქვს არე­უ­ლი და არ ვართ მტერს მი­ყი­დუ­ლე­ბი. რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა ეს ფა­შის­ტე­ბი სად­მე რა­ი­მე დო­ზით მო­ვიდ­ნენ?! ეს წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი იქ­ნე­ბა, ვეც­დე­ბით, ისი­ნი აქ არ გა­ვა­ჭა­ჭა­ნოთ. პუ­ტი­ნის ხე­ლის ბი­ჭებს გუ­რი­ა­ში არა­ფე­რი ესაქ­მე­ბათ!

განაგრძეთ კითხვა

myquiz