"ქალაქში ერთმანეთის მიყოლებით ცარიელდება მაღაზიები... ყველაფერი გაძვირდა და ათასობით ადამიანი უმუშევარი დარჩა" - რას ჰყვება მოსკოვში მცხოვრები ქართველი? | Allnews.Ge

"ქალაქში ერთმანეთის მიყოლებით ცარიელდება მაღაზიები... ყველაფერი გაძვირდა და ათასობით ადამიანი უმუშევარი დარჩა" - რას ჰყვება მოსკოვში მცხოვრები ქართველი?

სან­ქცი­ე­ბის ამოქ­მე­დე­ბი­დან ერთ კვი­რა­ში, რუ­სეთ­ში პრობ­ლე­მე­ბი უკვე იგ­რძნო­ბა. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, სა­ვაჭ­რო ობი­ექ­ტებ­ში დე­ფი­ცი­ტი არ არის, მაგ­რამ ფსი­ქო­ლო­გი­ურ წნეხს იწ­ვევს ის ფაქ­ტი, რომ ქა­ლაქ­ში ერ­თმა­ნე­თის მი­ყო­ლე­ბით ცა­რი­ელ­დე­ბა მა­ღა­ზი­ე­ბი, სა­დაც ადრე ბრენ­დე­ბი იყო და უამ­რა­ვი ხალ­ხი ირე­ო­და...

კი­დევ ერთი ნა­წი­ლის თქმით, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ბრენ­დე­ბის, ქსე­ლე­ბი­სა და სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის გას­ვლა, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი წნე­ხის გარ­და, ათო­ბით ათას უმუ­შევ­რად დარ­ჩე­ნილ ად­გი­ლობ­რივს ნიშ­ნავს.

AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში მოს­კოვ­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლი ამ­ბობს, რომ ბოლო დღე­ე­ბია ვერ სარ­გებ­ლო­ბენ "ფე­ის­ბუ­ქით", მხო­ლოდ მე­სენ­ჯე­რის გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­უძ­ლი­ათ და რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 11 მარ­ტი­დან, ინ­ტერ­ნე­ტი მთელ ქვე­ყა­ნა­ში ითი­შე­ბა.

- თქვენ უფრო მეტი იცით, თუ რა ხდე­ბა ბოლო დღე­ებ­ში უკ­რა­ი­ნა­ში, აქ ყვე­ლა­ფერს ბლო­კა­ვენ. ყვე­ლა­ნა­ი­რი ან­ტი­პუ­ტი­ნის­ტუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია იბ­ლო­კე­ბა. თუმ­ცა, სა­მე­დი­ცი­ნო წრე­ებ­ში მა­ინც გავ­რცელ­და, რომ რუ­სე­თის თით­ქმის ყვე­ლა სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში ჰყავთ დაჭ­რი­ლე­ბი. მოს­კო­ვის სა­მე­დი­ცი­ნო კლი­ნი­კებ­ში მკურ­ნა­ლო­ბენ მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის სამ­ხედ­რო პი­რებს...

heres-why-grocery-stores-are-struggling-to-stock-their-empty-1646805351.jpg

სა­ინ­ფორ­მა­ციო წნე­ხის კვალ­დაკ­ვალ მა­ტუ­ლობს ქუ­ჩა­ში საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ა­ზე გა­მომ­სვლელ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა. უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი და­ა­კა­ვეს, მაგ­რამ ეს ყვე­ლა­ფე­რი არ არის, ყვე­ლას აფრ­თხი­ლე­ბენ, რომ ვინც ან­ტი­და­სავ­ლურ ქმე­დე­ბებ­ში იქ­ნე­ბა შემ­ჩნე­უ­ლი ყვე­ლას მი­ხე­და­ვენ. ის ნა­წი­ლი, ვინც პრო­ტესტს გა­მო­ხა­ტავს, ნამ­დვი­ლად არ არის მო­სახ­ლე­ო­ბის უმე­ტე­სო­ბა. უამ­რა­ვი ად­გი­ლობ­რი­ვი ნამ­დვი­ლად იზი­ა­რებს პუ­ტი­ნის პო­ლი­ტი­კას და მხარს უჭერს იმას, რა­საც უკ­რა­ი­ნა­ში აკე­თებს. რუ­სე­თი ყვე­ლას ეხ­მა­რე­ბა, შემ­დეგ კი, რო­გორც კი ფეხ­ზე წა­მოდ­გე­ბი­ან, გვღა­ლა­ტო­ბე­ნო... უამ­რა­ვი ახალ­გაზ­რდა ამ­ბობს, რომ არა ამე­რი­კა, ისევ ისევ ერ­თად ვიქ­ნე­ბო­დი­თო.

- ფა­სებ­მა მო­ი­მა­ტა?

- ყვე­ლა­ფე­რი გაძ­ვირ­და... ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი თავს იმით იმ­შვი­დე­ბენ, რომ ბრენ­დე­ბი, ვინც გა­დი­ან, მათი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ეს დრო­ე­ბი­თია და მალე დაბ­რუნ­დე­ბი­ან. ათა­სო­ბით ადა­მი­ა­ნი უმუ­შე­ვა­რი დარ­ჩა, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ჰპირ­დე­ბა, რომ კომ­პენ­სა­ცი­ას გას­ცე­მენ, მაგ­რამ არა­ვინ აზუს­ტებს ეს იქ­ნე­ბა სრუ­ლი ხელ­ფა­სი, თუ ანა­ზღა­უ­რე­ბის 50 ან 40 %. კი­თხვა­საც ვერ სვა­მენ, რა თან­ხას მი­ი­ღე­ბენ. ცხა­დია "სამ­სუნ­გი" იქ­ნე­ბა, "ეფლი" თუ სხვა რამ, ყვე­ლას ად­გი­ლობ­რი­ვი ჰყავ­და და­საქ­მე­ბუ­ლი. განაგრეთ კითხვა

myquiz