"თბილისი გაცილებით საშიში ქალაქია სეისმური თვალსაზრისით, ვიდრე ოცი წლის წინ გვეგონა" - რა საფრთხეზე საუბრობენ სპეციალისტები და რას ურჩევენ მშენებლებს? | Allnews.Ge

"თბილისი გაცილებით საშიში ქალაქია სეისმური თვალსაზრისით, ვიდრე ოცი წლის წინ გვეგონა" - რა საფრთხეზე საუბრობენ სპეციალისტები და რას ურჩევენ მშენებლებს?

ალ­ბათ შე­ა­ტყობ­დით, ბოლო დროს სა­ქარ­თვე­ლო­ში მი­წისძვრე­ბის სიხ­ში­რე მო­მა­ტე­ბუ­ლია. აღ­მოჩ­ნდა, რომ ბო­ლოდ­რო­ინ­დე­ლი რყე­ვე­ბი უფრო ჯა­ვა­ხე­თის ზე­გან­ზე პე­რი­ო­დულ სე­ის­მურ აქ­ტი­ვო­ბას­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ კავ­კა­სია სე­ის­მუ­რად აქ­ტი­უ­რი ზო­ნაა. თუმ­ცა ცალ­კე სა­კი­თხია, რამ­დე­ნად აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ ჩვე­ნი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბი სე­ის­მუ­რი მე­დე­გო­ბის ახალ სტან­დარ­ტებს.

AMBEBI.GE-მ გახ­ში­რე­ბულ მი­წისძვრებ­სა და სა­მა­მუ­ლო სე­ის­მო­მე­დე­გო­ბა­ზე დარ­გის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებს ჰკი­თხა. ჩვე­ნი პირ­ვე­ლი რეს­პონ­დენ­ტი ლაშა სუ­ხიშ­ვი­ლია, გე­ო­ლო­გი, ილი­ას უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი:

- სა­ქარ­თვე­ლო­ში მი­წისძვრე­ბი გახ­ში­რე­ბუ­ლი არ არის. უბ­რა­ლოდ, ქვე­ყა­ნა­ში რამ­დე­ნი­მე კე­რაა, სა­დაც რო­გორც წესი ხდე­ბა მსგავ­სი გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა. მა­გა­ლი­თად, ჯა­ვა­ხე­თის ქედ­ზე, სა­დაც ინ­სტი­ტუ­ტის ვებ-გვერ­დზეც ძა­ლი­ან ხში­რად იდე­ბა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ მი­წისძვრა მოხ­და სო­ფელ სა­მე­ბას­თან და ა.შ. ჯა­ვა­ხე­თის ქედი ასე და­ახ­ლო­ე­ბით 4-5 წლის წი­ნაც იყო გა­აქ­ტი­უ­რე­ბუ­ლი. შემ­დეგ მი­ნელ­და, ახლა ისევ ამოქ­მედ­და.

ასე­თი­ვე უბა­ნია ყაზ­ბე­გის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში მყინ­ვარწვე­რის მი­და­მო­ე­ბი, სა­დაც დღე­ში შე­იძ­ლე­ბა 300 მი­წისძვრა მოხ­დეს, მაგ­რამ ძა­ლი­ან სუს­ტი რყე­ვე­ბია. ამ ეტაპ­ზე რხე­ვე­ბი გახ­შირ­და, ისევ ჩა­ცხრე­ბა, პრო­ცე­სი გაგ­რძელ­დე­ბა. რო­გორც ჩანს, ეს უნდა უკავ­შირ­დე­ბო­დეს მაგ­მურ აქ­ტი­ვო­ბას. აქ ვულ­კა­ნიზ­მი აღარ გვხვდე­ბა, თუმ­ცა არის ნარ­ჩე­ნი მაგ­მა­ტიზ­მი, რო­მე­ლიც ასეთ მცი­რე მი­წისძვრებს იწ­ვევს.

ჯა­ვა­ხე­თის ქედ­ზე გახ­ში­რე­ბუ­ლი მი­წისძვრე­ბის მი­უ­ხე­და­ვა­დაც, სე­ის­მო­მე­დე­გო­ბის მხრივ რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­აა; რად­გან სამ­შე­ნებ­ლო კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა სე­ის­მო­მე­დე­გო­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით არის ძვე­ლი და თა­ნაც კუ­რი­ო­ზუ­ლი.

232952659-310960340786423-1103869570901899468-n-51373-1644827014.jpg

- რა­ტომ კუ­რი­ო­ზუ­ლი?

- რო­დე­საც მი­ი­ღეს ეს კა­ნო­ნი სე­ის­მო­მე­დე­გო­ბის შე­სა­ხებ, რუკა და მო­ნა­ცე­მე­ბი უკვე დაძ­ვე­ლე­ბუ­ლი იყო. ანუ, უკვე ვა­და­გა­სულ სა­ფუძ­ველ­ზე გა­კეთ­და ეს ყვე­ლა­ფე­რი. ვა­და­გა­სუ­ლი იმი­ტომ, რომ ეს მო­ნა­ცე­მე­ბი ყო­ველ ხუთ წე­ლი­წად­ში ახ­ლდე­ბა. ეს კა­ნო­ნი და­ახ­ლო­ე­ბით 15-20 წლის წინ მი­ი­ღეს, დღემ­დე აქ­ტი­უ­რი და გა­მო­ყე­ნე­ბა­დია, რაც სრუ­ლი ნონ­სენ­სია.

მშე­ნებ­ლო­ბე­ბი, რო­მე­ლიც ამ კა­ნო­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე იწარ­მო­ე­ბა, არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა რე­ა­ლო­ბას, რო­მე­ლიც ქვე­ყა­ნა­ში სე­ის­მუ­რი კუ­თხით არ­სე­ბობს. ეს რე­ა­ლო­ბა არ შეც­ვლი­ლა, იგი­ვეა, უბ­რა­ლოდ, რაც დრო გა­დის, ახა­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი გროვ­დე­ბა, ახა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი და შე­ფა­სე­ბე­ბი არ­სე­ბობს. ეს ყო­ველ ხუთ წე­ლი­წად­ში ახ­ლდე­ბა და რე­ა­ლუ­რად ისაა, რაც მშე­ნებ­ლო­ბებს სა­ფუძ­ვლად უნდა ედოს.

სამ­წუ­ხა­როდ, ასე­თი სიხ­ში­რით კა­ნო­ნის ცვლა და ახა­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის ასახ­ვა ვერ ხდე­ბა. ეს სი­ტუ­ა­ცია ალ­ბათ აწყობს რო­გორც დე­ვე­ლო­პე­რულ სექ­ტორს (ასე­თი მშე­ნებ­ლო­ბა ია­ფია), ისე მყიდ­ველს, რად­გან მერე შექ­მნი­ლი პრო­დუქ­ტი ნაკ­ლე­ბი ღირს და ა.შ.

korpusebi-51527-1644827045.jpg

- ახა­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი ახ­სე­ნეთ და რო­გო­რია ის?

- ეს უფრო ვიწ­რო სა­მეც­ნი­ე­რო სა­კი­თხია. ახა­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი ახალ მი­წისძვრებს ნიშ­ნავს. ჩვენ სფე­რო­ში მი­წისძვრა უხე­ში შე­და­რე­ბით ერ­თგვა­რი ექოს­კო­პი­აა, როცა აპა­რა­ტის მეშ­ვე­ო­ბით იგებ შიგ­ნით რა ხდე­ბა. მი­წისძვრას ჩვე­ნამ­დე მო­აქვს ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მე­ლიც აქამ­დე არ გვქონ­და დე­და­მი­წის აგე­ბუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ; სა­უ­ბა­რია იმ კონ­კრე­ტულ უბან­ზე.

ამი­ტომ ერთი მხრივ მი­წისძვრა კა­ტას­ტრო­ფაა და შე­იძ­ლე­ბა ნგრე­ვა გა­მო­იწ­ვის, ჩვენ­თვის ეს ინ­ფორ­მა­ცი­ის წყა­როა, მის გა­რე­შე რომ არ გვექ­ნე­ბო­და; რად­გან წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია 10-დან 15 კი­ლო­მეტრზე გა­ბურ­ღო, ჩახ­ვი­დე და ნახო რო­გორ არის აგე­ბუ­ლი მო­ნაკ­ვე­თი.

- კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის სიძ­ვე­ლი­სა და კუ­რი­ო­ზუ­ლო­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რა შე­დე­გე­ბამ­დე შე­იძ­ლე­ბა მი­ვი­დეთ?

- დღეს უკვე ვი­ცით, რომ თბი­ლი­სი გა­ცი­ლე­ბით უფრო სა­ში­ში ქა­ლა­ქია სე­ის­მუ­რი თვალ­საზ­რი­სით, ვიდ­რე ოცი წლის წინ გვე­გო­ნა რომ იქ­ნე­ბო­და. ეს ახა­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, ბუ­ნებ­რი­ვია, ასა­ხუ­ლი არ არის სამ­შე­ნებ­ლო ნორ­მებ­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, მშე­ნებ­ლო­ბე­ბი ისევ ძვე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის მი­ხედ­ვით მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

როცა სა­კი­თხი ასე დგას, შე­საძ­ლო მი­წისძვრა გა­მო­იწ­ვევს შე­ნო­ბის დან­გრე­ვას, დაბ­ზარ­ვას, ისეთ დან­გრე­ვას, რომ აღ­დგე­ნას აზრი აქ ჰქონ­დეს, მსხვერ­პლს და ა.შ. აი ამა­ზე კონ­კრე­ტუ­ლად ვერ ვი­სა­უბ­რებთ, რად­გან ყვე­ლა შე­ნო­ბას ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ექ­სპერ­ტი­ზა სჭირ­დე­ბა აღ­ნიშ­ნუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz