ხუთი შვილი, საბანკო ანგარიშები და ქალიშვილისთვის ნაჩუქარი 250 000-ლარიანი ბინა - ვინ არის და რა ქონებას ფლობს ჯანდაცვის ახალი მინისტრი? | Allnews.Ge

ხუთი შვილი, საბანკო ანგარიშები და ქალიშვილისთვის ნაჩუქარი 250 000-ლარიანი ბინა - ვინ არის და რა ქონებას ფლობს ჯანდაცვის ახალი მინისტრი?

სა­ქარ­თვე­ლოს ჯან­დაც­ვის ახა­ლი მი­ნის­ტრი ზუ­რაბ აზა­რაშ­ვი­ლი იქ­ნე­ბა. ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძის შემ­ცვლე­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა დღეს და­ა­სა­ხე­ლა.

"მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ეკა ტი­კა­რა­ძე გა­დად­გა და­კა­ვე­ბუ­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან, მე მინ­და, პირ­ველ რიგ­ში, მას გა­და­ვუ­ხა­დო მად­ლო­ბა გა­წე­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის და ვუ­სურ­ვო წარ­მა­ტე­ბე­ბი. დღეს წარ­მო­გიდ­გენთ ახალ მი­ნისტრს, სა­ქარ­თვე­ლოს ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი­დან დევ­ნილ­თა, შრო­მის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის მი­ნისტრს ზუ­რაბ აზა­რაშ­ვილს.

ზუ­რაბ აზა­რაშ­ვი­ლი გახ­ლავთ ბიზ­ნე­სად­მი­ნის­ტრი­რე­ბის მა­გის­ტრი, მას აქვს ძა­ლი­ან დიდი გა­მოც­დი­ლე­ბა ფი­ნან­სე­ბის მარ­თვის, არის ძა­ლი­ან კარ­გი მე­ნე­ჯე­რი, ჩვენ თა­ვად გა­მოვ­ცა­დეთ და დავ­რწმუნ­დით ამა­ში, მე როცა ვი­ყა­ვი თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრი, ზურა აზა­რაშ­ვი­ლი მა­შინ იყო "დელ­ტას“ ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ასე­ვე "თბი­ლა­ვი­ამ­შე­ნის“ ხელ­მძღვა­ნე­ლი. მისი უშუ­ა­ლო ხელლმძღვა­ნე­ლო­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­და არა­ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტი, რო­გო­რიც არის სა­ქარ­თვე­ლოს ავი­ა­ცი­ის აღ­დგე­ნა, უამ­რა­ვი სხვა პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც უკავ­შირ­დე­ბა ჩვე­ნი თავ­დაც­ვის ძა­ლე­ბი­სა და სამ­ხედ­რო მრეწ­ვე­ლო­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბას.

azarashvili21333-44499-1640597477.png

ზურა არის უაღ­რე­სად წე­სი­ე­რი, გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი, იგი არის გაზ­რდი­ლი ექი­მის ოჯახ­ში, მას, რა თქმა უნდა, კარ­გად აქვს გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი ის გა­მოწ­ვე­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჩვე­ნი ქვეყ­ნი­სა და ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის წი­ნა­შე არის და მე მინ­და ზუ­რას ვუ­სურ­ვო წარ­მა­ტე­ბა, ის არის 5 შვი­ლის მამა, მე ვფიქ­რობ, რომ ზურა იქ­ნე­ბა წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მი­ნის­ტრი. აქვე მინ­და აღ­ვნიშ­ნო თუ რა­ო­დენ დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს ამ­დე­ნად დიდი სა­მი­ნის­ტროს მარ­თვა­ში ასე­თი გა­მოც­დი­ლი კად­რის მი­ნის­ტრად და­ნიშ­ვნას, იმი­ტომ, რომ მთე­ლი სა­მი­ნის­ტროს ბი­უ­ჯე­ტი არის, და­ახ­ლო­ე­ბით 6 მი­ლი­არ­დი ლარი, ეს არის მთე­ლი ბი­უ­ჯე­ტის თით­ქმის მე­სა­მე­დი და ბუ­ნებ­რი­ვია, ჩვენ ამ მიმ­რა­თუ­ლე­ბით ძა­ლი­ან გა­მოც­დი­ლი კად­რი გვჭირ­დე­ბა და მე ვფიქ­რობ, რომ ასე­თი არის ბა­ტო­ნი ზურა,“- გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა.

გა­დავ­ხე­დოთ ახა­ლი მი­ნის­ტრის ბი­ოგ­რა­ფი­ას:

ზუ­რაბ აზა­რაშ­ვი­ლი 1979 წლის 6 იან­ვარს, ბორ­ჯომ­ში და­ი­ბა­და.

გა­ნათ­ლე­ბა:

  • 09/1995 – 07/1999 ESM ბიზ­ნეს სკო­ლა ბა­კა­ლავ­რი - ბიზ­ნეს ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბა;
  • 09/2007 – 07/2009 ESM ბიზ­ნეს სკო­ლა მა­გის­ტრი - ბიზ­ნეს ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბა.
  • სა­მუ­საო გა­მოც­დი­ლე­ბა:02/2021 - დღემ­დე - სა­ქარ­თვე­ლოს თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე.
  • 03/2020 - 02/2021 სა­ქარ­თვე­ლოს თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს სსიპ სა­ხელ­მწი­ფო სამ­ხედ­რო სა­მეც­ნი­ე­რო-ტექ­ნი­კუ­რი ცენ­ტრი "დელ­ტა“-ს გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი.
  • 04/2020 – 02/2021 სს თბი­ლა­ვი­ამ­შე­ნი - გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი.
  • 08/2014 – 03/2020 სს ტე­რა­ბან­კი კო­მერ­ცი­უ­ლი დი­რექ­ტო­რი.
  • 04/2013 – 08/2014 სს კორ სტან­დარტ ბან­კი ოპე­რა­ცი­ე­ბის დი­რექ­ტო­რი.
  • 06/2008 – 06/2012 სს კორ სტან­დარტ ბან­კი სა­ბა­რა­თე ოპე­რა­ცი­ე­ბის გან­ყო­ფი­ლე­ბის უფ­რო­სი.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz