ვინ რას მისცა ხმა - პოლიტიკოსთა შაბლონური ფრაზები საარჩევნო უბნებიდან | Allnews.Ge

ვინ რას მისცა ხმა - პოლიტიკოსთა შაბლონური ფრაზები საარჩევნო უბნებიდან

დღეს, 30 ოქ­ტომ­ბერს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­თვე­ლო­ბის არ­ჩევ­ნე­ბის მე­ო­რე ტური მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

სა­არ­ჩევ­ნო უბ­ნე­ბი 07:00 სა­ათ­ზე გა­იხ­სნა, ხმის მი­ცე­მის პრო­ცე­დუ­რა კი 08:00 სა­ათ­ზე და­ი­წყო. მე­ო­რე ტურ­ში 5 თვით­მმარ­თველ ქა­ლაქ­სა და 15 მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში მე­რებს აირ­ჩე­ვენ. 24 სა­არ­ჩევ­ნო ოლ­ქში კი, საკ­რე­ბუ­ლო­ე­ბის 42 მა­ჟო­რი­ტა­რი წევ­რია ასარ­ჩე­ვი.

დი­ლი­დან სა­კუ­თა­რი არ­ჩე­ვა­ნი უკვე და­ა­ფიქ­სი­რეს პო­ლი­ტი­კო­სებ­მა. პირ­ვე­ლი სა­არ­ჩევ­ნო უბან­თან პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე კახა კუ­ჭა­ვა გა­მო­ცხად­და.

რო­გორც მან ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და, ხმა თბი­ლი­სის მე­რო­ბის კან­დი­დატ კახა კა­ლა­ძეს მის­ცა.

"რა თქმა უნდა, ხმა მი­ვე­ცი კახა კა­ლა­ძეს, კან­დი­დატს, რო­მელ­საც ვთვლი­დი და ვთვლი, რომ ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა არ აქვს იმ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რაც ყვე­ლამ ნახა ბოლო 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში თბი­ლის­ში და იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­თაც, თუ რას აპი­რებს კახა მო­მა­ვა­ლი 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ მის გა­მარ­ჯვე­ბა­ში“, - გა­ნა­ცხა­და კუ­ჭა­ვამ.

მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, თუ ვის მის­ცა ხმა, ამის და­კონ­კრე­ტე­ბა დარ­ღვე­ვა არ არის.

"დარ­ღვე­ვა არ არის ჩემ არ­ჩე­ვან­ზე სა­უ­ბა­რი, მე არას­დროს მო­მი­წო­დე­ბია სხვამ რა გა­ა­კე­თოს, ყვე­ლას ვურ­ჩევ­დი რა თქმა უნდა, უკე­თე­სი მო­მავ­ლის­თვის გა­ა­კე­თოს არ­ჩე­ვა­ნი. მე არც ვმა­ლავ, ეს ჩემი არ­ჩე­ვა­ნია და ვამ­ბობ კი­დეც.

და­მა­ჯე­რე­ბე­ლი გა­მარ­ჯვე­ბა იყო პირ­ველ ტურ­ში ზუს­ტა­დაც ჩვენ მიერ 47%-ის აღე­ბა და რა თქმა უნდა, პირ­ვე­ლი­ვე ტურ­ში კა­ხას საკ­მა­ოდ და­მა­ჯე­რე­ბე­ლი გა­მარ­ჯვე­ბა. ზუს­ტად ეს არის ამ ქვეყ­ნის დე­მოკ­რა­ტია, რომ ზოგი ქა­ლა­ქი იყო, სა­დაც მე­ო­რე ტუ­რია. თუ არ ვცდე­ბი, ორი ად­გი­ლი იყო, სა­დაც ჩვე­ნი კან­დი­და­ტი მე­ო­რე ად­გილ­ზე გა­ვი­და 63 მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მას­შტა­ბით. ამა­ზე მეტი და­მა­ჯე­რებ­ლო­ბა გა­მარ­ჯვე­ბა­ში რა უნდა იყოს“, - გა­ნა­ცხა­და კუ­ჭა­ვამ.

დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რო­ბის კან­დი­და­ტი კახა კა­ლა­ძე სა­არ­ჩევ­ნო უბან­ზე შვილ­თან ერ­თად მი­ვი­და. ის აცხა­დებს, რომ ხმა სა­კუ­თარ თავს მის­ცა. კახა კა­ლა­ძემ მო­სახ­ლე­ო­ბას აქ­ტი­უ­რო­ბი­სა და მხარ­და­ჭე­რის­კენ მო­უ­წო­და.

"ხმა მი­ვე­ცი გან­ვი­თა­რე­ბას, იმას, რომ მეტი სი­ცო­ცხლე შე­ვი­ტა­ნოთ ყვე­ლა უბან­ში. რა თქმა უნდა, შე­მოვ­ხა­ზე კახა კა­ლა­ძე - 41, იმის­თვის, რომ ის აღმშე­ნებ­ლო­ბა და გან­ვი­თა­რე­ბა, რაც და­წყე­ბუ­ლი გვაქვს 2017 წლი­დან დე­და­ქა­ლაქ­ში, გაგ­რძელ­დეს. ვე­რა­ვინ და ვე­რა­ფე­რი ვერ შე­ა­ჩე­რებს ამ გან­ვი­თა­რე­ბას, ეს არის ის, რაც ყვე­ლა­ზე მე­ტად სჭირ­დე­ბა ამ ქა­ლაქს. ჩვენ ბევ­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტი გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ბოლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გვაქვს კონ­კრე­ტუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გმუ­ლი ყვე­ლა მი­მარ­თუ­ლე­ბით, რე­ფორ­მე­ბი, სი­ახ­ლე­ე­ბი, ეს აუ­ცი­ლებ­ლად გაგ­რძელ­დე­ბა. მინ­და დე­და­ქა­ლა­ქის მო­სახ­ლე­ო­ბას მო­ვუ­წო­დო - იაქ­ტი­უ­რეთ მე­გობ­რე­ბო, თქვე­ნი მხარ­და­ჭე­რა, თქვე­ნი თა­ნად­გო­მა ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია იმის­თვის, რომ თბი­ლი­სის გან­ვი­თა­რე­ბა შე­უქ­ცე­ვა­დი პრო­ცე­სი გახ­დეს და ყვე­ლამ ერ­თად შევ­ძლოთ იმ კარ­გი საქ­მე­ე­ბის გა­კე­თე­ბა ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის­თვის, შვი­ლიშ­ვი­ლე­ბის­თვის, ამ ქვეყ­ნის და მო­მავ­ლის­თვის, რაც სჭირ­დე­ბა დე­და­ქა­ლაქს“, - გა­ნა­ცხა­და კა­ლა­ძემ.

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" თავ­მჯდო­მა­რე ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ სა­კუ­თა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი არ­ჩე­ვა­ნის და­ფიქ­სი­რე­ბის შემ­დეგ ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან გა­ნა­ცხა­და, რომ არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა რო­გორც ორ პო­ლი­ტი­კურ პარ­ტი­ას, ასე­ვე კან­დი­და­ტებს შო­რის ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვია.

"დღეს არ­ჩე­ვა­ნი არის ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვი, რო­გორც კან­დი­და­ტებს შო­რის, ასე­ვე ორ პო­ლი­ტი­კურ ძა­ლას შო­რის. რაც შე­ე­ხე­ბა პო­ლი­ტი­კურ ძა­ლებს, ერთ მხა­რეს არის პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტია, რო­მე­ლიც ხალ­ხს ჰპირ­დე­ბა არე­უ­ლო­ბას, ქა­ოსს, მე­ო­რე მხა­რეს არის პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტია, რო­მე­ლიც ხალ­ხს ჰპირ­დე­ბა სტა­ბი­ლუ­რო­ბას, მშვი­დო­ბას და გან­ვი­თა­რე­ბას. რაც შე­ე­ხე­ბა კან­დი­და­ტებს, თბი­ლი­სის შემ­თხვე­ვა­ში ერთ მხა­რეს არის კან­დი­და­ტი, რო­მელ­საც არაფ­რით გა­მო­უ­ჩე­ნია თავი გარ­და იმი­სა, რომ კომ­პა­ნი­ებს აკოტ­რებ­და, იჭ­რე­ბო­და სა­ხელ­მწი­ფო ინ­სტი­ტუ­ტე­ბის შე­ნო­ბებ­ში და ხუ­ლიგ­ნობ­და გა­მუდ­მე­ბით, მე­ო­რე მხა­რეს არის კან­დი­და­ტი, რო­მე­ლიც 4 წელი ზრუ­ნავ­და თბი­ლი­სის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, რო­მელ­საც აქვს თბი­ლი­სის გან­ვი­თა­რე­ბის ძა­ლი­ან კონ­კრე­ტუ­ლი ხედ­ვა შემ­დე­გი 4 წლის­თვის. ამი­ტომ, მე მგო­ნი, არ­ჩე­ვა­ნი არის ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვი და შე­სა­ბა­მი­სი არ­ჩე­ვა­ნი გა­ვა­კე­თე მეც“, - აღ­ნიშ­ნა კო­ბა­ხი­ძემ.

პარ­ტია "სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის" ლი­დერ­მა გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ სა­არ­ჩევ­ნო უბან­ზე ხმის მი­ცე­მის შემ­დეგ აღ­ნიშ­ნა, რომ 2021 წლის ად­გი­ლობ­რი­ვი არ­ჩევ­ნე­ბი ბოლო 9 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ყვე­ლა­ზე ცუდი არ­ჩევ­ნე­ბი იყო.

"სამ­წუ­ხა­როდ, ეს არ­ჩევ­ნე­ბი არც სა­მარ­თლი­ა­ნი იყო, არც თა­ვი­სუ­ფა­ლი. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ეს ბოლო 9 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ყვე­ლა­ზე ცუდი არ­ჩევ­ნე­ბი იყო. სა­ერ­თოდ, ყვე­ლა თუ არ დავ­ფიქ­რდით არ­ჩევ­ნებ­ში ფუ­ლის როლ­ზე, თუ არ დავ­ფიქ­რდით არ­ჩევ­ნებ­ში ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი რე­სურ­სე­ბის როლ­ზე და თუ არ დავ­ფიქ­რდით პო­ლი­ტი­კუ­რად ნე­იტ­რა­ლურ სა­ჯა­რო კლას­ზე, სა­ერ­თოდ, შე­საძ­ლოა, არ­ჩევ­ნებ­მა აზრი და­კარ­გოს.

რაც შე­ე­ხე­ბა მე­ო­რე ტურს, რა თქმა უნდა, მე ჩემი მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა უნდა მო­მე­ხა­და. მე მო­ვი­ხა­დე ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა. ხმა მი­ვე­ცი სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის. დღეს ჩვენს 11 მა­ჟო­რი­ტარს და მე­რო­ბის ერთ კან­დი­დატს აქვს სა­არ­ჩევ­ნო დღე და დღე­საც მინ­და, თი­თო­ე­ულ ამომ­რჩე­ველს მო­ცე­მუ­ლი ხმის­თვის მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო“,- გა­ნა­ცხა­და გა­ხა­რი­ამ.

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ზუგ­დი­დის მა­ჟო­რი­ტა­რი დე­პუ­ტა­ტის ირაკ­ლი ჩი­ქო­ვა­ნის თქმით, თვით­მმარ­თვე­ლო­ბის არ­ჩევ­ნე­ბის მე­ო­რე ტურ­ში ფონი და­ძა­ბუ­ლი არ არის, და­ძა­ბუ­ლო­ბის შექ­მნას კი “ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის” წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ცდი­ლო­ბენ. ჩი­ქო­ვა­ნი მხარ­დამ­ჭე­რებს მო­უ­წო­დებს, რომ არა­ნა­ირ პრო­ვო­კა­ცი­ას არ აყვნენ და მშვი­დად გა­ა­კე­თონ არ­ჩე­ვა­ნი.

„ყვე­ლას, ზუგ­დი­დე­ლებს მო­ვუ­წო­დებ, ვი­საც სურ­ვი­ლი აქვს გან­ვი­თარ­დეს ჩვე­ნი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი, კი­დევ უფრო გა­ლა­მაზ­დეს, ხმა უნდა მის­ცეს მა­მუ­კა წო­წე­რი­ას. პო­ზი­ტი­უ­რი მო­ლო­დი­ნი გვაქვს. სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბა გა­ცი­ლე­ბით მე­ტია და უკვე შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ, რომ აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბაა იმას­თან შე­და­რე­ბით, რაც იყო პირ­ველ ტურ­ში და დიდი იმე­დი გვაქვს, რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი დამ­თავ­რდე­ბა მა­მუ­კა წო­წე­რი­ას გა­მარ­ჯვე­ბით,” - გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი ჩი­ქო­ვან­მა.

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ერთ-ერ­თმა ლი­დერ­მა, შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვილ­მა ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­თვე­ლო­ბის არ­ჩევ­ნე­ბის მე­ო­რე ტურ­ში ხმის მი­ცე­მის შემ­დეგ გა­ნა­ცხა­და, რომ ხმა სი­კე­თეს და გან­ვი­თა­რე­ბას მის­ცა.

„"2024 წლამ­დე აღარ გვექ­ნე­ბა არ­ჩევ­ნე­ბი, ამი­ტომ მო­ქა­ლა­ქე­ებს ახლა აქვთ კარ­გი სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ სა­არ­ჩევ­ნო ურ­ნებ­თან სა­კუ­თა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­საზ­რე­ბე­ბი და­ა­ფიქ­სი­რონ. მე პი­რა­დად ხმა მი­ვე­ცი თბი­ლი­სის გან­ვი­თა­რე­ბას, თა­ნად­გო­მას, სი­კე­თეს და რა თქმა უნდა, ხმა მი­ვე­ცი კახა კა­ლა­ძეს" - გა­ნა­ცხა­და პა­პუ­აშ­ვილ­მა.

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის” ზუგ­დი­დის მე­რო­ბის კან­დი­დატ­მა, მა­მუ­კა წო­წე­რი­ამ ჟურ­ნა­ლის­ტებს ხმის მი­ცე­მის შემ­დეგ გა­ნუ­ცხა­და, რომ ხმა სტა­ბი­ლურ გან­ვი­თა­რე­ბას მის­ცა.

მისი თქმით, მო­ლო­დი­ნი აქვს იმი­სა, რომ მო­სახ­ლე­ო­ბა ღირ­სე­ულ არ­ჩე­ვანს გა­ა­კე­თებს.

"არ­ჩე­ვა­ნი გა­ვა­კე­თეთ და მხა­რი მი­ვე­ცი სტა­ბი­ლურ გან­ვი­თა­რე­ბას, ჩვე­ნი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გა­მოც­დი­ლე­ბას, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზმს და ადა­მი­ა­ნურ მმარ­თვე­ლო­ბას სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ რეპ­რე­სი­უ­ლი სტი­ლის მქო­ნე პარ­ტი­ი­სა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ვე­ლო­დე­ბით, რომ ზუგ­დი­დის მო­სახ­ლე­ო­ბა ღირ­სე­ულ არ­ჩე­ვანს გა­ა­კე­თებს. პირ­ვე­ლი ტუ­რის შე­დე­გე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ზუგ­დი­დე­ლი ამომ­რჩევ­ლე­ბი უკ­მა­ყო­ფი­ლო არი­ან და მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ბი­ლიზ­დე­ბი­ან, აქ­ტი­უ­რე­ბი იქ­ნე­ბი­ან. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვართ, რომ ჩვენს მო­სახ­ლე­ო­ბას­თან ერ­თად გა­მარ­ჯვე­ბას ბო­ლომ­დე მი­ვიყ­ვანთ. მერე იწყე­ბა მთა­ვა­რი - ზრუნ­ვა ჩვენს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ზე და გან­ვი­თა­რე­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა. ასე რომ, ჩვენ გვინ­და მშვი­დო­ბა, რო­გორც დღეს ისე მო­მა­ვალ­ში, ამას “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის” ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა უზ­რუნ­ველ­ყოფს”, - გა­ნა­ცხა­და მა­მუ­კა წო­წე­რი­ამ.