რომელმა პარტიამ დახარჯა ყველაზე მეტი თანხა წინასაარჩევნოდ სოციალური ქსელების რეკლამებში? | Allnews.Ge

რომელმა პარტიამ დახარჯა ყველაზე მეტი თანხა წინასაარჩევნოდ სოციალური ქსელების რეკლამებში?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ე­ბი და მათ შო­რის - რეკ­ლა­მე­ბი ყო­ველ­თვის გა­მო­ირ­ჩე­ო­და მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით. ჩვენ­ში პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის ნე­ბის­მი­ე­რი ტი­პის რეკ­ლა­მებს შეხ­ვდე­ბით, და­წყე­ბუ­ლი ტრა­გი­კო­მე­დი­უ­რი, გა­უკრვე­ვე­ლი პოს­ტე­რე­ბით, დას­რუ­ლე­ბუ­ლი პო­პუ­ლის­ტუ­რი პრო­პა­გან­დით. მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის მზარ­დი პო­პუ­ლა­რო­ბის გათ­ვა­ლი­სი­წი­ნე­ბით, პო­ლი­ტი­კურ­მა ძა­ლებ­მა სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში ნამ­დვი­ლი სა­რეკ­ლა­მო ბა­ტა­ლი­ე­ბი მო­ა­წყეს და ამა­ში რე­სურ­სიც არ და­ზო­გეს, თუმ­ცა ვინ რა მი­ი­ღო ამის შე­დე­გად, ეს სხვა სა­კი­თხია...

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ "ფე­ის­ბუქ­ზე" არ­სე­ბუ­ლი სტა­ტი­ტი­კის თა­ნახ­მად, ქარ­თვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბით და­ი­ხარ­ჯნენ სწო­რედ ამ ქსე­ლის მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის თა­ვის მო­სა­წო­ნებ­ლად, თუმ­ცა არ­ჩევ­ნე­ბის შე­დე­გე­ბის მი­ხედ­ვით, შეგ­ვიძ­ლია და­ვას­კვნათ, რომ "ფე­ის­ბუქ­რეკ­ლა­მა­ში“ და­ხარ­ჯუ­ლი თან­ხე­ბი არა­ნა­ი­რად არ უზ­რუნ­ველ­ყოფს მა­ღალ სა­არ­ჩევ­ნო შე­დე­გებს. აქვე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ისიც, რომ ამ ტი­პის რეკ­ლა­მი­სას, მთე­ლი მო­გე­ბა მი­დის სწო­რედ უცხო სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის ყუ­ლა­ბა­ში და ქვე­ყა­ნა­ში არა­ფე­რი რჩე­ბა.

იმის იდე­ა­ლუ­რი მა­გა­ლი­თი, რომ სოცქსე­ლის რეკ­ლა­მა არ­სე­ბით პო­ზი­ტი­ურ შე­დეგს არ აძ­ლევს დამ­კვეთს, არის "მე­სა­მე ძალა - სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნებ­ლის“ ლი­დერ გი­ორ­გი ვა­შა­ძის "ფე­ის­ბუქ-გვერ­დი" "Giorgi Vashadze / გი­ორ­გი ვა­შა­ძე", რო­მელ­მაც ა.წ. 27 სექ­ტემ­ბრი­დან 3 ოქ­ტომ­ბრამ­დე 13 629 დო­ლა­რი და­ხარ­ჯა. არ­ჩევ­ნებ­ზე კი სულ რა­ღაც 23 629 ხმა აიღო.

244571358-1046616442804806-6145790673912450916-n-59028-1633581426.png

ცნო­ბის­თვის, 2020 წლის სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ზე გი­ორ­გი ვა­შა­ძის პარ­ტი­ას ხმა 60 671 ამომ­რჩე­ველ­მა მის­ცა. მთლი­ა­ნო­ბა­ში კი, "ფე­ის­ბუ­ქის“ მო­ნა­ცე­მებ­ზე დაყ­რდნო­ბით, ვა­შა­ძემ ბოლო 1 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში "ფე­ის­ბუქ­რეკ­ლა­მა­ში" 133 492 დო­ლა­რი გა­და­ი­ხა­და. ასე­ვე, პარ­ტი­ის გვერ­დზე "სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნე­ბელ­ზე“ ბოლო ერთ წელს რეკ­ლა­მებ­ში 22 995 დო­ლა­რია გა­ხარ­ჯუ­ლი, უკა­ნას­კნელ კვი­რა­ში კი 245 დო­ლა­რი.

244620588-1199674777229329-4003872120557346511-n-59051-1633581472.png

"ფე­ის­ბუქ­დამ­კვე­თებ­ში" ასე­ვე ლი­დე­რობს "ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო“, რო­მელ­მაც 1 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში - 151 566, ხოლო გა­სუ­ლი კვი­რის მო­ნა­ცე­მე­ბით, 5 591 დო­ლა­რი და­ხარ­ჯა. პარ­ტი­ის ლი­დე­რის, გიგა ბო­კე­რი­ას ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე 7 დღის მო­ნა­ცე­მებ­ზე დაყ­რდნო­ბით, 600 დო­ლა­რი, ხოლო ერთ წელ­ში 9 123 დო­ლა­რია რეკ­ლა­მა­ში გა­დახ­დი­ლი. რაც შე­ე­ხე­ბა ამომ­რჩე­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბას, წინა წელ­თან შე­და­რე­ბით მა­თაც გა­უ­ა­რე­სე­ბა აქვთ და წელს მხო­ლოდ 29 280 ამომ­რჩევ­ლის გული მო­ი­გეს.

244620588-1199674777229329-4003872120557346511-n-59051-1633581494.png

"ერ­თი­ა­ნი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ პარტნი­ო­რო­ბით "და­ბუს­თულ­მა“ რეკ­ლა­მის რა­ო­დე­ნო­ბამ ერთი წლის მას­შტა­ბით 63 211 დო­ლა­რი შე­ად­გი­ნა, ბოლო კვი­რა­ში კი 200 დო­ლა­რის რეკ­ლა­მაა გაშ­ვე­ბუ­ლი.

244645141-896332997654486-5598194440218782139-n-59140-1633581522.png

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ასე­ვე აქ­ტი­უ­რობ­და პარ­ტი­ის ლი­დე­რი ნიკა მე­ლია, რო­მელ­მაც ბოლო ერთ კვი­რა­ში ყვე­ლა­ზე მეტი - 38 333 დო­ლა­რი გა­ხარ­ჯა, ხოლო 1 წელ­ში მისი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გვერ­დის სა­რეკ­ლა­მო ხარ­ჯმა 97 824 დო­ლა­რი შე­ად­გი­ნა. ზე­მოთ და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი პარ­ტი­ე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, "ნაც­მოძ­რა­ო­ბას“ მცი­რე მა­ტე­ბა ჰქონ­და, მათ სა­სარ­გებ­ლოდ ხმა 541 063-მა ადა­მი­ან­მა მის­ცა, გა­სულ წელს კი - მისი მხარ­დამ­ჭე­რი ელექ­ტო­რა­ტი 523 127 ადა­მი­ა­ნით შე­მო­ი­ფარ­გლა. თუმ­ცა ეს რამ­დე­ნად არის "ბუს­ტის“ დამ­სა­ხუ­რე­ბა, სა­კი­თხა­ვია.

244631495-554232985870539-3287830860402185064-n-59168-1633581552.png

განაგრძეთ კითხვა

myquiz