"Pfizer"-ის ვაქცინა საქართველოშია - როდიდან შეძლებენ მოქალაქეები რეგისტრაციას და აცრას | Allnews.Ge

"Pfizer"-ის ვაქცინა საქართველოშია - როდიდან შეძლებენ მოქალაქეები რეგისტრაციას და აცრას

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამე­რი­კულ-გერ­მა­ნუ­ლი წარ­მო­ე­ბის "pfizer"-ის ვაქ­ცი­ნა ჩამოიტანეს.

ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, "pfizer"-ით იმუ­ნი­ზა­ცია მო­ქა­ლა­ქე­ებს პირ­ველ ეტაპ­ზე 7 სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში შე­ეძ­ლე­ბათ.

"pfizer"-ით ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის­თვის რე­გის­ტრა­ცია მო­ქა­ლა­ქე­ებს დღეს, 15:00 სა­ა­თი­დან შე­ეძ­ლე­ბათ, აც­რის პრო­ცე­სი კი 16 ივ­ლი­სი­დან და­ი­წყე­ბა.

"pfizer"-ის ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის­თვის სა­ჭი­რო 2 დოზა, 21-28 დღის ინ­ტერ­ვა­ლით კეთ­დე­ბა.

ამ ეტა­პის­თვის, "pfizer"-ით ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პრო­ცეს­ში 30 ბრი­გა­დაა ჩარ­თუ­ლი, თუმ­ცა იმუ­ნი­ზა­ცი­ის პრო­ცეს­ში ეტა­პობ­რი­ვად 80 სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა, სულ მცი­რე 240 ბრი­გა­დით ჩა­ერ­თვე­ბა.

"pfizer"-მა ვაქ­ცი­ნა გერ­მა­ნულ პარტნი­ორ კომ­პა­ნია „ბი­ონ­ტექთან“ ერ­თად შექ­მნა. COVID-19-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა­ცია ინ­ფექ­ცი­ი­სა­გან თავ­დაც­ვის ეფექ­ტუ­რი და უსაფრ­თხო სა­შუ­ა­ლე­ბაა!" - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

„სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­ყო­ველ­თაო ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის და­წყე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი­დან დევ­ნილ­თა, შრო­მის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის მი­ნის­ტრი ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძე იმ სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლებს შეხ­ვდა, რომ­ლე­ბიც "pfizer"-ით ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პრო­ცეს­ში არი­ან ჩარ­თუ­ლე­ბი.

"pfizer"-ით იმუ­ნი­ზა­ცია მო­ქა­ლა­ქე­ებს პირ­ველ ეტაპ­ზე 7 სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში შე­ეძ­ლე­ბათ. ესე­ნია:

„ამ­ტელ ჰოს­პი­ტალ პირ­ვე­ლი კლი­ნი­კუ­რი“„კავ­კა­სი­ის მე­დი­ცი­ნის ცენ­ტრი“„აკა­დე­მი­კოს ნი­კო­ლოზ ყიფ­ში­ძის სა­ხე­ლო­ბის სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო კლი­ნი­კა“„ივ.ბო­კე­რი­ას სა­ხე­ლო­ბის ჰოს­პი­ტა­ლი“ქ. ბა­თუმ­ში „რეს­პუბ­ლი­კუ­რი კლი­ნი­კუ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფო“ქ. ქუ­თა­ის­ში „და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრი“ქ. გორ­ში „გი­ორ­გი აბ­რა­მიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ქარ­თვე­ლოს თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს სამ­ხედ­რო ჰოს­პი­ტა­ლი“.ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, უსაფრ­თხო­ე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე „ფა­ი­ზე­რი­თა" და "ას­ტრა­ზე­ნე­კა­თი“ ვაქ­ცი­ნა­ცია მხო­ლოდ კლი­ნი­კებ­ში იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. ხოლო ჩი­ნუ­რი ვაქ­ცი­ნე­ბით "სი­ნო­ფარ­მით" და "სი­ნო­ვა­კით" იმუ­ნი­ზა­ცია მო­ქა­ლა­ქე­ებს და­მა­ტე­ბით მო­წყო­ბილ ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის ცენ­ტრებ­შიც შე­ეძ­ლე­ბათ.

""pfizer"-ით ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის­თის ვი­ზი­ტის და­ჯავ­შნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ელექტრო­ნულ პორ­ტალ­ზე - https://booking.moh.gov.ge-ზე.

COVID 19-ის ვაქ­ცი­ნა­ცი­ა­ზე რე­გის­ტრა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი კონ­სულ­ტა­ცი­ის მი­სა­ღე­ბად ასე­ვე შე­გიძ­ლი­ათ და­უ­კავ­შირ­დეთ - 144-3.

"pfizer"-თან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ფარ­გლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლო ეტა­პობ­რი­ვად 1 000 350 დოზა ვაქ­ცი­ნას მი­ი­ღებს. COVID-19-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა­ცია ინ­ფექ­ცი­ი­სა­გან თავ­დაც­ვის ეფექ­ტუ­რი და უსაფრ­თხო სა­შუ­ა­ლე­ბაა!

ჯან­მრთე­ლო­ბის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცია, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­დაც­ვის უწყე­ბე­ბი და კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ექი­მე­ბი რე­კო­მენ­და­ცი­ას უწე­ვენ COVID-19-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა­ცი­ას.

"pfizer"-ის ვაქ­ცი­ნა ჯან­მრთე­ლო­ბის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მი­ე­რაა აღი­ა­რე­ბუ­ლი", - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.