უნიკიალური პროექტი აჭარაში- რას სთავაზობს ,,მზიური გარდენსი“ მომხმარებელებს | Allnews.Ge

უნიკიალური პროექტი აჭარაში- რას სთავაზობს ,,მზიური გარდენსი“ მომხმარებელებს

"მზი­უ­რი გარ­დენ­სი“ - ბა­თუმ­ში, კერ­ძოდ კუ­რორტ მა­ხინ­ჯა­ურ­ში ზღვის­პი­რა სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი, უნი­კა­ლუ­რი კომ­პლექ­სია, რო­მე­ლიც მომ­ხმა­რებ­ლებს უპ­რე­ცენ­დენ­ტო სერ­ვი­სებს შეს­თა­ვა­ზებს. აპარ­ტა­მენ­ტე­ბი 43,6 კვ.მ-დან იწყე­ბა და პრე­მი­უმ კლა­სის რე­მონ­ტით, ავე­ჯი­თა და ტექ­ნი­კით. გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი გა­რე­მო, და­ცუ­ლი ტე­რი­ტო­რია, და­ცუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბა, წვდო­მა კომ­პლექსში შე­მა­ვალ 5-ვარ­სკვლა­ვი­ან სას­ტუმ­როს, CROWNE PLAZA-ს სერ­ვი­სებ­თან, და რაც მთა­ვა­რია, ბი­ნა­ში ჩა­დე­ბუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ის 5 წელ­ში უკან დაბ­რუ­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა! - ეს იმ შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბის ნა­წი­ლია, რო­მელ­საც „მზი­უ­რი გარ­დენ­სის“ მო­ბი­ნად­რე­ე­ბი მი­ი­ღე­ბენ.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ეს არის პირ­ვე­ლი პირ­და­პი­რი ბრი­ტა­ნუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცია აჭა­რა­ში, რო­მელ­საც კომ­პა­ნია MRMU International ახორ­ცი­ე­ლებს. სწო­რედ ინ­ვეს­ტო­რი კომ­პა­ნი­ის მა­ღალკ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რო­ბა გა­ნა­პი­რო­ბებს პრო­ექ­ტის მა­ღა­ლი სტან­დარ­ტით მშე­ნებ­ლო­ბას და შემ­დგომ ოპე­რი­რე­ბას. ინ­ვეს­ტო­რის და დამ­ფუძ­ნებ­ლე­ბის მიერ პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის ყო­ფი­ლი ბალ­ნე­ო­ლო­გი­უ­რი კუ­რორ­ტის ტე­რი­ო­რია უნი­კა­ლუ­რი ბუ­ნებ­რი­ვი პი­რო­ბე­ბის, თერ­მუ­ლი წყლე­ბის და მიკ­როკ­ლი­მა­ტის გამო შე­ირ­ჩა. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, მა­ხინ­ჯა­უ­რი ჰიფ­სო­მეტ­რი­უ­ლად არის გან­ლა­გე­ბუ­ლი ზღვის დო­ნი­დან 15-100 მეტრზე, აქ არ­სე­ბულ მიკ­როკ­ლი­მატს და სუბ­თერ­მულ-მი­ნე­რა­ლურ წყალს ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბა ჯერ კი­დევ XX სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­ში სხვა­დახ­ვა და­ა­ვა­დე­ბის სამ­კურ­ნა­ლოდ იყე­ნებ­და. მულ­ტი­ფუნ­ქცი­უ­რი კომ­პლექ­სის ტე­რი­ტო­რია 15 000 კვ.მ-ზე იქ­ნე­ბა გა­შე­ნე­ბუ­ლი, სა­ი­და­ნაც უდი­დე­სი ნა­წი­ლი უშუ­ა­ლოდ რეკ­რე­ა­ცი­ულ ზო­ნას და გამ­წვა­ნე­ბას და­ეთ­მო­ბა.

13-45151-1-1625737205.jpg

რაც ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ნე­ლო­ვა­ნია",მზი­უ­რი გარ­დენსში" ბი­ნის შე­ძე­ნით თქვენ არა მხო­ლოდ მყუდ­რო და ხა­რის­ხი­ან სა­ცხოვ­რე­ბელს იძენთ, არა­მედ გო­ნივ­რუ­ლად ახ­დენთ ფუ­ლის ინ­ვეს­ტი­რე­ბას. ბა­თუ­მი, რო­გორც შა­ვი­ზღვის­პი­რე­თის ერთ-ერთი გა­მორ­ჩე­უ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის, ყო­ველ­წლი­უ­რად მი­ლი­ო­ნო­ბით ვი­ზი­ტორს მას­პინ­ძლობს. შე­სა­ბა­მი­სად, ბი­ნის გა­ქი­რა­ვე­ბა სო­ლი­დუ­რი შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ შე­იძ­ლე­ბა იქ­ცეს. კომ­პლექ­სის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი წლი­უ­რი სა­შუ­ა­ლო დატ­ვირ­თუ­ლო­ბა 60-70 %-ს აღ­წევს, რაც შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ცემთ ინ­ვეს­ტი­რე­ბუ­ლი თან­ხე­ბი 3-დან 5 წლამ­დე ვა­და­ში და­იბ­რუ­ნოთ უკან. სურ­ვი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში, კომ­პა­ნია მზად არის მო­ბი­ნად­რე­ე­ბის­თვის ბი­ნის გა­ქი­რა­ვე­ბა სა­კუ­თარ თავ­ზე აი­ღოს.

“მზი­უ­რი გარ­დენ­სის“ კომ­პლექსში თავ­მოყ­რი­ლი იქ­ნე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე ცხოვ­რე­ბის­თვის სა­ჭი­რო ყვე­ლა სერ­ვი­სი. კერ­ძოდ, კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბი, სპა ცენ­ტრი, ფიტ­ნე­სი, ბავ­შვე­ბის­თვის ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი ზო­ნე­ბი, კერ­ძო პარ­კი­რე­ბა, რეკ­რე­ა­ცია, კე­თილ­მო­წყო­ბი­ლი, პი­რა­დი სა­ნა­პი­რო ზოლი, კა­ლათ­ბურ­თის მო­ე­და­ნი, ღია და და­ხუ­რუ­ლი აუ­ზე­ბი. ამას­თან",მზი­უ­რი გარ­დენსში“ შე­ნო­ბის ყვე­ლა სარ­თუ­ლი და მთლი­ა­ნი სივ­რცე სრუ­ლად ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა შშმ პი­რე­ბი­სათ­ვის.

გარ­და ამი­სა, კომ­პლექ­სის რე­ზი­დენ­ტებს/მა­ცხოვ­რებ­ლებს ექ­სკლუ­ზი­უ­რი წვდო­მა ექ­ნე­ბათ 5 - ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნი სას­ტუმ­რო "CROWNE PLAZA-ს“ ინფრას­ტრუქ­ტუ­რას­თან და სერ­ვი­სებ­თან. კერ­ძოდ, პრო­ექ­ტი მო­ი­ცავს ორ 15-სარ­თუ­ლი­ან და ერთ 17 სარ­თუ­ლი­ან შე­ნო­ბას, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერ­თში გან­თავ­სე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა სას­ტუმ­რო "CROWNE PLAZA“.

მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის პრო­ექტს გან­სა­კუთ­რე­ბულ ხიბლს სძენს ჯან­სა­ღი გა­რე­მო - "მზი­უ­რი გარ­დენ­სის" სა­ცხოვ­რე­ბელ კომ­პლექსში შე­მა­ვა­ლი 12,000 კვ. მეტრზე გა­და­ჭი­მუ­ლი რეკ­რე­ა­ცი­უ­ლი ზონა, მთი­სა და ზღვის ჰა­ე­რის ნა­ზავ­თან ერ­თად უნი­კა­ლურ მიკ­როკ­ლი­მატს და ხა­რის­ხი­ა­ნი ცხოვ­რე­ბი­სა და დას­ვე­ნე­ბი­სათ­ვის იდე­ა­ლურ გა­რე­მოს ქმნის. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ რეკ­რე­ა­ცი­უ­ლი ზო­ნის ნა­წი­ლი იქ­ნე­ბა ფიჭვნა­რი და სხვა ენ­დე­მუ­რი ნარ­გა­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც წლე­ბია ამ­შვე­ნებს ტე­რი­ტო­რი­ას.

"მზი­უ­რი გარ­დენ­სი" ბა­თუ­მის ცენ­ტრი­დან სულ რა­ღაც 6 კი­ლო­მეტრში, ხოლო, ბო­ტა­ნი­კუ­რი ბა­ღი­დან 2 კი­ლო­მეტრში მდე­ბა­რე­ობს. გა­მორ­ჩე­უ­ლი ლო­კა­ცი­ის წყა­ლო­ბით, მულ­ტი­ფუნ­ქი­უ­რი სა­ცხოვ­რებ­ლის ყვე­ლა ფან­ჯრი­დან ზღვის ულა­მა­ზე­სი პა­ნო­რა­მუ­ლი ხე­დე­ბი იშ­ლე­ბა.

1-apartment-type-7-living-room-copy-45182-1625737240.jpg

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ "მზი­უ­რი გარ­დენ­სი" მცხოვ­რებ­ლე­ბის­თვის უსაფრ­თხო და და­ცუ­ლი გა­რე­მოს შექ­მნა­საც უზ­რუნ­ველ­ყოფს. კომ­პლექსში მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გა­რე­მო იქ­ნე­ბა ბავ­შვე­ბის­თვი­საც - უზარ­მა­ზა­რი ეზო ჰა­მა­კე­ბით, პუ­ფე­ბით, ბა­ლი­შე­ბი­თა და რბი­ლი ავე­ჯით იქ­ნე­ბა კე­თილ­მო­წყო­ბი­ლი. ეზოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მო­ე­წყო­ბა კა­ლათ­ბურ­თის მო­ე­და­ნი, სა­ზა­ფხუ­ლო ამ­ფი­თე­ატ­რი, და­მონ­ტაჟ­დე­ბა სა­ცო­ცი კე­დე­ლი, და­იდ­გმე­ბა გი­გან­ტუ­რი ჭად­რა­კის დაფა. და­გეგ­მი­ლია ასე­ვე მინი აკვა-პარ­კი და ბავ­შვთა აქ­ტი­ვო­ბე­ბის­თვის სხვა­დას­ხვა სერ­ვი­სე­ბის და­ნერგვა.

მულ­ტი­ფუნ­ქცი­უ­რი კომ­პლექ­სი მომ­ხმა­რებ­ლებს სთავ­ზობს ასე­ვე, შემ­დეგ სერ­ვი­სებს: პი­რად სა­ნა­პი­რო ზოლს, 4 სხვა­დას­ხვა ტი­პის რეს­ტო­რანს, სა­კონ­ფე­რენ­ციო დარ­ბაზს, ისეთ მომ­სა­ხუ­რე­ბებს რო­გო­რე­ბი­ცაა: კონ­სი­ერ­ჟი, ტრან­სპორ­ტი­რე­ბა, ძიძა, ანი­მა­ტო­რე­ბი, ექი­მი, კომ­პლექ­სის მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბა და აშ.

რაც შე­ე­ხე­ბა სა­მო­მავ­ლო გეგ­მებს, კომ­პა­ნი­ის­თვის ბალ­ნე­ო­ლო­გი­უ­რი კუ­რორ­ტის და სას­ტუმ­რო "CROWNE PLAZA-ს“ მი­მარ­თუ­ლე­ბის გან­ვით­რე­ბა წარ­მო­ად­გენს. რათა სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­მე­დი­ცი­ნო ტუ­რიზ­მი გან­ვი­თარ­დეს და დამ­სვე­ნებ­ლე­ბი მთე­ლი მსოფ­ლი­ო­დან მო­ი­ზი­დოს. ამ ეტაპ­ზე კომ­პლექ­სის შავი კარ­კა­სის მშე­ნებ­ლო­ბა დას­რუ­ლე­ბუ­ლია და მიმ­დი­ნა­რე­ობს მო­სა­პირ­კე­თე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, ხოლო პრო­ექ­ტი სრულ­დე­ბა 2022 წლის ივ­ნის­ში.

R