ღარიბაშვილის განცხადებით, საცხოვრებელი ბინების შეძენის ხელშეწყობის მიზნით, ახალი პროგრამა იწყება - ვინ შეძლებს იპოთეკური სესხის სუბსიდირებით სარგებლობას | Allnews.Ge

ღარიბაშვილის განცხადებით, საცხოვრებელი ბინების შეძენის ხელშეწყობის მიზნით, ახალი პროგრამა იწყება - ვინ შეძლებს იპოთეკური სესხის სუბსიდირებით სარგებლობას

პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრ ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, მთავ­რო­ბა იწყებს ახალ პროგ­რა­მას, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, მრა­ვალ­შვი­ლი­ან ოჯა­ხებს, ან ოჯა­ხებს, რომ­ლებ­საც შე­ე­ძი­ნე­ბათ შვი­ლი, სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცე­მათ, ისარ­გებ­ლონ იპო­თე­კუ­რი სეს­ხის სუბ­სი­დი­რე­ბით.

ამის შე­სა­ხებ ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა პარ­ლა­მენ­ტში წლი­უ­რი ან­გა­რი­შის წარ­დგე­ნი­სას გა­ნა­ცხა­და.

"ვი­წყებთ ახალ პროგ­რა­მას ოჯა­ხე­ბის­თვის. სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ბი­ნე­ბის შე­ძე­ნის ხელ­შე­წყო­ბის მიზ­ნით, მრა­ვალ­შვი­ლი­ან ოჯა­ხებს, ასე­ვე ოჯა­ხებს რო­მელ­თაც შე­ე­ძი­ნე­ბათ შვი­ლი, სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ, ისარ­გებ­ლონ იპო­თე­კუ­რი სეს­ხის სუბ­სი­დი­რე­ბით და ამით გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სონ სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი“, - აღ­ნიშ­ნა ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა.