ვის მისცემდა მოსახლეობა ხმას, დღეს რომ თბილისის მერის არჩევნები ტარდებოდეს - რა შედეგი აჩვენა Edison Research-ის კვლევამ | Allnews.Ge

ვის მისცემდა მოსახლეობა ხმას, დღეს რომ თბილისის მერის არჩევნები ტარდებოდეს - რა შედეგი აჩვენა Edison Research-ის კვლევამ

ე­ლე­კომ­პა­ნია "ფორ­მუ­ლა“ Edison Research-ის მიერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი კვლე­ვის შე­დე­გებს აქ­ვეყ­ნებს.

Edison Research-ის სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის კვლე­ვის შე­დე­გე­ბის მი­ხედ­ვით, კი­თხვა­ზე, ვის მის­ცემ­დნენ ხმას, თბი­ლი­სის მე­რის არ­ჩევ­ნე­ბი რომ დღეს ტარ­დე­ბო­დეს და არ­ჩე­ვა­ნი შემ­დეგ კან­დი­და­ტებს შო­რის იყოს გა­სა­კე­თე­ბე­ლი, მო­სახ­ლე­ო­ბის მხარ­და­ჭე­რა ასე ნა­წილ­დე­ბა:

  • გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ოპო­ზი­ცი­ის კან­დი­და­ტი - 34%
  • "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" კან­დი­და­ტი - 30%
  • გა­ხა­რი­ას პარ­ტია "სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის" კან­დი­და­ტი - 13%

"ფორ­მუ­ლას“ ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის გა­მო­კი­თხვა ტე­ლე­კომ­პა­ნია ფორ­მუ­ლას დაკ­ვე­თით ავ­ტო­რი­ტე­ტულ­მა კვლე­ვით­მა კომ­პა­ნი­ამ Edison Research ჩა­ა­ტა­რა.

კვლე­ვის ფარ­გლებ­ში, პი­რის­პი­რი გა­მო­კი­თხვის მე­თო­დით, ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით გა­მო­ი­კი­თხა სა­ქარ­თვე­ლო­ში მცხოვ­რე­ბი 1500 სა­არ­ჩევ­ნო უფ­ლე­ბის მქო­ნე 18 წლი­სა და მეტი ასა­კის ადა­მი­ა­ნი. მათ შო­რის, 800 თბი­ლის­ში, 700 დე­და­ქა­ლაქს გა­რეთ. კვლე­ვა 7 - 19 ივ­ნი­სის პე­რი­ოდ­ში ჩა­ტარ­და. შე­დე­გე­ბის ცდო­მი­ლე­ბა +/- 3%-ია.

myquiz