5 რამ, რაც გამდიდრებაში ხელს გვიშლის | Allnews.Ge

5 რამ, რაც გამდიდრებაში ხელს გვიშლის

გამ­დიდ­რე­ბა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად თქვენ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ამე­რი­კე­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტი, ნა­პო­ლე­ინ ჰილი 20 წლის მან­ძილ­ზე 500-ზე მეტ გამ­დიდ­რე­ბულ მი­ლი­ო­ნერს აკ­ვირ­დე­ბო­და, რის შე­დე­გა­დაც მან სიმ­დიდ­რის შექ­მნის სა­ი­დუმ­ლო შე­ის­წვლა. გარ­და ამი­სა, ჰილ­მა ის ფაქ­ტო­რე­ბიც აღ­მო­ა­ჩი­ნა, რო­მე­ლიც კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ში და გამ­დიდ­რე­ბა­ში ხელს გვიშ­ლის. ესე­ნია:

1. კარ­გად გან­სა­ზღვრუ­ლი მიზ­ნის არ­ქო­ნა

თუ თქვენ ცდი­ლობთ სიმ­დიდ­რის შექ­მნას, და­ი­წყეთ მიზ­ნე­ბის გან­სა­ზღვრა, შემ­დეგ შექ­მე­ნით ფი­ნან­სუ­რი გეგ­მა და გან­სა­ზღვრეთ ზუს­ტად თუ რაში გსურთ შემ­დეგ გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი თან­ხის და­ხარ­ჯვა. "ადა­მი­ა­ნი არ იქ­ნე­ბა წარ­მა­ტე­ბუ­ლი, თუ მას არ აქვს ცხოვ­რე­ბის მთა­ვა­რი და კარ­გად გან­სა­ზღვრუ­ლი მი­ზა­ნი, რომ­ლის­კე­ნაც მი­ის­წრაფ­ვის" - ამ­ბობს ნა­პო­ლე­ონ ჰილი.

2. ამ­ბი­ცი­ე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა

სიმ­დიდ­რე მარ­ტი­ვად არ იქ­მნე­ბა. ამი­სათ­ვის უნდა იმუ­შა­ოთ მოთ­მი­ნე­ბით და გა­მუდ­მე­ბით. კარ­გი და­სა­წყი­სი იქ­ნე­ბა, თუ ფუ­ლის ინ­ვეს­ტი­რე­ბას და­ი­წყებთ. " ადა­მი­ა­ნი არა­ფერს უნდა ელო­დოს მა­შინ თუ იგი ინ­დი­ფე­რენ­ტუ­ლად არის გან­წყო­ბი­ლი, არ სურს ცხოვ­რე­ბა­ში წინსვლა და წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვის სა­ნაც­ვლოდ სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და" - გვირ­ჩევს ამე­რი­კე­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტი.

3. გა­ნათ­ლე­ბის არა­სა­თა­ნა­დოდ გა­მო­ყე­ნე­ბა

ცოდ­ნა მხო­ლოდ პო­ტენ­ცი­უ­რი ძა­ლა­უფ­ლე­ბაა და ის არ გა­მო­გად­გე­ბათ სიმ­დიდ­რის დაგ­რო­ვე­ბა­ში მა­ნამ, ვიდ­რე მას არ გა­მო­ი­ყე­ნებთ ცხოვ­რე­ბა­ში. არ დაკ­მა­ყო­ფილ­დეთ თქვე­ნი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხით, პრი­ო­რი­ტე­ტად გა­ი­ხა­დეთ ის­წავ­ლოთ გა­მუდ­მე­ბით ახა­ლი და სა­კუ­თა­რი თავი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე და­ა­ყე­ნოთ. სწო­რედ ამი­ტო­მაც დღეს უამ­რა­ვი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და მდი­და­რი ადა­მი­ა­ნი მუდ­მი­ვი მკი­თხვე­ლია.

4. თვით­დის­ციპ­ლი­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბა

"მა­ნამ ვიდ­რე შე­გეძ­ლე­ბათ გა­რე­მო­ე­ბე­ბის კონ­ტრო­ლი, უნდა ის­წავ­ლოთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის კონ­ტრო­ლი.თუ არ და­ა­მარ­ცხებ სა­კუ­თარ თავს, სა­კუ­თა­რი თავი და­გა­მარ­ცხებს" - გვირ­ჩევს ნა­პო­ლე­ონ ჰილი.

5. სა­კუ­თა­რი სხე­უ­ლის­თვის ნაკ­ლე­ბი ზრუნ­ვა

"ვერ­ცერ­თი ადა­მი­ა­ნი ვერ მი­აღ­წევს გა­სა­ო­ცარ წარ­მა­ტე­ბას კარ­გი ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­რე­შე", - ამ­ბობს ჰილი. ამი­ტო­მაც არის, რომ უამ­რა­ვი მი­ლი­ო­ნე­რი დიდ დროს სწო­რედ გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბელ ვარ­ჯი­შებს უთ­მობს. თუ კარ­გად არ გაწ­ვრთნით სა­კუ­თარ სხე­ულს, ეს თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე აი­სა­ხე­ბა.

myquiz