პარლამენტში ვეტოს განხილვისთვის კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული - იურისტის რამდენიმე განმარტება: როგორია პროცედურა და რა შეუძლია პრეზიდენტს? | Allnews.Ge

პარლამენტში ვეტოს განხილვისთვის კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული - იურისტის რამდენიმე განმარტება: როგორია პროცედურა და რა შეუძლია პრეზიდენტს?

იუ­რის­ტი ვა­ხუშ­ტი მე­ნაბ­დე ე.წ. აგენ­ტე­ბის კა­ნონ­ზე პრე­ზი­დენ­ტის მო­სა­ლოდ­ნელ ვე­ტო­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო პოსტს აქ­ვეყ­ნებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში.

"რამ­დე­ნი­მე გან­მარ­ტე­ბა ვე­ტო­ზე, სწო­რი მო­ლო­დი­ნე­ბი რომ გვქონ­დეს.

მას შემ­დეგ, რაც პარ­ლა­მენ­ტმა კა­ნო­ნი მე­სა­მე მოს­მე­ნით მი­ი­ღო, ყვე­ლა იმა­ზე ვფიქ­რობთ რას აპი­რებს პრე­ზი­დენ­ტი. რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მან თქვა:

“ვე­ტოს ნამ­დვი­ლად წარ­მო­ვად­გენ, მაგ­რამ არ­ცერთ მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ა­ში არ შე­ვალ.” ამ სი­ტყვებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გვა­ფიქ­რე­ბი­ნოს, რომ პრე­ზი­დენ­ტმა შე­იძ­ლე­ბა კა­ნონს ვეტო შე­ნიშ­ვნე­ბის გა­რე­შე და­ა­დოს, მაგ­რამ არა, რად­გან კონ­სტი­ტუ­ცია ასეთ რა­მეს არ იც­ნობს. არა მგო­ნია პრე­ზი­დენტს ეს ეგუ­ლის­ხმა.

1. ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა­ში, რა­საც “ვე­ტოს” ვუ­წო­დებთ, სი­ნამ­დვი­ლე­ში “მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლი შე­ნიშ­ვნე­ბია”. ჩვე­ნი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა არ იც­ნობს ტერ­მინს “ვეტო”;

2. პარ­ლა­მენ­ტის მიერ მი­ღე­ბუ­ლი კა­ნო­ნი ეგ­ზავ­ნე­ბა პრე­ზი­დენტს, რო­მე­ლიც (ა) ხელს აწერს და აქ­ვეყ­ნებს მას, ან (ბ) “მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლი შე­ნიშ­ვნე­ბით” უკან აბ­რუ­ნებს პარ­ლა­მენ­ტში;

3. ამის­თვის პრე­ზი­დენტს 2 კვი­რა აქვს;

4. პრე­ზი­დენ­ტი მო­ტი­ვი­რე­ბულ შე­ნიშ­ვნებ­ში შე­სა­ბა­მი­სი არ­გუ­მენ­ტა­ცი­ით პარ­ლა­მენტს მი­უ­თი­თებს: (ა) კა­ნო­ნის კონ­კრე­ტულ ჩა­ნა­წე­რებ­ზე, რომ­ლე­ბიც მის­თვის მი­უ­ღე­ბე­ლია და (ბ) სთა­ვა­ზობს ახალ რე­დაქ­ცი­ას. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ახა­ლი ფორ­მუ­ლი­რე­ბე­ბი, ასე­ვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია, პრე­ზი­დენ­ტმა პარ­ლა­მენტს კა­ნო­ნი­დან ზო­გი­ერ­თი ჩა­ნა­წე­რის სა­ერ­თოდ ამო­ღე­ბა შეს­თა­ვა­ზოს. ეს ნიშ­ნავს, რომ მან დე­ტა­ლუ­რად უნდა გა­ა­ა­ნა­ლი­ზოს კა­ნო­ნი და მო­ნიშ­ნოს ის დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, რო­მე­ლე­ბიც, მისი აზ­რით, პრობ­ლე­მას ქმნის და რომ­ლე­ბიც უნდა ჩა­ნაც­ვლდეს (შე­სა­ბა­მი­სი ალ­ტერ­ნა­ტი­ვით), ან სა­ერ­თოდ წა­ი­შა­ლოს;

5. პრე­ზი­დენ­ტი მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლი შე­ნიშ­ვნე­ბით მთლი­ა­ნად კა­ნო­ნის გა­უქ­მე­ბას ვერ მო­ი­თხოვს, თუმ­ცა შე­უძ­ლია პარ­ლა­მენ­ტში კა­ნო­ნის არ­სე­ბი­თად გა­და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ვა­რი­ან­ტი წა­რად­გი­ნოს;

6. შემ­დეგ, პრო­ცე­სი პარ­ლა­მენ­ტში ბრუნ­დე­ბა. სა­დაც უნდა გა­ნი­ხი­ლონ ვე­ტოს სა­კი­თხი, თუმ­ცა ამის­თვის კონ­კრე­ტუ­ლი ვადა არ არის გან­სა­ზღვრუ­ლი; იხილეთ სრულად

myquiz