რა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსით? | Allnews.Ge

რა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსით?

14 დე­კემ­ბე­რი სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს დღედ შევა - ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის გზა­ზე პირ­ვე­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­ბი­ჯი გა­დად­გმუ­ლია და წლე­ბის ოც­ნე­ბის ას­რუ­ლე­ბის შან­სიც გაგ­ვიჩ­ნდა. გუ­შინ სა­ღა­მოს, ევ­რო­პუ­ლი საბ­ჭოს პრე­ზი­დენ­ტმა შარლ მი­შელ­მა ჩვენ­თვის სა­სი­ხა­რუ­ლო ინ­ფორ­მა­ცია და­წე­რა "ტვი­ტერ­ზე" და გვამ­ცნო, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მი­ა­ნი­ჭეს კან­დი­და­ტი ქვეყ­ნის სტა­ტუ­სი, ხოლო უკ­რა­ი­ნა­სა და მოლ­დო­ვას­თან გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი გა­იხ­სნა:

"ევ­რო­პულ­მა საბ­ჭომ მი­ი­ღო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა უკ­რა­ი­ნა­სა და მოლ­დო­ვას­თან გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის გახ­სნის შე­სა­ხებ. საბ­ჭომ სა­ქარ­თვე­ლოს მი­ა­ნი­ჭა კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სი და ევ­რო­კავ­ში­რი და­ი­წყებს მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს ბოს­ნია-ჰერ­ცო­გო­ვი­ნას­თან მას შემ­დეგ, რაც წევ­რო­ბის კრი­ტე­რი­უ­მებ­თან შე­სა­ბა­მის აუ­ცი­ლე­ბელ ხა­რისხს მი­აღ­წევს. საბ­ჭომ მო­იწ­ვია კო­მი­სია, რათა მარ­ტამ­დე მო­ამ­ზა­დოს ან­გა­რი­ში".

ევ­რო­კავ­ში­რის ელჩი პა­ველ ჰერ­ჩინ­სკი და ბლო­კის წევ­რი ქვეყ­ნე­ბის ელ­ჩე­ბი სპე­ცი­ა­ლურ მი­მარ­თვას ავ­რცე­ლე­ბენ და სა­ქარ­თვე­ლოს ამ ის­ტო­რი­ულ თა­რიღს ულო­ცა­ვენ.

"სა­ქარ­თვე­ლოს მი­ე­ნი­ჭა კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სი. ამ ის­ტო­რი­ულ დღეს ევ­რო­კავ­შირს და წევრ ქვეყ­ნებს ერთი გზავ­ნი­ლი აქვთ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის, გი­ლო­ცავ, სა­ქარ­თვე­ლო!”, - ამ­ბობს მი­მარ­თვა­ში ელჩი ჰერ­ჩინ­სკი.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ბრი­უ­სელ­ში გუ­შინ, 14 დე­კემ­ბერს და­ი­წყო ევ­რო­პუ­ლი საბ­ჭოს სა­მი­ტი, სა­დაც ლი­დე­რე­ბი გა­ნი­ხი­ლა­ვენ ევ­რო­კავ­ში­რის გა­ფარ­თო­ე­ბის პო­ლი­ტი­კას, სტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ი­სა და ასო­ცი­რე­ბის პრო­ცეს­ში შემ­დგომ ნა­ბი­ჯებს. ასე­ვე, უკ­რა­ი­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ რუ­სე­თის აგ­რე­სი­უ­ლი ომის სა­კი­თხებს, უკ­რა­ი­ნი­სა და მისი ხალ­ხი­სად­მი ევ­რო­კავ­ში­რის უწყვეტ მხარ­და­ჭე­რას.

რას ნიშ­ნავს და რა პო­ლი­ტი­კუ­რი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი ბე­ნე­ფი­ტე­ბის მო­ტა­ნა შე­უძ­ლია ევ­რო­კავ­ში­რის კან­დი­და­ტის სტა­ტუსს სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის, ამ სა­კი­თხებ­ზე დე­ტა­ლუ­რად გვე­სა­უბ­რე­ბა ევ­რო­პულ-ქარ­თუ­ლი ინ­სტი­ტუ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი გი­ორ­გი მე­ლაშ­ვი­ლი:

"აქ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ის არის, რომ ჩვე­ნი თვით­მი­ზა­ნი არა სტა­ტუ­სის მი­ღე­ბა, არა­მედ სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რო­ბა და ნორ­მა­ლურ, და­ლა­გე­ბულ, ეკო­ნო­მი­კუ­რად ძლი­ერ სა­ხელ­მწი­ფო­ში ცხოვ­რე­ბაა. ამ ორი­ვე მიზ­ნის მიღ­წე­ვა, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფოს ეროვ­ნუ­ლი ამო­ცა­ნე­ბია, შე­საძ­ლე­ბე­ლია მხო­ლოდ სტა­ტუ­სის მი­ღე­ბის შემ­დეგ. სტა­ტუ­სი არის პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი იმ გზა­ზე, რა­საც ჰქვია ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო და თა­ნა­მედ­რო­ვე, ნორ­მა­ლუ­რი სა­ხელ­მწი­ფო. სტა­ტუ­სის გა­რე­შე და­ნარ­ჩე­ნი გზის გავ­ლა შე­უძ­ლე­ბე­ლია. რაც შე­ე­ხე­ბა კონ­კრე­ტულ ბე­ნე­ფი­ტებს, ანუ მო­ნე­ტა­რულ სარ­გე­ბელს, რო­მელ­საც ჩვენ მი­ვი­ღებთ, უპირ­ვე­ლე­სად, არის წვდო­მა გა­ფარ­თო­ე­ბის ფონ­დებ­ზე. აქამ­დე სა­ქარ­თვე­ლოს ჰქონ­და წვდო­მა აღ­მო­სავ­ლეთ პარტნი­ო­რო­ბის პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში იმ ფი­ნან­სურ დახ­მა­რე­ბა­ზე, რო­მე­ლიც გა­მო­ყო­ფი­ლი იყო რამ­დე­ნი­მე ქვეყ­ნის­თვის, თუმ­ცა ევ­რო­კავ­ში­რის მი­ზა­ნი არ იყო სა­ქარ­თვე­ლოს სას­წრა­ფო გან­ვი­თა­რე­ბა და მომ­ზა­დე­ბა წევ­რო­ბის­თვის.

ანუ ევ­რო­კავ­ში­რის მიერ ფონ­დე­ბის გა­მო­ყო­ფა, რა თქმა უნდა, გა­იზ­რდე­ბა. ასე­ვე, გა­იზ­რდე­ბა ფი­ნან­სუ­რი დახ­მა­რე­ბა და ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ნა­ად­რე­ვია იმა­ზე სა­უ­ბა­რი, უშუ­ა­ლოდ რამ­დენ­ჯერ გა­იზ­რდე­ბა (ეს გვე­ცო­დი­ნე­ბა ევ­რო­კავ­ში­რის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი ბი­უ­ჯე­ტის დამ­ტკი­ცე­ბის შემ­დეგ), თუმ­ცა და­ნამ­დვი­ლე­ბით შეგ­ვიძ­ლია ორი რა­მის თქმა: 1. პირ­და­პი­რი და­ფი­ნან­სე­ბის გზით გა­ცი­ლე­ბით მეტი ფული შე­მო­ვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში და 2. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ჩვე­ნი ჩარ­თუ­ლო­ბა ევ­რო­კავ­ში­რის პროგ­რა­მებ­ში, რო­გო­რი­ცაა მაგ. ერას­მუ­სი, რო­მე­ლიც აფი­ნან­სებს ერ­თის მხრივ სტუ­დენ­ტე­ბის სა­ზღვარ­გა­რეთ გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბას და მე­ო­რეს მხრივ, აკა­დე­მი­ურ კვლე­ვას სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ასე­თი პროგ­რა­მე­ბი ევ­რო­კავ­შირს უამ­რა­ვი აქვს და მო­ი­ცავს გა­ნათ­ლე­ბას, აგ­რა­რულ სექ­ტორს, თავ­დაც­ვას და ა.შ. ანუ ყვე­ლა სფე­როს. ამ პროგ­რა­მებ­ზე წვდო­მის გახ­სნა, სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ასე­ვე, სა­ქარ­თვე­ლოს აღ­ქმა უკვე კან­დი­დატ ქვეყ­ნად, რო­მე­ლიც გახ­დე­ბა ამ გუნ­დის წევ­რი და რომ­ლის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი მო­მა­ვალ­ში იჯ­დე­ბა უკვე ევ­რო­პულ საბ­ჭო­ში - ეს არის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­ბი­ჯი და ზუს­ტად ამ ორ რა­ღა­ცას მი­ვი­ღებთ პირ­და­პირ. იხილეთ სრულად

myquiz