რა საიდუმლოს მალავს კასპის აკლდამები? - უძველესი შენობები შიდა ქართლიდან | Allnews.Ge

რა საიდუმლოს მალავს კასპის აკლდამები? - უძველესი შენობები შიდა ქართლიდან

თით­ქმის ეჭვგა­რე­შეა, რომ კას­პის აკ­ლდა­მე­ბი აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს უძ­ვე­ლე­სი სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის (ალ­ბათ, იბე­რი­ის სა­მე­ფოს) მე­ტად და­წი­ნა­უ­რე­ბულ, შე­საძ­ლოა, მმარ­თვე­ლი არის­ტოკ­რა­ტი­ის საგ­ვა­რე­უ­ლო ნეკ­რო­პოლს წარ­მო­ად­გენს...

კას­პის აკ­ლდა­მე­ბის შე­სა­ხებ უნი­კა­ლურ ცნო­ბებს პრო­ფე­სო­რი, არ­ქე­ო­ლო­გი ნო­დარ ბახ­ტა­ძე გვაწ­ვდის, რომ­ლის წიგნ­შიც "სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ი­სა და კულ­ტუ­რის ძეგლ­თა აღ­წე­რი­ლო­ბა“, აკ­ლდა­მე­ბი ვრცლად არის აღ­წე­რი­ლი...

- ქვა­თა კომ­პლექ­სის ხუ­როთ­მო­ძღვრუ­ლი ანა­ლი­ზის შე­დე­გად ნა­თე­ლი გახ­და, რომ რო­გორც მისი სა­ერ­თო სტრუქ­ტუ­რა, ისე ცალ­კე­ულ სა­თავ­სო­თა გეგ­მა­რე­ბა, საკ­მა­ოდ გან­სხვავ­დე­ბო­და სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩვენ­თვის მა­ნამ­დე ცნო­ბი­ლი კლდის ძეგ­ლე­ბის­გან. კომ­პლექ­სი, და­ახ­ლო­ე­ბით, ერთი ტი­პის სა­თავ­სე­ბის­გან შედ­გე­ბა, რომ­ლე­ბიც რიგ-რი­გო­ბით, დრო­ის გარ­კვე­უ­ლი შუ­ა­ლე­დით იკ­ვე­თე­ბო­და ერ­თმა­ნე­თის გვერ­დიგ­ვერდ, მაგ­რამ აუ­ცი­ლებ­ლად ერ­თმა­ნე­თი­სა­გან იზო­ლი­რე­ბუ­ლად. ამ სა­თავ­სებს სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბი­სათ­ვის შე­უ­ფე­რე­ბე­ლი მცი­რე ფარ­თო­ბი და სი­მაღ­ლე აქვს - ზო­გი­ერთ მათ­გან­ში ზრდას­რუ­ლი ადა­მი­ა­ნი წელ­ში ვერ გა­ი­მარ­თე­ბა. ძალ­ზე და­ბა­ლი და ვიწ­როა სა­თავ­სებ­ში შე­სას­ვლე­ლე­ბიც, რო­მელ­თაც ადა­მი­ა­ნი და­ჩო­ქი­ლი თუ გა­ივ­ლის.

94be9958-443a-48f3-a6d0-b2bb1b807727-35456-1700466805.jpeg

რო­გორც ვხე­დავთ, ერთი მხრივ, კვე­თის მა­ღა­ლი ტექ­ნი­კა და კა­რიბ­ჭე­ე­ბის დე­კო­რა­ტი­უ­ლი ელე­მენ­ტე­ბი, ხოლო მე­ო­რე მხრივ - სა­ცხოვ­რებ­ლად სრუ­ლი­ად მო­უ­ხერ­ხე­ბე­ლი გეგ­მა­რე­ბა, ერ­თმა­ნეთს აშ­კა­რად არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა, რაც ამ კომ­პლექ­სის სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი მიზ­ნით შექ­მნას გა­მო­რი­ცხავს. საკ­მა­ოდ ად­ვი­ლად მი­სად­გო­მი მდე­ბა­რე­ო­ბი­სა და ჩა­მოთ­ვლი­ლი ხუ­როთ­მო­ძღვრუ­ლი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის გამო, ამ კომ­პლექ­სის სა­ფორ­ტი­ფი­კა­ციო მიზ­ნით შექ­მნაც ძნე­ლი წარ­მო­სად­გე­ნია. სა­მა­გი­ე­როდ, ზე­მოთ აღ­წე­რი­ლი, თით­ქმის ყო­ვე­ლი ქვა­ბის­თვის ტი­პი­უ­რი ნიშა-თა­რო­ე­ბის ფორ­მა და ზო­მე­ბი მიც­ვა­ლე­ბულ ადა­მი­ან­თა გა­შო­ტილ პო­ზა­ში დას­ვე­ნე­ბას ესა­და­გე­ბა ზედ­მი­წევ­ნით (და­სა­ძი­ნე­ბელ სა­რეც­ლე­ბად ისი­ნი სრუ­ლი­ად გა­მო­უ­სა­დე­გა­რია, რად­გან იქ მო­თავ­სე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ვერც გვერდს იც­ვლის და ოდ­ნა­ვაც ვერ წა­მო­ი­წე­ვა).

ამ ფუნ­ქცი­ას სავ­სე­ბით შე­ე­სა­ბა­მე­ბა აგ­რეთ­ვე „ერთჯე­რა­დი“ გა­მო­ყე­ნე­ბის­თვის შე­სა­ფე­რი­სი და­ბა­ლი შე­სას­ვლე­ლე­ბი და სა­თავ­სო­თა მი­ნი­ა­ტუ­რუ­ლი ზო­მე­ბი. ამ­რი­გად, და­ბე­ჯი­თე­ბით შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ქვაბ­თა ეს კომ­პლექ­სი სხვა არა­ფე­რი შე­იძ­ლე­ბა იყოს, თუ არა გეგ­მურ­სივ­რცობ­რი­ვად საკ­მა­ოდ ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი ტი­პის აკ­ლდა­მა-მავ­ზო­ლე­უ­მე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბა, კლდე­ში ნაკ­ვე­თი ნეკ­რო­პო­ლი. იხილეთ სრულად

myquiz