"ქვეყნები რომ ადამიანები ყოფილიყვნენ...“ - ნახეთ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით შექმნილი პორტრეტები | Allnews.Ge

"ქვეყნები რომ ადამიანები ყოფილიყვნენ...“ - ნახეთ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით შექმნილი პორტრეტები

ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში უფრო მეტ ადა­მი­ანს "აც­დუ­ნებს." იმ­დე­ნად დი­დია მისი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რომ ახ­ლა­ხან, 20 წლის ტი­კტო­კერ­მა, jjonnyynnojj-მ, წარ­მოგ­ვიდ­გი­ნა ფო­ტო­ე­ბი, რო­მე­ლიც დღეს უკვე ვირუ­სუ­ლად ვრცელ­დე­ბა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში.

პრო­ექ­ტის სა­ხელ­წო­დე­ბაა - "ქვეყ­ნე­ბი, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი იყ­ვნენ...“

ენ­თუ­ზი­ასტმა ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის პროგ­რა­მუ­ლი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სა­შუ­ა­ლე­ბით 50 ქვეყ­ნის ფოტო წარ­მოგ­ვიდ­გი­ნა, მათ შო­რი­საა სა­ქარ­თვე­ლოც. Midjourney-ის პროგ­რა­მა სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს შექ­მნას ფო­ტო­ე­ბი ტექ­სტუ­რი მო­თხოვ­ნე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ავ­ტორ­მა და­ა­კონ­კრე­ტა ის ქვეყ­ნე­ბი, რო­მელ­თა ადა­მი­ა­ნად ქცე­ვა სურ­და და ამის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნა "შე­საძ­ლო ფი­ზი­კუ­რი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი."

პორ­ტრე­ტე­ბი უკი­დუ­რე­სად რე­ა­ლის­ტუ­რია, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ რამ­დე­ნი­მე მათ­გა­ნი ასა­ხავს ბევრ სტე­რე­ო­ტიპს. მა­გა­ლი­თად, ვი­ეტ­ნა­მი წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ახალ­გაზ­რდა ქა­ლით, რო­მელ­საც სა­ხე­ზე სის­ხლის კვა­ლი აქვს და აც­ვია ამე­რი­კუ­ლი სამ­ხედ­რო ფორ­მა, პერუ ილუსტრი­რე­ბუ­ლია ინ­დი­ელ­თა ტრა­დი­ცი­უ­ლი სა­მო­სით...

1-67569-1-1675315008.webp

2-67591-1675315027.webp

3-67628-1675315036.webp

8-67823-1675315045.webp

26-67959-1675315053.webp

myquiz