"რუსი ჯარისკაცები სოფელ-სოფელ დაძრწიან... მოსახლეობა შიმშილობს “ - საქართველო რუსეთის ბატონობის ქვეშ "გარდიანის" თვალით | Allnews.Ge

"რუსი ჯარისკაცები სოფელ-სოფელ დაძრწიან... მოსახლეობა შიმშილობს “ - საქართველო რუსეთის ბატონობის ქვეშ "გარდიანის" თვალით

ბრი­ტა­ნუ­ლი გა­მო­ცე­მა "გარ­დი­ა­ნი“ აქ­ვეყ­ნებს ომის კო­რეს­პონ­დენ­ტის, ჰენ­რი ნე­ვინ­სო­ნის წე­რილს, რო­მე­ლიც მან 1921 წელს "მან­ჩეს­ტერ გარ­დი­ა­ნის“ რე­დაქ­ტორს მის­წე­რა. წე­რილ­ში აღ­წე­რი­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მდგო­მა­რე­ო­ბა, ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის რუ­სე­თის ბა­ტო­ნო­ბის ქვეშ.

გა­ე­ცა­ნით წე­რი­ლის თარ­გმანს:

"სერ, - ბევ­რი ინ­ფორ­მა­ცია მი­ვი­ღე რუ­სე­თის ბა­ტო­ნო­ბის ქვეშ მყო­ფი სა­ქარ­თვე­ლოს მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც სა­უ­ბე­დუ­როდ, გა­ნახ­ლდა მარ­ტში, რუ­სე­თი­სა და სომ­ხე­თის ჯა­რის შეჭ­რის შემ­დეგ. არ შე­მიძ­ლია ჩემი ინ­ფორ­მა­ტო­რე­ბის და­სა­ხე­ლე­ბა იმი­ტომ, რომ ზოგი მათ­გა­ნი ჯერ კი­დევ თა­ვის ქვე­ყა­ნა­შია, სა­დაც რუ­სე­თის რე­ვო­ლუ­ცი­ის შემ­დეგ დაბ­რუნ­დნენ. მა­ნამ­დე ცა­რიზ­მის დროს, დევ­ნი­ლო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბოდ­ნენ.

ყვე­ლა მათ­გა­ნი სო­ცი­ა­ლის­ტია და უნდა გვახ­სოვ­დეს, რომ სულ მცი­რე 2000 ქარ­თვე­ლი სო­ცი­ა­ლის­ტი - "მენ­შევ­კი­კე­ბი“ და რუ­სე­თის ცენ­ტრა­ლი­ზე­ბუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის სხვა ოპო­ნენ­ტე­ბი, ახლა ცი­ხე­ში არი­ან იმის გამო, რომ თა­ვი­ან­თი ქვეყ­ნის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას იცავ­დნენ.

okupacia1212-50062-33086-1658650824.jpg

ჩემი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ქარ­თვე­ლოს დღე­ვან­დე­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა იგი­ვეა, რო­გო­რიც მე­ფის რუ­სე­თის დროს იყო. თუ არ ჩავ­თვლით იმას, რომ დღე­ვან­დე­ლი სი­ტუ­ა­ცია და ეს რე­ჟი­მი უფრო მეტ ადა­მი­ანს ეხე­ბა პი­რა­დად. ეს არის მი­ლა­ტა­რის­ტუ­ლი და იმ­პე­რი­ა­ლის­ტუ­რი რე­ჟი­მი. მთავ­რო­ბას შე­ად­გენს სომ­ხე­ბი­სა და რუ­სე­ბის ვიწ­რო ბი­უ­როკ­რა­ტია.

ჩი­ნოვ­ნიკ­თა დიდი ნა­წი­ლი "ხუ­ლი­გა­ნია“, რომ­ლე­ბიც მე­ფის დროს ჯა­შუ­შად და სა­ი­დუმ­ლო პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბად მუ­შა­ობ­დნენ, მაგ­რამ ახლა თა­ვი­ანთ თავს ბოლ­შე­ვი­კებს უწო­დე­ბენ. ქარ­თვე­ლე­ბი ყველ­გან და­ი­თხო­ვეს.

სარ­კი­ნიგ­ზო ხა­ზის ყვე­ლა ცენ­ტრი, ბა­თუ­მი­დან ბა­ქომ­დე, რუსი სამ­ხედ­რო­ე­ბის ხელ­შია.

ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რე­ბი დას­ცი­ნი­ან სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ტენ­ზი­ებს ეროვ­ნე­ბი­სა და და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის შე­სა­ხებ. ამა­ში ახა­ლი არა­ფე­რია, ეს ყო­ველ­თვის იყო რუ­სუ­ლი მარ­თვის მე­თო­დი, რო­მელ­საც ის და­პყრო­ბი­ლი ერე­ბის მი­მართ იყე­ნებ­და. ეს იცის ყვე­ლამ, ვი­საც უმოგ­ზა­უ­რია რუ­სე­თის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე წარ­სულ­ში.1905-1906 წლებ­ში, ქარ­თვე­ლე­ბის მიერ თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­დგე­ნის მცდე­ლო­ბის შემ­დეგ, მე თვი­თონ ვნა­ხე და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს დიდი ნა­წი­ლი გა­დამ­წვა­რი და გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი მე­ფის რუ­სე­თის ჯა­რის მიერ, მათ­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სამ­ხედ­რო სი­სა­ძაგ­ლით.

რაც ახა­ლია, არის მთე­ლი ქვეყ­ნის მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი ძარ­ცვა. რუსი ჯა­რის­კა­ცე­ბი სო­ფელ-სო­ფელ დაძ­რწი­ან და ყვე­ლა­ფერს ანად­გუ­რე­ბენ, რაც გლე­ხებ­მა გა­მო­ი­მუ­შა­ვეს. სა­ქარ­თვე­ლო, გარ­და იმი­სა, რომ ყვე­ლა­ზე ლა­მა­ზი ქვე­ყა­ნაა მათ შო­რის, რაც კი მე მი­ნა­ხავს, ასე­ვე მისი მიწა ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ნა­ყო­ფი­ე­რია.ყო­ველ­გვარ სიმ­დიდ­რეს, ორ­თქმავ­ლე­ბით და­წყე­ბუ­ლი, ქა­ღალ­დი­თა და წამ­ლე­ბით დამ­თავ­რე­ბუ­ლი, რუ­სე­ბი იპა­რა­ვენ და რუ­სეთ­ში ბა­ქო­სა და კას­პი­ის გავ­ლით გა­და­აქვთ.

მთა­ვა­რი გა­მო­ნაკ­ლი­სი ხა­ლი­ჩე­ბი და ფარ­და­გე­ბია (ძი­რი­თა­დად სპარ­სუ­ლი), რომ­ლე­ბიც საკ­ვე­ბის სა­ნაც­ვლოდ გერ­მა­ნელ და იტა­ლი­ელ სპე­კუ­ლი­ან­ტებს მიჰ­ყი­დეს. ამ მტა­ცებ­ლებს მსგავ­სი გა­რი­გე­ბა აქვთ სამ­კა­ულ­თან და­კავ­ში­რე­ბი­თაც.

ყვე­ლა ქარ­თუ­ლი წიგ­ნი გა­ა­ნად­გუ­რეს. არა­ვის აქვს უფ­ლე­ბა 300-ზე მეტი წიგ­ნი შე­ი­ნა­ხოს. ქარ­თვე­ლე­ბი კი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლი და უაღ­რე­სად გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი ხალ­ხია.მაგ­რამ მთა­ვა­რი სა­კი­თხი ახლა საკ­ვე­ბია. რუ­სუ­ლი ფული არაფ­რად ფა­სობს. სა­სა­ცი­ლოა ამა­ზე სა­უ­ბა­რიც კი. მა­გა­ლი­თად, გა­სულ თვე­ში 1 ინ­გლი­სუ­რი გირ­ვან­ქა სტერ­ლინ­გი და­ახ­ლო­ე­ბით 110 000 რუბლს უტოლ­დე­ბო­და. იმ პე­რი­ოდ­ში ერთი გირ­ვან­ქა პური (1 გირ­ვან­ქა - 450 გრა­მი) 2 110 რუბ­ლი ღირ­და, ხოლო ერთი გირ­ვან­ქა ბე­კო­ნი - 10 000 რუბ­ლი, კა­რა­ქი - 12 000 რუბ­ლი. განაგრძეთ კითხვა

myquiz