პუტინთან დაკავშირებული 4-მილიონიანი "მეთევზის სახლი" - სად გაურბის პუტინი "კრემლის სტრესს"? | Allnews.Ge

პუტინთან დაკავშირებული 4-მილიონიანი "მეთევზის სახლი" - სად გაურბის პუტინი "კრემლის სტრესს"?

ექ­ვსი წლის წინ, რუ­სულ­მა ტე­ლე­არ­ხმა "დოჟდ­მა" გა­მო­აქ­ვეყ­ნა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, რუ­სე­თის კა­რე­ლი­ის რე­გი­ო­ნის ტყე­ებ­ში მდე­ბა­რე შე­ნო­ბას, რო­მელ­საც არ­ქი­ტექ­ტო­რე­ბი "მე­თევ­ზის ქოხს“ უწო­დებ­დნენ, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტის, ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის სა­კუთ­რე­ბა იყო.

თა­ვად ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი იქ არ­სე­ბუ­ლი შე­ნო­ბე­ბის კომ­პლექსს "პუ­ტი­ნის აგა­რა­კად" მო­იხ­სე­ნი­ებ­დნენ. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ამ და სხვა ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი ქო­ნე­ბის ფლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის სა­ხელ­ზე ოფი­ცი­ა­ლუ­რად მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე აქ­ტი­ვია და­რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი. მათ შო­რი­საა პა­ტა­რა ბინა სან­კტ-პე­ტერ­ბურ­გში, 1950-იანი წლე­ბის საბ­ჭო­თა პე­რი­ო­დის ორი მან­ქა­ნა, ტრა­ი­ლე­რი და პა­ტა­რა ავ­ტო­ფა­რე­ხი.

რო­გორც მა­შინ "დოჟ­დი" იტყო­ბი­ნე­ბო­და, სწო­რედ ამ ზე ახერ­ხებს პუ­ტი­ნი "კრემ­ლის სტრე­სის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვას."

1117-59467-1656316345.jpg

"მე­თევ­ზის ქოხი"

პუ­ტი­ნის "მე­თევ­ზის ქოხი" ახალ ამ­ბებ­ში კვლავ ამო­ტივ­ტივ­და და ამის მი­ზე­ზი ორი სამ­შე­ნებ­ლო კომ­პა­ნი­ი­დან ათა­სო­ბით ელექტრო­ნუ­ლი წე­რი­ლის გა­ჟონ­ვა გახ­და. ამ წე­რი­ლე­ბი­დან კი გა­ირ­კვა, რომ "მე­თევ­ზის ქო­ხის" გარ­და, აქ კი­დევ ერთი ორ­სარ­თუ­ლი­ა­ნი შე­ნო­ბაა, ე.წ. ბა­ღის სახ­ლი, რო­მე­ლიც რე­ესტრში და­რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლია, რო­გორც "ბე­ღე­ლი".

"ბეღ­ლის" სა­ხუ­რა­ვი მთლი­ა­ნად მწვა­ნე ბა­ლა­ხი­თაა და­ფა­რუ­ლი. ერთ-ერთი ვერ­სი­ით, ეს იმი­ტომ გა­კეთ­და, რომ ამ შე­ნო­ბის სა­ხუ­რა­ვი და­სავ­ლელ ჯა­შუ­შებს თვალ­ში არ მოხ­ვედ­რო­დათ.

გა­ჟო­ნი­ლი ელექტრო­ნუ­ლი წე­რი­ლე­ბით ასე­ვე ირ­კვე­ვა, რომ პუ­ტი­ნის IKEA-ს მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი ავე­ჯით არაა გა­წყო­ბი­ლი, რო­გორც აქამ­დე იყო ცნო­ბი­ლი.

ია­ტა­კის გეგ­მე­ბი და ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ი­ნის სქე­მე­ბი ცხად­ყოფს, რომ ექ­ვსო­თა­ხი­ა­ნი "ბა­ღის სახ­ლის" მშე­ნებ­ლო­ბა 2021 წელს და­ი­წყო და მისი ია­ტა­კი ნა­ხევ­რა­დძ­ვირ­ფა­სი ქვე­ბით - ლა­პის ლა­ზუ­ლი­თა და ლაბ­რა­დო­რი­ტი­თაა გა­წყო­ბი­ლი. პირ­ველ ქვას სამ­კურ­ნა­ლო თვი­სე­ბე­ბი აქვს, მე­ო­რე კი სტრე­სის და შფოთვის შე­სამ­სუ­ბუ­ქებ­ლად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა.

2372-59522-1656316381.jpg

"ბა­ღის სახ­ლი", იგი­ვე "ბე­ღე­ლი".

ელექტრო­ნუ­ლი ფოს­ტის წე­რი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, პუ­ტი­ნის და­ჩის პრო­ექ­ტზე ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ი­ნის წამ­ყვა­ნი რუ­სუ­ლი სა­ა­გენ­ტო, FullHouseDesign მუ­შა­ობ­და.

"ბე­ღე­ლი" თა­ნა­მედ­რო­ვე ორ­სარ­თუ­ლი­ა­ნი შე­ნო­ბაა, რო­მე­ლიც რო­გორც ჩანს, გა­სარ­თო­ბი სივ­რცის ფუნ­ქცი­ა­საც ითავ­სებს. მას 200კვ. მეტრზე მეტი სივ­რცის ფარ­თი აქვს ღია სა­სა­დი­ლოს­თვის გა­მო­ყო­ფი­ლი. სა­სა­დი­ლო დარ­ბაზს სამ­ზა­რე­უ­ლოს­გან შუ­შის კე­დე­ლი ჰყოფს. სამ­ზა­რე­უ­ლო აღ­ჭურ­ვი­ლია ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი ტექ­ნი­კით. აქ­ვეა კერ­ძო, 345 000 ევ­როს ღი­რე­ბუ­ლე­ბის ავ­სტრი­უ­ლი ლუ­დის სა­ხარ­ში, რო­მელ­საც დღე­ში 47 ლიტ­რი ლუ­დის დამ­ზა­დე­ბა შე­უძ­ლია.

მე­ო­რე სარ­თულ­ზე ჩაის ოთა­ხია, რო­მე­ლიც ლა­დო­გას ტბას გა­დაჰ­ყუ­რებს. "ბე­ღელს" ორი პა­ტა­რა სა­ცუ­რაო აუ­ზიც აქვს.

5302-59565-1656316450.jpg

"ბა­ღის სახ­ლის" მო­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ოთა­ხი

სა­ერ­თო სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, ერთ-ერთ დო­კუ­მენ­ტში, 187 მი­ლი­ონ რუბ­ლად (3.5 მი­ლი­ონ დო­ლა­რამ­დე) არის შე­ფა­სე­ბუ­ლი. "როცა კომ­პლექ­სი ცა­რი­ე­ლია, მა­შინ ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი მსა­ხუ­რო­ბენ მცვე­ლე­ბად, ხოლო როცა მა­ღა­ლი წრის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა სტუმ­რობს, მა­შინ მათ დაც­ვის ფე­დე­რა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი ანაც­ვლე­ბენ",- ამ­ბობს ად­გი­ლობ­რი­ვი.

Guardian-ი პუ­ტი­ნის ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი კი­თხვე­ბით კრემ­ლის სპი­კერს და­უ­კავ­შირ­და, მაგ­რამ მათ ყვე­ლა­ნა­ი­რი კავ­ში­რი უარ­ყვეს: ”რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტი არა­ნა­ი­რად არ არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი თქვენს მიერ და­სა­ხე­ლე­ბულ ობი­ექ­ტებ­თან და ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან”, -ასე­თი იყო კრემ­ლის პა­სუ­ხი.

myquiz