ვინ არიან პუტინის ჯალათები - რუსული არმიის გენერლები, რომლებიც განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩევიან | Allnews.Ge

ვინ არიან პუტინის ჯალათები - რუსული არმიის გენერლები, რომლებიც განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩევიან

ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის უკ­რა­ი­ნა­ში წა­რუ­მა­ტე­ბე­ლი შეჭ­რა სის­ხლის­მსმე­ლი, ყა­ჩა­ღი გე­ნერ­ლე­ბის მიერ იმარ­თე­ბა. რუ­სე­თის უმაღ­ლე­სი მე­თა­უ­რე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ სას­ტიკ ბრალ­დე­ბებს შეხ­ვდე­ბით, რო­გო­რი­ცაა მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის და­ბომბვა, მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად მო­მი­ტინ­გე­ე­ბის მკვლე­ლო­ბა და ა.შ. რო­გორც გა­მოჩ­ნდა, პუ­ტინს უკ­რა­ი­ნა­ში ე.წ. ბლიცკ­რი­გი არ გა­მო­უ­ვი­და, რის გა­მოც რუ­სე­თის არ­მია სულ უფრო და უფრო სას­ტიკ ზო­მებს მი­მარ­თავს, მა­გა­ლი­თად, უკ­რა­ი­ნის სამ­ხრე­თით მდე­ბა­რე ქა­ლაქ მა­რი­უ­პო­ლის თით­ქმის 90% გა­ა­ნად­გუ­რა, მათ შო­რის - მი­წას­თან გა­ას­წო­რა ქა­ლა­ქის თე­ატ­რი, რომ­ლის სარ­დაფ­საც თავს ბავ­შვე­ბი აფა­რებ­დნენ, ასე­ვე - და­ბომ­ბა სამ­შო­ბი­ა­როს შე­ნო­ბა.

სამ­წუ­ხა­როდ, მსგავ­სი მას­შტა­ბის სი­სას­ტი­კე მათ­თვის, ვინც პუ­ტი­ნის ავა­ზა­კე­ბის მიერ ბოლო წლებ­ში ჩა­დე­ნილ ქმე­დე­ბებს თვალს ადევ­ნებს, გა­საკ­ვი­რი სუ­ლაც არ უნდა იყოს. სი­რი­ა­ში სა­მო­ქა­ლა­ქო ომით და­წყე­ბუ­ლი, ყი­რი­მის სას­ტი­კი ანექ­სი­ი­თა და სა­კუ­თა­რი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მკვლე­ლობთ დას­რუ­ლე­ბუ­ლი, ათწლე­უ­ლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში პუ­ტი­ნის მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნებს მთე­ლი მსოფ­ლიო სი­სას­ტი­კე­სა და ვე­ლუ­რო­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებ­და.

"მა­რი­უ­პო­ლის ჯა­ლა­თად“ მო­ნათ­ლუ­ლი გე­ნე­რალ-პოლ­კოვ­ნი­კი მი­ხა­ილ მი­ზინ­ცე­ვი ფორ­მის არას­წო­რად ჩაც­მის გამო სა­კუ­თარ ჯა­რის­კა­ცებს ასა­ხიჩ­რებ­და... უკ­რა­ი­ნის მხა­რე ამ­ტკი­ცებს, რომ სამ­შო­ბი­ა­როს და­ბომბვი­სა და მა­რი­უ­პო­ლის თე­ატ­რის გა­ნად­გუ­რე­ბის უკან სწო­რედ მი­ზინ­ცე­ვი იდგა. მაგ­რამ ის მხო­ლოდ ერთ-ერ­თია იმ მრა­ვა­ლი რუსი გე­ნერ­ლი­დან, რომ­ლე­ბიც ბოლო წლებ­ში სას­ტიკ და­ნა­შა­უ­ლე­ბებ­ში არი­ან ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბი.

general-1648619834-1648631675.webp

უფ­ლე­ბა­დამ­ცველ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ - "ჰუ­მან რა­ითს ვოჩი“ სი­რი­ა­ში ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­უ­ლე­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თვის 6 რუსი მე­თა­უ­რი გა­მოჰ­ყო. დიქ­ტა­ტორ ბა­შარ ალ-ასა­დის მხარ­და­ჭე­რის მიზ­ნით, სა­მო­ქა­ლა­ქო ომში ჩარ­თვის დღი­დან, რუ­სულ­მა ძა­ლებ­მა სი­რი­ა­ში არა ერთი სას­ტი­კი და­ნა­შა­უ­ლი ჩა­ი­დი­ნეს.

Amnesty International-ის გან­ცხა­დე­ბა­ში ნათ­ქვა­მია, რომ რუ­სე­თი დამ­ნა­შა­ვეა ამაზ­რზენ სამ­ხედ­რო ქმე­დე­ბებ­ში, რომ­ლე­ბიც ბოლო ათწლე­უ­ლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჩა­ი­დი­ნეს. გა­აგ­რძე­ლეთ კი­თხვა

myquiz