"მოლნუპრავირი" - რა ვიცით კორონავირუსის საწინააღმდეგო წამალზე, რომლის ავტორიზაციასაც მთელი მსოფლიო იმედით ელოდება | Allnews.Ge

"მოლნუპრავირი" - რა ვიცით კორონავირუსის საწინააღმდეგო წამალზე, რომლის ავტორიზაციასაც მთელი მსოფლიო იმედით ელოდება

მე­დი­კა­მენ­ტი, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია კლი­ნი­კებ­ში პა­ცი­ენ­ტე­ბის მოხ­ვედ­რის სა­ჭი­რო­ე­ბა შე­ამ­ცი­როს და ქვეყ­ნებს კო­რო­ნას გავ­რცე­ლე­ბის კონ­ტრო­ლი გა­უ­ად­ვი­ლოს, მალე მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს­თვის გახ­დე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი. ამის შე­სა­ხებ გა­მო­ცე­მა "ინ­დე­ფენ­დენ­თი" წერს.

სა­უ­ბა­რია ამე­რი­კუ­ლი ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი კომ­პა­ნი­ის Merck & Co-ს მიერ შექ­მნილ წა­მალ­ზე. კვლე­ვა ჯერ კი­დევ გა­სულ წელს და­ი­წყო და ახლა უკვე FDA-სგან (აშშ-ის სურ­სა­თი­სა და წამ­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ცია) ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ას ელო­დე­ბი­ან.

რა სა­ხის მე­დი­კა­მენ­ტია "მოლ­ნუპ­რა­ვი­რი"

"მოლ­ნუპ­რა­ვი­რი" - ასე ეწო­დე­ბა ან­ტი­ვირუ­სულ მე­დი­კა­მენტს, რო­მე­ლიც კო­რო­ნა ვირუსს ორ­გა­ნიზ­მში გავ­რცე­ლე­ბა­ში შე­უშ­ლის ხელს. მას აქვს კაფ­სუ­ლის ფორ­მა და კო­რო­ნა­თი ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბის­თვის პირ­ვე­ლი სამ­კურ­ნა­ლო სა­შუ­ა­ლე­ბა იქ­ნე­ბა, რომ­ლის მი­ღე­ბა­საც პა­ცი­ენ­ტე­ბი ორა­ლუ­რი გზით შეძ­ლე­ბენ.

https-cdncnn-1634718354.com_cnnnext_dam_assets_211015201454-01-covid-molnupiravir.jpg

სად და რო­გორ დამ­ზად­და?

"მოლ­ნუპ­რა­ვი­რი" ატ­ლან­ტა­ში, Emory-ის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში და­ამ­ზა­დეს. Merck & Co-მ 2020 წელს ცხო­ვე­ლებ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბის შემ­დეგ და­ამ­ტკი­ცა, რომ ეს წა­მა­ლი ვირუ­სულ გა­და­ცე­მას და ფილ­ტვე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბას უშ­ლის ხელს.

რა აჩ­ვე­ნა კლი­ნი­კურ­მა ცდებ­მა?

"მოლ­ნუპ­რა­ვი­რის" კაფ­სუ­ლა გა­მოს­ცა­დეს ისეთ კო­ვი­დი­ან პა­ცი­ენ­ტებ­ზე, რო­მელ­თაც ჰქონ­დათ დი­ა­ბე­ტი, გულ­სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი და ჭარ­ბწო­ნი­ა­ნო­ბა. ცდე­ბის შე­დე­გად დამ­ტკიც­და, რომ წამ­ლის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, და­მა­ტე­ბი­თი მკურ­ნა­ლო­ბა აღარ იყო სა­ჭი­რო, ხოლო ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა სიკ­ვდი­ლი­ა­ნო­ბა 50%-ით შემ­ცირ­და.

ცდებ­ში სულ 762-მა აუც­რელ­მა პა­ცი­ენ­ტმა მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა ნა­წი­ლი (14%) "მოლ­ნუპ­რა­ვი­რის" ნაც­ვლად პლა­ცე­ბოს იღებ­და. იმ პა­ცი­ენ­ტებ­ში, რომ­ლებ­მაც ""მოლ­ნუპ­რა­ვი­რის" კაფ­სუ­ლა მი­ი­ღეს, არ­ცერ­თი გარ­დაც­ვა­ლე­ბის ფაქ­ტი არ და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლა. ხოლო პლა­ცე­ბოს მიმ­ღებ­თა­გან 8 ადა­მი­ა­ნი გარ­და­იც­ვა­ლა.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz