"ნილოსის ნაპირთან მცხოვრები ქალღმერთი და საშიში ქალი" - როგორი იყო ნეფერტიტი: ლეგენდები და ეგვიპტის ულამაზესი დედოფლის რეალური სახე | Allnews.Ge

"ნილოსის ნაპირთან მცხოვრები ქალღმერთი და საშიში ქალი" - როგორი იყო ნეფერტიტი: ლეგენდები და ეგვიპტის ულამაზესი დედოფლის რეალური სახე

ნე­ფერ­ტი­ტი - ეგ­ვიპ­ტელ­თა დე­დო­ფა­ლი, ყვე­ლა­ზე გავ­ლე­ნი­ა­ნი ქალი და სი­ლა­მა­ზის სიმ­ბო­ლო, რო­მე­ლიც სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის შემ­დე­გაც კი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის შთა­გო­ნე­ბის წყა­როა. ლე­გენ­დე­ბი და გად­მო­ცე­მე­ბი მას თა­ნა­მედ­რო­ვე­თა გო­ნე­ბა­შიც აცო­ცხლებს, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ის­ტო­რი­უ­ლი წყა­რო­ე­ბით ამ ქა­ლის ცხოვ­რე­ბის დე­ტა­ლებ­ზე უტყუ­ა­რი ცნო­ბე­ბი მწი­რია.

ალ­ბათ, არ გა­გახ­სენ­დე­ბათ ქალი, რო­მელ­საც სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში პო­პუ­ლა­რო­ბა ისე შე­ე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­ნოს და ისე მო­ეხ­დი­ნოს გავ­ლე­ნა ადა­მი­ა­ნებ­ზე, რო­გორც ნე­ფერ­ტიტ­მა. დღემ­დე ის სი­ლა­მა­ზის სიმ­ბო­ლო­დაა მიჩ­ნე­უ­ლი.

nefertiti3-43117-1632218375.jpg

და მა­ინც, ვინ იყო ნე­ფერ­ტი­ტი? იყო მარ­თლაც ისე­თი ლე­გენ­და­რუ­ლი, რო­გორც ის­ტო­რი­ის წიგ­ნე­ბი­დან გვას­წავ­ლიდ­ნენ, იყო ის ისე­თი­ვე შე­სა­ნიშ­ნა­ვი, რო­გო­რიც ადა­მი­ა­ნე­ბის წარ­მოდ­გე­ნა­შია, თუ მის შე­სა­ხებ მხო­ლოდ წარ­მო­სახ­ვა გვაქვს და მისი დი­დე­ბუ­ლე­ბა მხო­ლოდ ჩვე­ნი­ვე გა­მო­გო­ნი­ლი ლე­გენ­დაა.

ქა­რიშ­ხლი­ან, ცხელ და ქვი­ში­ან ეგ­ვიპ­ტურ უდაბ­ნო­ში,1912 წელს გერ­მა­ნელ­მა არ­ქე­ო­ლოგ­მა ლუდ­ვიგ ბორ­ჰარ­დტ­მა არ­ქე­ო­ლოგ­თა ჯგუფ­თან ერ­თად მი­აკ­ვლია იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცულ და დიდი ხნის წინ და­ვი­წყე­ბულ უძ­ვე­ლეს ეგ­ვიპ­ტურ ქა­ლაქს, სა­დაც ძველ ნან­გრე­ვებ­ში ჩაფ­ლუ­ლი 3300 წლის წი­ნან­დე­ლი გან­საც­ვიფ­რე­ბე­ლი ბი­უს­ტი აღ­მო­ა­ჩი­ნა - დე­დო­ფალ ნე­ფერ­ტი­ტის ბი­უს­ტი.

კა­ცობ­რი­ო­ბამ მისი სა­შუ­ა­ლე­ბით ყვე­ლა­ზე ლა­მა­ზი უძ­ვე­ლე­სი სახე იხი­ლა და მო­ქან­და­კე თუტ­მო­სის ეს შთა­მებჭ­და­ვი სკულპ­ტუ­რა უძ­ვე­ლე­სი ხე­ლოვ­ნე­ბის ყვე­ლა­ზე და­ფა­სე­ბუ­ლი და აღ­მაფრ­თო­ვა­ნე­ბე­ლი ნი­მუ­ში გახ­და.

nefertiti2-42923-1632218408.jpg

სწო­რედ ამ აღ­მო­ჩე­ნის შემ­დეგ, კი­დევ უფრო მეტი ის­ტო­რია და ლე­გენ­და შე­იქ­მნა ულა­მა­ზეს და უკე­თილ­შო­ბი­ლეს დე­დო­ფალ­ზე, ლე­გენ­დე­ბი ნი­ლო­სის ნა­პირ­თან მცხოვ­რე­ბი ულა­მა­ზე­სი ქალღმერ­თის შე­სა­ხებ, წერ­დნენ, რომ ის იყო მშვე­ნი­ე­რი ქა­ლიშ­ვი­ლე­ბის დედა, ფა­რა­ონ ეხ­ნა­ტო­ნი­სა და მთლი­ა­ნად ეგ­ვიპ­ტის ცხოვ­რე­ბა­ში უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი ქალი.

რას ნიშ­ნავს ნე­ფერ­ტი­ტი?

ზო­გი­ერ­თი მკვლე­ვა­რი ვა­რა­უ­დობს, რომ მისი სა­ხე­ლი რე­ა­ლუ­რად ჟღერ­და არა რო­გორც ნე­ფერ­ტი­ტი, არა­მედ რო­გორც ნაფ­ტე­ტა, ზო­გის აზ­რით კი მისი სა­ხე­ლი ასე­თი იყო - ნფრტტ. სა­ხელს კი ასე გან­მარ­ტა­ვენ - "ლა­მაზ­მა­ნი მო­ვი­და" ან "მშვე­ნი­ე­რი მო­ვი­და."

ადრე მი­იჩ­ნე­ო­და, რომ ნე­ფერ­ტი­ტი მი­თა­ნის სა­მე­ფო­დან იყო, თუმ­ცა მკვლე­ვარ­თა უმე­ტე­სო­ბა ამ მო­საზ­რე­ბას არ იზი­ა­რებს და ამ­ბობს, რომ ნე­ფერ­ტი­ტი ეგ­ვიპ­ტელ დიდ­გვა­რო­ვან­თა ოჯახს ეკუთ­ვნო­და. სჯე­რათ, რომ მან მი­ნი­მუმ 40 წელი იცხოვ­რა.

განაგრძეთ კითხვა