ლეგენდარულ ABBA-ს დაბრუნება - როგორ გამოიყურება წლების შემდეგ ცნობილი ოთხეული? | Allnews.Ge

ლეგენდარულ ABBA-ს დაბრუნება - როგორ გამოიყურება წლების შემდეგ ცნობილი ოთხეული?

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ცნო­ბი­ლი გახდა, რომ ლე­გენ­და­რულ­მა შვე­დურ­მა პოპ-ჯგუფ­მა ABBA-მ, პირ­ვე­ლად ბოლო 40 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ორი ახა­ლი სიმ­ღე­რის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­მარ­თა. მუ­სი­კო­სებ­მა ინ­ტერ­ნეტ­ში სა­ფორ­ტე­პი­ა­ნო ბა­ლა­და წარ­მო­ად­გი­ნეს, სა­ხელ­წო­დე­ბით: "I Still Have Faith in You“ ("მე შენი ჯერ კი­დევ მჯე­რა“), მას თან დარ­თუ­ლი აქვს ვი­დე­ოკ­ლი­პი, რო­მელ­შიც ახა­ლი მუ­სი­კა ABBA-ს ძვე­ლი გა­მოს­ვლე­ბის კად­რე­ბის ფონ­ზე ის­მის.

abba2-38018-1630915102.jpg

შვე­დუ­რი პოპ-კვარ­ტე­ტის ახა­ლი ალ­ბო­მი სა­ხელ­წო­დე­ბით "Abba Voyage" 5 ნო­ემ­ბერს გა­მო­ვა, შემ­დეგ კი მისი "ჰო­ლოგ­რა­ფი­უ­ლი გას­ტრო­ლე­ბი“ გა­ი­მარ­თე­ბა, რომ­ლის დრო­საც სო­ლის­ტე­ბის "გა­მოს­ვლა“ ვირ­ტუ­ა­ლურ გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის სა­ხით, ნამ­დვი­ლი ჯგუ­ფი­სა და 10 მუ­სი­კო­სის თან­ხლე­ბით მოხ­დე­ბა.

მე­ო­რე კომ­პო­ზი­ცი­ას, რო­მე­ლიც ABBA-მ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას წა­რუდ­გი­ნა, "Don't Shut Me Down" ეწო­დე­ბა. სულ ალ­ბომ­ში ჯგუ­ფის ათი სიმ­ღე­რა იქ­ნე­ბა.

abba1-37963-1630915146.jpg

რო­გორც ABBA-ს მუ­სი­კო­სებ­მა თქვეს, მათ ახა­ლი კო­პო­ზი­ცი­ე­ბის ჩა­წე­რა მა­შინ გა­და­წყვი­ტეს, როცა სცე­ნურ წარ­მოდ­გე­ნა­ზე მუ­შა­ობ­დნენ. "თავ­და­პირ­ვე­ლად ჩვენ მხო­ლოდ ორი სიმ­ღე­რის ჩა­წე­რა გვქონ­და გა­და­წყვე­ტი­ლი, მაგ­რამ შემ­დეგ ვი­ფიქ­რეთ, რომ კარ­გი იქ­ნე­ბო­და კი­დევ რამ­დე­ნი­მე ჩაგ­ვე­წე­რა“, - ამ­ბობს ბენი ან­დერ­სო­ნი. ახალ ალ­ბომს იგი ასე აღ­წერს: "ვფიქ­რობ, ის საკ­მა­ოდ კარ­გია. ყვე­ლა­ფე­რი გა­ვა­კე­თეთ, რაც ჩვენს ასაკ­ში შეგ­ვეძ­ლო“.

"АBBA - ტა­რე­ბი“ მღე­რი­ან

ახა­ლი პრო­ექ­ტის ვი­დე­ოპ­რე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე, რო­მე­ლიც ლონ­დო­ნის ოლიმ­პი­ურ პარკში გა­ი­მარ­თა, ABBA-ს ჯგუ­ფის მხო­ლოდ ნა­ხე­ვა­რი - მა­მა­კა­ცე­ბი გა­მო­ვიდ­ნენ: ქა­ლე­ბი - აგ­ნე­ტა ფელტსკო­გი და ანი-ფრიდ ლინგსტა­დი მას­ში არ მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ. "ისი­ნიც აქ უნდა ყო­ფი­ლიყ­ვნენ, - იხუმ­რა ბი­ორნ ულ­ვე­უს­მა, - მაგ­რამ ქა­ლებს ეს სა­ჯა­რო გა­მოს­ვლა, ბე­ნი­სა­გან გან­სხვა­ვე­ბით, მა­ინ­ცდა­მა­ინც არ უხა­რი­ათ“.

abba6-37973-1630915209.jpg

ABBA-ს "ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი ტური“ სა­ხელ­წო­დე­ბით "Abba Voyage" მო­მა­ვა­ლი წლის 27 მა­ისს და­ი­წყე­ბა და ჩა­ტარ­დე­ბა ლონ­დო­ნის აღ­მო­სავ­ლეთ ნა­წილ­ში სპე­ცი­ა­ლუ­რად აშე­ნე­ბულ დარ­ბაზ­ში. კონ­ცერ­ტე­ბი კვი­რა­ში ექ­ვსი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­ი­მარ­თე­ბა.

განაგრძეთ კითხვა