დაუჯერებელი ფაქტები, რასაც შენი ცხოვრების მანძილზე აკეთებ | Allnews.Ge

დაუჯერებელი ფაქტები, რასაც შენი ცხოვრების მანძილზე აკეთებ

პრაქ­ტი­კუ­ლი რჩე­ვე­ბი­დან გა­სა­ო­ცარ ფაქ­ტე­ბამ­დე - ეს ყვე­ლამ უნდა იცო­დეს. მათ შო­რის შენც!

რამ­დე­ნა­დაც, ნე­ბის­მი­ერ მო­მენ­ტში გვაქვს შე­უ­ზღუ­და­ვი წვდო­მა ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ზე, ძა­ლი­ან რთუ­ლია, არ ჩა­მორ­ჩე. ზოგ­ჯერ, გა­მუდ­მე­ბუ­ლი ხმა­უ­რი­სა და სი­ახ­ლე­ე­ბის 24 სა­ა­თი­ა­ნი ციკ­ლის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია. რა თქმა უნდა, ყვე­ლა­ფე­რი ვერ გვე­ცო­დი­ნე­ბა, მაგ­რამ ზო­გი­ერ­თი რა­ღა­ცის შე­სა­ხებ ჯობს უფრო მეტი ვი­ცო­დეთ.

აი, რამ­დე­ნი­მე სა­ინ­ტე­რე­სო ფაქ­ტი, რო­მე­ლიც ყვე­ლამ ნამ­დვი­ლად არ იცის და რო­მელ­თა ცოდ­ნაც, შე­საძ­ლოა ცხოვ­რე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში და­გეხ­მა­როთ.

1. დი­ლა­ო­ბით ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი ხარ

თუ თავს უხერ­ხუ­ლად გრძნობთ თქვე­ნი სი­მაღ­ლის გამო, გა­ი­ზო­მეთ დი­ლას, რო­გორც კი გა­იღ­ვი­ძებთ. ია­მა­ი­კის სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრის კვლე­ვის თა­ნახ­მად, ეს მოვ­ლე­ნა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ხერ­ხემ­ლის მა­ლე­ბის გრა­ვი­ტა­ცი­ულ შე­კუმ­შვას­თან. დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რო­დე­საც დიდ­ხანს გვი­წევს ჯდო­მა, ხერ­ხე­მა­ლი და მუხ­ლე­ბი იჭი­მე­ბა, ხოლო რო­დე­საც დას­ვე­ნე­ბულ პო­ზი­ცი­ა­ში ვართ, ხერ­ხე­მა­ლი იშ­ლე­ბა. ამი­ტომ, გაღ­ვი­ძე­ბი­სას იმა­ზე უფრო მა­ღა­ლი ვართ, ვიდ­რე დღის და­ნარ­ჩენ ნა­წილ­ში.

2. ცივ ოთახ­ში ძი­ლის დროს, წო­ნა­ში იკ­ლებ

ცივ ოთახ­ში ძილი გახ­დო­მა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. ერთი თვე და­ბალ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ში ძი­ლის დროს, თქვენ 10%-ით მეტ ცხიმს დაწ­ვავთ.

3. სა­შუ­ა­ლოდ ქალი ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში 1 კგ პო­მა­დას ჭამს

საკ­ვებ­თან და ყა­ვის და­ლე­ვას­თან ერ­თად, ქალი ტუჩ­ზე წას­მულ პო­მა­და­საც მი­ირ­თმევს. კვლე­ვის თა­ნახ­მად, სა­შუ­ა­ლოდ, ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, და­ახ­ლო­ე­ბით 1 კი­ლოგ­რამ პო­მა­დას ჭამს, რაც და­ახ­ლო­ე­ბით 533 ტუბი ტუჩ­სა­ცხია.

4. ზარ­მა­ცი ადა­მი­ა­ნე­ბი ცხოვ­რე­ბის 75%-ს ძილ­ში ატა­რე­ბენ

ადა­მი­ა­ნე­ბი, ცხოვ­რე­ბის მე­სა­მედს, და­ახ­ლო­ე­ბით 33 წელს ძილ­ში ვხარ­ჯავთ. ზარ­მა­ცი ადა­მი­ა­ნე­ბი კი თა­ვი­ან­თი ცხოვ­რე­ბის 75%-ს.

5. ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე, პრო­დუქ­ტის ძვი­რი­ან მარ­კეტ­ში ყიდ­ვი­სას მი­ნი­მუმ 10 000 ლა­რით მეტს ხარ­ჯავ.

ერ­თი­და­ი­გი­ვე პრო­დუქტს სხვა­დას­ხვა მარ­კეტ­ში გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფას ნა­მა­ტი აქვს. როცა არ სარ­გებ­ლობთ ფას­დაკ­ლე­ბე­ბით, აქ­ცი­ე­ბით და ყო­ველ­დღი­უ­რად პრო­დუქტს ძვი­რი­ან მარ­კე­ტებ­ში ყი­დუ­ლობთ, თქვენ 70 წლის მან­ძილ­ზე ზედ­მე­ტი 10 000-დან 15 000-მდე ლარი გე­ხარ­ჯე­ბათ.

6. ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის და­ახ­ლო­ე­ბით 6 თვეს, შუქ­ნიშ­ნე­ბის ლო­დინ­ში ვა­ტა­რებთ

წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რამ­დენ დროს გა­ვა­ტა­რებთ სა­ცო­ბებ­ში დგო­მი­სას?

7. ზრდას­რუ­ლე­ბი დღე­ში სა­შუ­ა­ლოდ 15-ჯერ ვი­ცი­ნით

ბავ­შვე­ბი კი დღე­ში 400-ჯერ.

8. ჩვე­ნი IQ 1950-იანი წლე­ბის მერე, და­ახ­ლო­ე­ბით 20%-ით გა­ი­ზარ­და.

იცო­დით, რომ თქვენ­ზე ჭკვი­ან ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის დროს, თქვე­ნი ტვი­ნიც ვი­თარ­დე­ბა? ადა­მი­ა­ნის ტვი­ნი დღე­ში იმა­ზე მეტ ელექტრულ იმ­პულ­სებს აგე­ნე­რი­რებს, ვიდ­რე მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა ტე­ლე­ფო­ნი ერ­თად აღე­ბუ­ლი.

9. თუ სა­ღეჭ რე­ზინს და­ღე­ჭავთ, 10 წუ­თის მან­ძილ­ზე თით­ქმის იმ­დე­ნი­ვე ბაქ­ტე­რი­ას გა­ა­ნად­გუ­რებთ, რაც კბი­ლის ძა­ფის პრო­ცე­დუ­რის დროს ნად­გურ­დე­ბა.

10. მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე, თქვენ 250 000-ჯერ ამ­თქნა­რებთ.

იცო­დით, რომ თქვენ ერ­თდრო­უ­ლად ყლაპ­ვა და სუნ­თქვა არ შე­გიძ­ლი­ათ? ეს იმი­ტომ, რომ ორი­ვე ყე­ლის ერ­თსა და იმა­ვე ად­გილს გა­ივ­ლის.