გერმანელი ფსიქოთერაპევტის საოცარი დასკვნა ოჯახურ და ფინანსურ ბედნიერებაზე | Allnews.Ge

გერმანელი ფსიქოთერაპევტის საოცარი დასკვნა ოჯახურ და ფინანსურ ბედნიერებაზე

უბე­დუ­რი და ნა­წყე­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი დე­დას "და­ათ­რე­ვენ მუც­ლით". რაც უფრო დი­დია პრე­ტენ­ზი­ე­ბი დე­დას­თან, მით უფრო დი­დია მუ­ცე­ლიც. რა­ტომ ხდე­ბა ასე? რა ზრდის თქვენს ღირპს? ნე­გა­ტი­უ­რი ემო­ცი­ე­ბი და გან­ცდე­ბი.

ადა­მი­ა­ნუ­რი ემო­ცი­ე­ბი უხი­ლა­ვია, მაგ­რამ საგ­რძნო­ბი. ჩვენ ყვე­ლა­ნი ემო­ცი­ე­ბით ვცხოვ­რობთ და მუდ­მი­ვად ვის­წრაფ­ვით მათ შე­საგ­რძნო­ბად. ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი ოც­ნე­ბობს ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე, მაგ­რამ გზად უწევს თვა­ლი გა­უს­წო­როს ბო­რო­ტე­ბას, შურს, ბრაზს და სი­ძულ­ვილს… სწო­რედ ამ დროს ვსწავ­ლობთ ნე­გა­ტი­ვის­გან თა­ვის დაც­ვას, ვა­დებთ სა­კუ­თარ გულს და სულს ბოქ­ლომს. მაგ­რამ რა უნდა ქნა, რო­დე­საც ტკი­ვილს მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი - დედა და მამა გა­ყე­ნე­ბენ?

რად­გან ვერ ვა­ხერ­ხებთ სრუ­ლი­ად ავი­რი­დოთ ამ­გვა­რი გან­ცდე­ბი, მშობ­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ნე­გა­ტი­უ­რი ემო­ცი­ე­ბი დიდ­ხანს იხარ­შე­ბი­ან ჩვენ­ში და, სამ­წუ­ხა­როდ, ხში­რად მი­ზე­ზის გა­უც­ნო­ბი­ე­რებ­ლა­დაც სა­მუ­და­მოდ რჩე­ბი­ან იქ. ამი­ტო­მაც, გინ­დათ თუ არა ეს, ერთხელ აუ­ცი­ლებ­ლად მო­გი­წევთ გა­აც­ნო­ბი­ე­როთ თქვე­ნი ჭეშ­მა­რი­ტი ურ­თი­ერთ-და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მშობ­ლებ­თან. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში იწყე­ბა ძლი­ე­რი ინ­ტოქ­სი­კა­ცია…

ფსი­ქო­ლო­გებ­მა დიდი ხა­ნია შე­ნიშ­ნეს კავ­ში­რი ნე­გა­ტი­ურ ემო­ცი­ებ­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბას შო­რის. ეზო­თე­რი­კე­ბი კი­დევ უფრო შორს წა­ვიდ­ნენ - გა­და­ტა­ნი­ლი წყე­ნი­სა და ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ერ­თმა­ნეთ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. სწო­რედ ფსი­ქო­ლო­გი­ი­სა და ეზო­თე­რი­კის სა­ზღვარ­ზე დგას გერ­მა­ნე­ლი ფსი­ქო­თე­რა­პევ­ტის ბერტ ჰე­ლინ­გე­რის კარ­გად ცნო­ბი­ლი სწავ­ლე­ბა.

ბერტ ჰე­ლინ­გე­რის წარ­მოდ­გე­ნით, ადა­მი­ა­ნებს ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში მარ­თავს არა მხო­ლოდ გო­ნე­ბა, მო­ტი­ვე­ბი და სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი გრძნო­ბე­ბი, არა­მედ ოჯა­ხუ­რი ველი, სა­დაც ჩა­წე­რი­ლია ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი (პრობ­ლე­მუ­რი) შემ­თხვე­ვა, რაც ნა­თე­სა­ურ კავ­ში­რებ­ში ხდე­ბა.

ოჯა­ხურ კონ­სტე­ლა­ცი­ა­ში საკ­ვან­ძო ფი­გუ­რე­ბი თა­ვად ადა­მი­ა­ნი და მისი მშობ­ლე­ბია. იმის მი­ხედ­ვით, თუ რო­გორ აე­წყო­ბა ამ ორ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვან ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა ბავ­შვო­ბა­ში, გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა მთე­ლი თქვე­ნი შემ­დგო­მი ცხოვ­რე­ბა.

დედა მუ­ცელ­ში…

"მას, ვი­საც დიდი მუ­ცე­ლი აქვს, დე­დას ატა­რებს მუც­ლით. დედა, მე შენ უარგყოფ და ამი­ტომ მუც­ლით გა­ტა­რებ" - ამ­ბობს ჰე­ლინ­გე­რი. გა­მო­დის, რომ რაც უფრო დი­დია სი­ძულ­ვი­ლი, წყე­ნა და უარ­ყო­ფა, მით უფრო დი­დია მუ­ცე­ლი.

ყვე­ლა ბავ­შვი - დე­დის სის­ხლი და ხორ­ცია. ის მის­გან ბრმა და უპი­რო­ბო სიყ­ვა­რულს ითხოვს. მო­მა­ვალ პარტნი­ორ­შიც გა­უც­ნო­ბი­ე­რებ­ლად დე­დის თვა­ლებს ვე­ძებთ, მი­უ­ხე­და­ვად სქე­სი­სა. თუმ­ცა ხში­რად დე­დას თა­ვი­სი გეგ­მე­ბი აქვს ბავ­შვის ცხოვ­რე­ბა­ზე. ის შე­საძ­ლოა გა­მუდ­მე­ბით აკ­რი­ტი­კებ­დეს, მო­ი­თხოვ­დეს მის­გან იმას, რის­თვი­საც მზად არ არის. ვინ იცის რამ­დენს გა­უ­ფუ­ჭეს ბედი მზრუნ­ველ­მა დე­დებ­მა, თა­ვი­ან­თი "ბავ­შვის" პრეს­ტი­ჟულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ან შე­მო­სავ­ლი­ან, თუმ­ცა მო­სა­წყენ სამ­სა­ხურ­ში მისი მო­წყო­ბით. გულ­ზე ხელი და­ი­დეთ და აღი­ა­რეთ, ვინ ირ­ჩევ­და იმ წრე­ებს, რომ­ლებ­ზეც ბავ­შვი და­დი­ო­და? წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად