"სტრასბურგის სასამართლოში საქმე "სააკაშვილი-საქართველოს წინააღმდეგ“ ჩვენი სახელმწიფოს სრული გამარჯვებით დასრულდა!" - რატი ბრეგაძე | Allnews.Ge

"სტრასბურგის სასამართლოში საქმე "სააკაშვილი-საქართველოს წინააღმდეგ“ ჩვენი სახელმწიფოს სრული გამარჯვებით დასრულდა!" - რატი ბრეგაძე

იუს­ტი­ცი­ის მი­ნის­ტრის, რატი ბრე­გა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ევ­რო­პულ სა­სა­მარ­თლო­ში საქ­მე "სა­ა­კაშ­ვი­ლი-სა­ქარ­თვე­ლოს წი­ნა­აღ­მდეგ” სა­ქარ­თვე­ლოს გა­მარ­ჯვე­ბით დას­რულ­და.

"სტრას­ბურ­გის სა­სა­მარ­თლო­ში საქ­მე "სა­ა­კაშ­ვი­ლი-სა­ქარ­თვე­ლოს წი­ნა­აღ­მდეგ” ჩვე­ნი სა­ხელ­მწი­ფოს სრუ­ლი გა­მარ­ჯვე­ბით დას­რულ­და!

დე­ტა­ლებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მალე შე­ვა­ტყო­ბი­ნებთ“, - წერს რატი ბრე­გა­ძე "ფე­ის­ბუქ­ზე“.

რა ინ­ფორ­მა­ცი­ას ავ­რცე­ლებს იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტრო?

"განმცხა­დე­ბე­ლი მე-6 მუხ­ლის 1-ლი და მე-3 (დ) პუნ­ქტის მი­ხედ­ვით ჩი­ო­და, რომ მის მი­მართ 2018 წლის 5 იან­ვრი­სა და 28 ივ­ნისს გა­მო­ტა­ნი­ლი გა­ნა­ჩე­ნი ეფუძ­ნე­ბო­და შე­უ­მოწ­მე­ბელ ჩვე­ნე­ბებს და სხვა არა­სან­დო მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბებს. ამას­თან, ის აცხა­დებ­და პრე­ტენ­ზი­ას, რომ მო­სა­მარ­თლე გ.ა., რო­მელ­მაც საქ­მე პირ­ვე­ლი ინ­სტან­ცი­ის საქ­მე­ზე გა­ნი­ხი­ლა, არ ჰქონ­და და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა და მი­უ­კერ­ძო­ებ­ლო­ბა. სა­სა­მარ­თლო ას­კვნის, რომ მო­სა­მარ­თლე გ.ა.-ს, რო­მელ­მაც გა­ნი­ხი­ლა განმცხა­დებ­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე და გა­ნა­ჩე­ნი გა­მო­ტა­ნა მას სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის გა­და­მე­ტე­ბის­თვის 2018 წლის 5 იან­ვარს, არ აკ­ლდა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა ან მი­უ­კერ­ძო­ებ­ლო­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ კუ­თხით კონ­ვენ­ცი­ის მე-6 მუხ­ლის 1-ლი პუნ­ქტის დარ­ღვე­ვა არ მომ­ხდა­რა“, - აღ­ნიშ­ნუ­ლია სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა­ში.

ამას­თან, სტრას­ბურ­გის სა­სა­მარ­თლოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ად­გი­ლი არ ჰქო­ნია არც კონ­ვენ­ცი­ის მე-7 მუხ­ლის დარ­ღვე­ვას. სა­სა­მარ­თლოს გან­მარ­ტე­ბით, განმცხა­დებ­ლის მტკი­ცე­ბით, მის მი­მართ და­ირ­ღვა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის კონ­ვენ­ცი­ის მე-7 მუხ­ლი, რად­გან მის­თვის არ იყო შე­საძ­ლე­ბე­ლი გა­ეთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­ნა, რომ პრე­ზი­დენ­ტის შე­წყა­ლე­ბის უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას, რო­მე­ლიც მას მი­ე­ნი­ჭა პრე­ზი­დენ­ტი­სა და სა­ხელ­მწი­ფოს მე­თა­უ­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის გამო, შე­საძ­ლოა გა­მო­ეწ­ვია სის­ხლის­სა­მარ­თლებ­რი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა.

„სა­სა­მარ­თლო ას­კვნის, რომ სხვა თუ არა­ფე­რი, განმცხა­დებ­ლი­სათ­ვის საღი აზ­რის სა­კი­თხი უნდა ყო­ფი­ლი­ყო იმის გან­ჭვრე­ტა, რომ სე­რი­ო­ზუ­ლი შე­დე­გე­ბი მოჰ­ყვე­ბო­და მის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, ფა­რუ­ლი შე­თან­ხმე­ბა ჰქო­ნო­და იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან, რომ­ლებ­მაც უშუ­ა­ლოდ ჩა­ი­დი­ნეს მკვლე­ლო­ბა, ან ჰქონ­დათ შეთ­ქმუ­ლე­ბა ამ ძა­ლი­ან მძი­მე და­ნა­შა­უ­ლის ფარ­გლე­ბის და­სა­ფა­რად. უფრო მე­ტიც, განმცხა­დე­ბელს, წამ­ყვან პო­ლი­ტი­კოსს - რო­მელ­საც ჰქონ­და ფარ­თო იუ­რი­დი­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა და დიდი გა­მოც­დი­ლე­ბა იუ­რი­დი­ულ და სა­ჯა­რო მმარ­თვე­ლო­ბის სა­კი­თხებ­ში - უფრო მეტი სიფრ­თხი­ლით უნდა ემოქ­მე­და, ვიდ­რე შე­იძ­ლე­ბა მო­ე­ლო­დე რი­გი­თი ადა­მი­ა­ნის­გან და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლე გა­მო­ევ­ლი­ნა იმ რის­კე­ბის სიმ­ძი­მის შე­ფა­სე­ბი­სას, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­შო­ბი­ლი­ყო გირ­გვლი­ა­ნის მკვლე­ლო­ბის საქ­მის უკან მდგომ დამ­ნა­შა­ვე­ებ­თან მისი ფა­რუ­ლი შე­თან­ხმე­ბით.

განმცხა­დე­ბელს არ შე­უძ­ლია პრე­ტენ­ზია გა­მო­ხა­ტოს, რომ მას არ შე­ეძ­ლო გა­ე­გო მისი ქმე­დე­ბის და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ხა­სი­ა­თი, რო­მე­ლიც გა­მო­ი­ყე­ნა შე­წყა­ლე­ბის უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის გარ­კვე­ვის მიზ­ნით. განმცხა­დე­ბელს შე­ეძ­ლო გო­ნივ­რუ­ლად გა­ნეჭვრი­ტა, რომ მისი საქ­ცი­ე­ლი მის სის­ხლის­სა­მარ­თლებ­რივ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას გა­მო­იწ­ვევ­და. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე­ობს, რომ ად­გი­ლი არ ჰქო­ნია კონ­ვენ­ცი­ის მე-7 მუხ­ლის დარ­ღვე­ვას“, - აღ­ნიშ­ნუ­ლია გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა­ში.

myquiz