დეტალები პრეზიდენტისა და 4 ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელების შეხვედრიდან - "ავუხსენი, რომ ვეტოს დადებით არ შევალ ყალბ მოლაპარაკებებში" | Allnews.Ge

დეტალები პრეზიდენტისა და 4 ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელების შეხვედრიდან - "ავუხსენი, რომ ვეტოს დადებით არ შევალ ყალბ მოლაპარაკებებში"

ავუხ­სე­ნი მე­გო­ბა­რი ქვეყ­ნე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს, რომ არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში, ჩემი ვე­ტოს და­დე­ბით არ შე­ვი­დო­დი რა­ღაც ყალბ, ხე­ლოვ­ნურ, მა­ტყუ­ა­რა მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში - არა და არა­სო­დეს! მე არ ვუ­ღა­ლა­ტებ იმ სუ­ლის­კვე­თე­ბას, რო­მე­ლიც დღეს ამ ქვე­ყა­ნა­შია და სჭირ­დე­ბა გზა გა­ეხ­სნას, - ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტმა, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა ლატ­ვი­ის, ეს­ტო­ნე­თის, ის­ლან­დი­ი­სა და ლი­ე­ტუ­ვის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრებ­თან გა­მარ­თუ­ლი შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ, ერ­თობ­ლივ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ნა­ცხა­და.

რო­გორც ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა, არა­ვინ უნდა იფიქ­როს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ყე­ნო იმის­თვის, რომ ამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას რა­ღაც სახე გა­და­ურ­ჩი­ნო."ვი­სა­უბ­რეთ, თუ რა არის შემ­დე­გი ნა­ბი­ჯე­ბი. ძა­ლი­ან გარ­კვე­უ­ლად ავუხ­სე­ნი მე­გო­ბა­რი ქვეყ­ნე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს, რომ არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში, ჩემი ვე­ტოს და­დე­ბით არ შე­ვი­დო­დი რა­ღაც ყალბ, ხე­ლოვ­ნურ, მა­ტყუ­ა­რა მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში. არა და არა­სო­დეს! მე არ ვუ­ღა­ლა­ტებ იმ სუ­ლის­კვე­თე­ბას, რო­მე­ლიც დღეს ამ ქვე­ყა­ნა­შია და სჭირ­დე­ბა გზა გა­ეხ­სნას. მე ვიქ­ნე­ბი ამ გზის გამ­ხსნე­ლი და არა ამ გზი­დან გა­დას­ვლის ერთ-ერთი ფორ­მა. ეს გზავ­ნი­ლი იქ­ნე­ბა მი­ტა­ნი­ლი ჩვე­ნი მე­გობ­რე­ბის­გან ყველ­გან, სა­დაც სა­ჭი­როა, რომ არა­ვინ იფიქ­როს, რომ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ყე­ნო სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი იმის­თვის, რომ ამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას რა­ღაც სახე გა­და­ურ­ჩი­ნო. დღეს ეს სა­კი­თხი არ დგას, დგას სა­ქარ­თვე­ლოს გა­დარ­ჩე­ნის სა­კი­თხი“,- აღ­ნიშ­ნა პრე­ზი­დენ­ტმა.

რო­გორც პრე­ზი­დენ­ტმა სი­ტყვით გა­მოს­ვლი­სას აღ­ნიშ­ნა, კა­ნო­ნის მი­ღე­ბა არის მცდე­ლო­ბა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო დაბ­რუნ­დეს წარ­სულ­ში.

"პირ­ველ რიგ­ში, მინ­და მად­ლო­ბა მო­ვახ­სე­ნო ჩვენს სტუმ­რებს. გან­სა­კუთ­რე­ბულ მად­ლო­ბას ვუხ­დი ლი­ე­ტუ­ვას პრე­ზი­დენტს, რომ­ლის ინი­ცი­ა­ტი­ვით გან­ხორ­ცი­ელ­და, ჩვე­ნი ოთხი მე­გობ­რის ლი­ე­ტუ­ვის, ლატ­ვი­ის, ეს­ტო­ნე­თი­სა და ის­ლან­დი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრე­ბის დღე­ვან­დე­ლი ვი­ზი­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­ში. სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­პუ­ლი მო­მავ­ლის­თვის მათი დღეს აქ ჩა­მოს­ვლა და ჩვე­ნი მხარ­და­ჭე­რა არის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი სიგ­ნა­ლი, რის­თვი­საც მად­ლო­ბე­ლი ვარ. მად­ლო­ბე­ლი ვარ ყვე­ლა იმ ადა­მი­ა­ნის სა­ხე­ლით, რო­მე­ლიც ამ­დე­ნი დღე გა­რეთ იდგა.

ვი­სა­უბ­რეთ იმის შე­სა­ხებ თუ რა მძი­მე არის ის წერ­ტი­ლი, რაც გუ­შინ და­ის­ვა გუ­შინ­დე­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით 84 ადა­მი­ა­ნის მიერ კენ­ჭისყ­რით. მძი­მე წერ­ტი­ლი იმ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის გან­ცხა­დე­ბის­თვის, რო­მელ­საც ჰქონ­და გა­ნა­ცხა­დი, რომ ევ­რო­პულ გზა­ზე მივ­დი­ო­დით. ეს არის წერ­ტი­ლი, რო­მე­ლიც აჩ­ვე­ნებს, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ არ მო­ის­მი­ნა არც თა­ვი­სი ხალ­ხის ხმა, არც თა­ვი­სი მე­გობ­რე­ბის რჩე­ვე­ბი, არც არა­ვის გაფრ­თხი­ლე­ბა და თა­ვის გზას შე­უდ­გა. ეს არის გზა, მცდე­ლო­ბა ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, რომ სა­ქარ­თვე­ლო, რო­მე­ლიც იდგა მყა­რად შუა გზა­ზე კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის მი­ღე­ბის შემ­დეგ და გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის გახ­სნის მო­ლო­დინ­ში, რომ ამ შუა გზი­დან, ამ ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლი გზი­დან გა­დაყ­ვა­ნი­ლი ყო­ფი­ლი­ყო და დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი­ყო წარ­სულ­ში. ეს არის მცდე­ლო­ბა, რო­მელ­საც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ უპა­სუ­ხა პრაქ­ტი­კუ­ლად ყო­ველ­დღი­უ­რი გა­მოს­ვლე­ბით და თა­ვი­სი პო­ზი­ცი­ის და­ფიქ­სი­რე­ბით“,- გა­ნა­ცხა­და სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა.

მი­სი­ვე თქმით, სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა "არა­სო­დეს და­უბ­რუნ­დე­ბა რუ­სულ წნეხს".

„ეს იმას ამ­ტკი­ცებს, რომ ის ციფ­რე­ბი, რო­მელ­ზეც ყვე­ლა­ნი ვსა­უბ­რობ­დით, რომ 80% თუ 85% ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხარს უჭერს ევ­რო­პულ მო­მა­ვალს, მხო­ლოდ ციფ­რე­ბი არ იყო და ეს არის ის რე­ა­ლო­ბა, რა­საც ჩვენ ყო­ველ­დღი­უ­რად ჩვენს ქუ­ჩებ­ში ვუ­ყუ­რებთ და რი­თაც შეგ­ვიძ­ლია ნამ­დვი­ლად ყვე­ლამ ვი­ა­მა­ყოთ. ეს არის იმის მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა ასე­ვე, რომ ეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ნამ­დვი­ლად იმ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებ­ზე დგას, რო­მე­ლიც არის ევ­რო­პუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი - დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლო­ბა, თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და ის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც არის ევ­რო­პუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა და ყო­ველ­თვის იყო ის, რის­თვი­საც სა­ქარ­თვე­ლო იბ­რძო­და, ანუ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა. ეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ამ ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბით და შე­მარ­თე­ბით არა­სო­დეს არ და­უბ­რუნ­დე­ბა რუ­სულ წნეხს“, - აღ­ნიშ­ნა პრე­ზი­დენ­ტმა.

myquiz