"თარგმანში დაკარგულები", ანუ რა თქვა შოლცმა, ვინ იყო თარჯიმანი და რას ამბობს ის "რადიო თავისუფლებასთან"? | Allnews.Ge

"თარგმანში დაკარგულები", ანუ რა თქვა შოლცმა, ვინ იყო თარჯიმანი და რას ამბობს ის "რადიო თავისუფლებასთან"?

ჩვენ, მთე­ლი ევ­რო­კავ­ში­რი ძა­ლი­ან კრი­ტი­კუ­ლად ვუ­ყუ­რებთ ამ კა­ნონს, - ამის შე­სა­ხებ გან­ცხა­დე­ბა გერ­მა­ნი­ის კან­ცლერ­მა ოლაფ შოლცმა საქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრ ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძეს­თან ერ­თად გა­მარ­თულ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ნა­ცხა­და, რი­თაც "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის" შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექტს გა­მო­ეხ­მა­უ­რა

მი­სი­ვე თქმით, "მას შემ­დეგ რაც ეს კა­ნო­ნი შე­ჩერ­და, ძა­ლი­ან დიდი იმე­დი ჰქონ­და, რომ ის აღარ დად­გე­ბო­და დღის წეს­რიგ­ში“. პირ­და­პირ ეთერ­ში თარ­გმნი­სას თარ­ჯი­მან­მა ეს კა­ნო­ნი მო­იხ­სე­ნია, "რო­გორც კა­ნო­ნი აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ", რა­საც პრე­მი­ე­რის გან­ცხა­დე­ბა მოჰ­ყვა. მათი თქმით, შოლცს კა­ნო­ნი ასე არ მო­უხ­სე­ნე­ბია და ეს თარ­ჯიმ­ნის ინ­ტერპრე­ტა­ცია იყო, თუმ­ცა ოლაფ შოლცმა ნამ­დვი­ლად გა­ნა­ცხა­და შემ­დე­გი:

"ახა­ლი კა­ნონპ­რო­ექ­ტი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არ შეც­ვლი­ლა და ის თით­ქმის იგი­ვეა, რაც შარ­შან. ძა­ლი­ან დიდი იმე­დი გვაქვს, რომ ამ კა­ნონს არ მი­ი­ღებს სა­ქარ­თვე­ლო და პარ­ლა­მენ­ტი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებს ჩვე­ნი და სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბის კრი­ტი­კულ პო­ზი­ცი­ას. ამი­ტომ ჩვენს სა­უ­ბარ­ში კი­დევ ერთხელ გა­ვუს­ვი ხაზი სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბას, ოპო­ზი­ცი­ი­სა და მთავ­რო­ბის თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის“.

პრე­მი­ერ ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძის თქმით, მას­პინ­ძე­ლი ქვეყ­ნის ლი­დე­რის გან­ცხა­დე­ბას "ქარ­თუ­ლი რა­დი­კა­ლუ­რი ოპო­ზი­ცი­ის სახე თარ­გმნი­და". მან ქარ­თუ­ლი მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის­თვის მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ასე ახ­სნა კან­ცლე­რის გან­ცხა­დე­ბის ქარ­თულ თარ­გმან­ში "უცხო ქვეყ­ნის გავ­ლე­ნე­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექ­ტის ნაც­ვლად ე.წ. აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნის ხსე­ნე­ბა.

"რო­დე­საც მე ვსა­უბ­რობ­დი ოფი­ცი­ა­ლურ პო­ზი­ცი­ა­ზე, მა­შინ ვახ­სე­ნე, რომ ბი­უ­როკ­რა­ტი­ის როლი არის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი. ბი­უ­როკ­რა­ტი­ის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაა, რომ მა­გა­ლი­თად კან­ცლერს მი­უ­ტა­ნონ სწო­რი ინ­ფორ­მა­ცია კა­ნონპ­რო­ექტთან და­კავ­ში­რე­ბით, რაც ამ შემ­თხვე­ვა­ში, რო­გორც ჩანს, სა­თა­ნა­დოდ არ მოხ­და. ამის გაგ­რძე­ლე­ბა, რაც მოხ­და თარ­ჯი­მან­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ თარ­ჯი­მა­ნი არის ღიად ერთ-ერთი რა­დი­კა­ლუ­რი ოპო­ზი­ცი­უ­რი პარ­ტი­ის ერთ-ერთი სახე, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, ამის მი­უ­ხე­და­ვად ის თარ­გმნი­და ამ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ას და ბო­რო­ტად გა­მო­ი­ყე­ნა, რო­გორც იყე­ნე­ბენ ხოლ­მე "ნა­ცი­ო­ნა­ლე­ბი", ბო­რო­ტად გა­მო­ი­ყე­ნა ეს პრი­ვი­ლე­გია კან­ცლე­რის მიერ ნათ­ქვა­მი წი­ნა­და­დე­ბის გა­ყალ­ბე­ბის­თვის. მან გა­ა­ყალ­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი წი­ნა­და­დე­ბა და იმ პი­რო­ბებ­ში, რო­დე­საც სა­ერ­თოდ არ უხ­სე­ნე­ბია კან­ცლერს სი­ტყვე­ბი - "აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნი", მან ეს ტერ­მი­ნო­ლო­გია გა­მო­ი­ყე­ნა, ანუ პირ­და­პი­რი გა­ყალ­ბე­ბა იყო. აქ მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მა ის კი არ არის, რომ ამ ოპო­ზი­ცი­ო­ნერ­მა პო­ლი­ტი­კოს­მა გა­ა­ყალ­ბა კან­ცლე­რის თარ­გმა­ნი, მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მა არის ბი­უ­როკ­რა­ტი­ა­ში. მე იმე­დი მაქვს, რომ კან­ცლე­რის სამ­სა­ხუ­რი გა­ერ­კვე­ვა იმა­ში, თუ რო­გორ მოხ­და რა­დი­კა­ლი ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რი ლი­დე­რის ერთ-ერთი სა­ხის ჩარ­თვა თარ­ჯიმ­ნად ამ პრო­ცეს­ში და იმე­დი მაქვს, რომ ასე­ვე მოს­თხო­ვენ ამ კონ­კრე­ტულ ოპო­ზი­ცი­ო­ნერ პო­ლი­ტი­კოსს პა­სუხს კან­ცლე­რის სი­ტყვე­ბის გა­ყალ­ბე­ბა­ზე", - გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ.

კო­ბა­ხი­ძემ და შოლცმა გან­ცხა­დე­ბე­ბი თბი­ლი­სის დრო­ით და­ახ­ლო­ე­ბით 15:15 სა­ათ­ზე გერ­მა­ნულ ენა­ზე გა­ა­კე­თეს. რო­გორც ირ­კვე­ვა, კო­ბა­ხი­ძის გან­ცხა­დე­ბას ქარ­თუ­ლი მხა­რის და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი თარ­ჯი­მა­ნი თარ­გმნი­და, შოლ­ცის სი­ტყვას კი ფე­დე­რა­ლუ­რი კან­ცე­ლა­რი­ის მიერ და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი თარ­ჯი­მა­ნი ზაალ ან­დრო­ნი­კაშ­ვი­ლი.

რო­გორც ირ­კვე­ვა, გერ­მა­ნი­ის კან­ცლერ­მა გან­ცხა­დე­ბი­სას ახ­სე­ნა კა­ნონპ­რო­ექ­ტის სრუ­ლი სა­ხე­ლი ("უცხო ქვეყ­ნის გავ­ლე­ნე­ბის შე­სა­ხებ") და არა "აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნი“, რო­გორც ამას ჩვენ­ში ხში­რად უწო­დე­ბენ.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის ლი­დე­რებს არა­ფე­რი უთ­ქვამთ შოლ­ცის სხვა ეპი­ზო­დე­ბის თარ­გმან­თან, მათ შო­რის კრი­ტი­კულ ნა­წილ­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

კო­ბა­ხი­ძემ შოლ­ცის კრი­ტი­კის პა­სუ­ხად "აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნის" აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე ისა­უბ­რა

"სა­ქარ­თვე­ლო­ში ეს კა­ნო­ნი ცნო­ბი­ლია, რო­გორც კა­ნო­ნი "აგენ­ტე­ბის" შე­სა­ხებ, რომ არ შექ­მნი­ლი­ყო გა­უ­გებ­რო­ბა და ვინ­მეს რომ არ ეფიქ­რა, რომ რა­ღაც სრუ­ლი­ად სხვა კა­ნონ­ზეა ლა­პა­რა­კი, ვარ­ჩიე ის სა­ხე­ლი, რომ­ლი­თაც კა­ნონს სა­ქარ­თვე­ლო­ში იც­ნო­ბენ“, - უთხრა "რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბას" ზაალ ან­დრო­ნი­კაშ­ვილ­მა.

მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, "სა­თა­უ­რის­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლად იმის ში­ნა­არ­სი, რაც თქვა ფე­დე­რა­ლურ­მა კან­ცლერ­მა, კონ­კრე­ტუ­ლად ამ კა­ნო­ნის შე­სა­ხებ სი­ტყვა-სი­ტყვით სწო­რია და ყვე­ლას შე­უძ­ლია გა­და­ა­მოწ­მოს".

myquiz