"საქართველო გასაოცრად ადეკვატურად იქცევა. კარგი იქნებოდა სომხეთიც რომ ასე იქცეოდეს" - მარგარიტა სიმონიანის შექებას შალვა პაპუაშვილი პასუხობს | Allnews.Ge

"საქართველო გასაოცრად ადეკვატურად იქცევა. კარგი იქნებოდა სომხეთიც რომ ასე იქცეოდეს" - მარგარიტა სიმონიანის შექებას შალვა პაპუაშვილი პასუხობს

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ რუს­მა პრო­პა­გან­დის­ტმა მარ­გა­რი­ტა სი­მო­ნი­ან­მა სო­ცი­ლურ ქსელ X-ში (ტვი­ტე­რი) "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ფრაქ­ცი­ის თავ­მჯდო­მა­რის, მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძის გან­ცხა­დე­ბა გა­ა­ზი­ა­რა, რომ­ლის თქმი­თაც, რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ სან­ქცი­ე­ბის და­წე­სე­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის მო­ტყუ­ე­ბა და სი­ნამ­დვი­ლე­ში სან­ქცი­ე­ბის სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის და­წე­სე­ბას ნიშ­ნავს. სი­მო­ნი­ან­მა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მდი­ნა­რა­ძის აღ­ნიშ­ნუ­ლი გან­ცხა­დე­ბა შე­ა­ფა­სა და აღ­ნიშ­ნა: "სა­ქარ­თვე­ლო გა­სა­ოც­რად ადეკ­ვა­ტუ­რად იქ­ცე­ვა. კარ­გი იქ­ნე­ბო­და, სომ­ხე­თიც რომ ასე იქ­ცე­ო­დეს“,- გა­ნა­ცხა­და სი­მო­ნი­ან­მა.

სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვი­ლი სი­მო­ნი­ა­ნის გან­ცხა­დე­ბას გა­მო­ეხ­მა­უ­რა და აღ­ნიშ­ნა, რომ "რუ­სე­თის­თვის სან­ქცი­ე­ბის და­წე­სე­ბა არის სა­კუ­თარ ფეხ­ში სრო­ლა".

ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის კი­თხვა­ზე, რას ნიშ­ნავს სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­თვის, რო­დე­საც მას რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და პრო­პა­გან­დის­ტე­ბი აქე­ბენ, პა­პუ­აშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ მმარ­თვე­ლი ძა­ლის­თვის გან­მსა­ზღვრე­ლი მხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის აზ­რია.

"მთა­ვა­რი არის, რომ ჩვენ გვა­ქებ­დნენ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი და ჩვენ სწო­რედ ამ შე­ქე­ბას და მხარ­და­ჭე­რას ვგრძნობთ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­გან, ვი­ნა­ი­დან მათი ინ­ტე­რე­სე­ბით ვმოქ­მე­დებთ და ის, რაც ჭეშ­მა­რი­ტე­ბაა, ამ ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას ვინ და­ა­დას­ტუ­რებს, რა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს?! რუ­სე­თის რო­მე­ლი­მე წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა დღეს რომ თქვას, მზე აღ­მო­სავ­ლე­თი­დან ამო­დი­სო, ჩვენ ვთქვათ რომ არაა?! შე­ვე­წი­ნა­აღ­მდე­გოთ?! ის, რაც არის ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა, რომ სან­ქცი­ე­ბის და­წე­სე­ბა არის სა­კუ­თარ ფეხ­ში სრო­ლა, ეს იცის ყვე­ლამ - სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა, უცხო­ელ­მა პარტნი­ო­რებ­მა, ასე რომ ამ ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას ვინ და­ა­დას­ტუ­რებს მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს, მთა­ვა­რია, რომ ეს არის ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა და ამას მხარს უჭერს სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბა.

ჩვენ ვმუ­შა­ობთ იმის­თვის, რომ ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის­გან მი­ვი­ღოთ კომ­პლი­მენ­ტე­ბი და ქარ­თვე­ლი ხალ­ხი გა­ვა­ხა­როთ. სხვა ვინ რას ამ­ბობს, ეს ჩვენ­თვის რე­ლე­ვან­ტუ­რი არ არის. ამი­ტომ რე­აქ­ცია არ გვაქვს ხოლ­მე, რო­დე­საც უსა­მარ­თლოდ გვაკ­რი­ტი­კე­ბენ, ვინც არ უნდა იყოს, რე­აქ­ცია არ გვაქვს, თუკი ჩვე­ნი არა­კე­თილ­მო­სურ­ნე გვა­ქებს. ამას ჩვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს, ჩვენ­თვის მთა­ვა­რი გან­მსა­ზღვრე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი რას ფიქ­რო­ბენ, რას აკ­რი­ტი­კე­ბენ და რას გვი­წო­ნე­ბენ“, - გა­ნა­ცხა­და პა­პუ­აშ­ვილ­მა.

myquiz