ევროკომისია უკრაინის, მოლდოვის და ბოსნია ჰერცეგოვინასთან მიმართებაში ევროკავშირში გაწევრების რეკომენდაციას იძლევა | Allnews.Ge

ევროკომისია უკრაინის, მოლდოვის და ბოსნია ჰერცეგოვინასთან მიმართებაში ევროკავშირში გაწევრების რეკომენდაციას იძლევა

ევ­რო­კო­მი­სია უკ­რა­ი­ნის, მოლ­დო­ვის და ბოს­ნია ჰერ­ცე­გო­ვი­ნას­თან მი­მარ­თე­ბა­ში ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რე­ბის რე­კო­მენ­და­ცი­ას იძ­ლე­ვა.

შე­სა­ბა­მი­სი გან­ცხა­დე­ბა ევ­რო­კო­მი­სი­ის პრე­ზი­დენ­ტმა ურ­სუ­ლა ფონ დერ ლა­ი­ენ­მა, ბრი­უ­სელ­ში მიმ­დი­ნა­რე პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ა­კე­თა.

ევ­რო­კო­მი­სი­ის პრე­ზი­დენ­ტის თქმით, ბოს­ნია ჰერ­ცე­გო­ვი­ნას­თან მი­მარ­თე­ბა­ში იქ­ნე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი დათ­ქმე­ბი.

"საბ­ჭომ მი­ი­ღო გა­ფარ­თო­ე­ბის ან­გა­რი­ში. 10 წელი გა­ვი­და მას შემ­დეგ, რაც მა­ი­და­ნის პრო­ტეს­ტე­ბი და­ი­წყო, მა­ი­და­ნის პრო­ტეს­ტი ისე­თი ად­გი­ლი იყო, სა­დაც ადა­მი­ა­ნე­ბი დახ­ვრი­ტეს იმი­ტომ, რომ გა­ეხ­ვივ­ნენ ევ­რო­პულ დრო­შებ­ში და 10 წლის შემ­დეგ დღეს ის­ტო­რი­უ­ლი დღეა, რად­გან დღეს კო­მი­სია იძ­ლე­ვა რე­კო­მენ­და­ცი­ას, რომ საბ­ჭომ და­ი­წყოს მი­ერ­თე­ბის მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი.

კო­მი­სია, ასე­ვე, გა­წევ­რე­ბის მო­ლა­პა­რა­კე­ბის რე­კო­მენ­და­ცი­ას იძ­ლე­ვა მოლ­დო­ვას­თან, ასე­ვე ბოს­ნია ჰერ­ცე­გო­ვი­ნას­თან მას შემ­დეგ, რაც მიღ­წე­ულ იქ­ნე­ბა წევ­რო­ბის კრი­ტე­რი­უმ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბა და რე­კო­მენ­და­ცი­ას ასე­ვე კო­მი­სი­ის მხრი­დან, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მი­ე­ნი­ჭოს კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სი, იმ თვალ­საზ­რი­სით, რომ უნდა გან­ხორ­ცი­ელ­დეს ზო­გი­ერ­თი რე­ფორ­მა. ამ 4 ქვე­ყა­ნა­ზე მო­ვახ­დენთ ფო­კუ­სი­რე­ბას, პირ­ველ რიგ­ში კი უკ­რა­ი­ნა­ზე," - აღ­ნიშ­ნა ევ­რო­კო­მი­სი­ის პრე­ზი­დენ­ტმა.

myquiz