ფრონტის ხაზი საქართველოს უახლოვდება? - რა მოხდება თუ სევასტოპოლიდან "გაქცეული" რუსული გემები ოჩამჩირეში დაიმალებიან | Allnews.Ge

ფრონტის ხაზი საქართველოს უახლოვდება? - რა მოხდება თუ სევასტოპოლიდან "გაქცეული" რუსული გემები ოჩამჩირეში დაიმალებიან

თით­ქმის ერ­თდრო­უ­ლად გახ­და ცნო­ბი­ლი, რომ ანექ­სი­რე­ბუ­ლი ყი­რი­მის სე­ვას­ტო­პო­ლის მთა­ვა­რი სამ­ხედ­რო-სა­ზღვაო ბა­ზი­დან რუ­სე­თის შავი ზღვის ფლო­ტის ხო­მალ­დე­ბი „გა­მო­იქ­ცნენ“ და ის, რომ ამ რუ­სუ­ლი ხო­მალ­დე­ბის ნა­წი­ლი უკ­რა­ი­ნულ რა­კე­ტებს შე­იძ­ლე­ბა ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თის ოჩამ­ჩი­რის პორ­ტშიც კი და­ე­მა­ლონ...

ის, რომ რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის სა­ზღვაო ომი შავ ზღვა­ში ნელ-ნელა აღ­მო­სავ­ლე­თით ინაც­ვლებს, უკვე არა­ერ­თხელ დავ­წე­რეთ მას შემ­დეგ, რაც უკ­რა­ი­ნუ­ლი სა­ჰა­ე­რო დრო­ნე­ბი ჩრდი­ლო კავ­კა­სი­ის კრას­ნო­და­რის მხა­რე­ში მდე­ბა­რე ნო­ვო­რო­სი­ის­კის რუ­სულ სამ­ხედ­რო-სა­ზღვაო ბა­ზას და­ესხნენ თავს, ხოლო უკ­რა­ი­ნულ­მა სა­ზღვაო კა­მი­კა­ძე-კა­ტარ­ღებ­მა უშუ­ა­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლოს 200 მი­ლი­ა­ნი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი ზო­ნის სი­ახ­ლო­ვეს იე­რი­შე­ბი მი­ი­ტა­ნეს რუ­სულ სამ­ხედ­რო ხო­მალ­დებ­ზე...

ამ­ჯე­რად კი ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თის ე.წ. „ლი­დერ­მა“ ას­ლან ბჟა­ნი­ამ გა­ავ­რცე­ლა შემ­დე­გი ინ­ფორ­მა­ცია:

"ჩვენ გა­ვა­ფორ­მეთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში, ოჩამ­ჩი­რის რა­ი­ონ­ში, რუ­სე­თის სამ­ხედ­რო-სა­ზღვაო ძა­ლე­ბის მუდ­მი­ვი ბაზა იქ­ნე­ბა. რუ­სეთ­თან ჩვე­ნი სამ­ხედ­რო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სფე­რო­ში უკვე ბევ­რი რამ არის გა­კე­თე­ბუ­ლი. ეს სა­კი­თხი მუდ­მი­ვა­დაა დღის წეს­რიგ­ში... ახ­ლაც, აფხა­ზე­თის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის 30-ე წლის­თა­ვის ზე­ი­მის დროს ჩვენ­თან შე­მო­ვი­და რუ­სუ­ლი სა­რა­კე­ტო ხო­მალ­დი, რო­მე­ლიც ახა­ლი აგე­ბუ­ლია, ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით... ავე­დით მის ბორტზე და ხელი მო­ვა­წე­რეთ შე­თან­ხმე­ბას, რომ­ლის მი­ხედ­ვით, უახ­ლო­ეს ხან­ში ოჩამ­ჩი­რის რა­ი­ონ­ში იქ­ნე­ბა რუ­სე­თის შავი ზღვის სამ­ხედ­რო ფლო­ტის მუდ­მი­ვი ბა­ზი­რე­ბის პუნ­ქტი. ყვე­ლა­ფე­რი მი­მარ­თუ­ლია ორი­ვე მხა­რის - აფხა­ზე­თი­სა და რუ­სე­თის თავ­დაც­ვი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბი­სა­კენ“.

აფხა­ზი სე­პა­რა­ტის­ტე­ბის ლი­დე­რე­ბი დიდი ხა­ნია იწ­ვევ­დნენ რუ­სე­თის შავი ზღვის ფლო­ტის სარ­დლო­ბას, რომ ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თის პორ­ტში თა­ვის მო­რი­გი სამ­ხედ­რო-სა­ზღვაო ბაზა გა­ეხ­სნათ...

ჯერ კი­დევ 2009 წლის 26 იან­ვარს ანუ აგ­ვის­ტოს ომი­დან მა­ლე­ვე, რუ­სე­თის სამ­ხედ­რო-სა­ზღვაო ფლო­ტის მთა­ვარ­მა შტაბ­მა გა­ა­კე­თა გან­ცხა­დე­ბა ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თის ოჩამ­ჩი­რის პორ­ტში რუ­სე­თის შავი ზღვის ფლო­ტის საბ­რძო­ლო ხო­მალ­დე­ბის ბა­ზი­რე­ბის პუნ­ქტის გახ­სნა­ზე, რო­მელ­შიც დიდი და მცი­რე სა­დე­სან­ტო ხო­მალ­დე­ბი, სა­რა­კე­ტო კა­ტარ­ღე­ბი და სა­ზღვაო მტრა­ლა­ვე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გან­თავ­სე­ბუ­ლიყ­ვნენ, თუმ­ცა დღემ­დე ეს არ გა­კე­თე­ბუ­ლა.

სა­მა­გი­ე­როდ, იმა­ვე 2009 წლის ბო­ლო­დან ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ოჩამ­ჩი­რის პორ­ტში გა­მოჩ­ნდა რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის უშიშ­რო­ე­ბის ფე­დე­რა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის სა­სა­ზღვრო სამ­სა­ხუ­რის სა­ნა­პი­რო დაც­ვის „სო­ბო­ლი­სა“ და „მან­გუს­ტის“ ტი­პის ოთხი სწრაფ­მა­ვა­ლი კა­ტარ­ღა.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ოჩამ­ჩი­რე­ში 1933-35 წლებ­ში წმინ­და სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზღვაო პორ­ტი აშენ­და, მაგ­რამ 1940 წელს სა­მო­ქალ­ქო ფლო­ტი ფოთ­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს, ხოლო ოჩამ­ჩი­რე მთლი­ა­ნად და­უთ­მეს ლავ­რენ­ტი ბე­რი­ას ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის ქვეშ არ­სე­ბუ­ლი „ენ-კა-ვე-დე“-ს(საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­ხალ­ხო კო­მი­სა­რი­ა­ტი) სა­სა­ზღვრო-სა­და­რა­ჯო კა­ტარ­ღე­ბის მე-6 ბრი­გა­დას...წა­ი­კი­თეთ სრუ­ლად

myquiz