რას მოგვიტანს ჩინეთთან ცალმხრივი უვიზო რეჟიმი? | Allnews.Ge

რას მოგვიტანს ჩინეთთან ცალმხრივი უვიზო რეჟიმი?

ჩი­ნეთ­თან ცალ­მხრი­ვი უვი­ზო რე­ჟი­მი და­ახ­ლო­ე­ბით იმ შე­დეგს მო­ი­ტანს ქვეყ­ნის­თვის, რაც რუ­სეთ­თან ცალ­მხრივ­მა უვი­ზო რე­ჟიმ­მა მო­ი­ტა­ნა, - ამის შე­სა­ხებ ექ­სპერ­ტმა გია ხუ­ხაშ­ვილ­მა ჩი­ნე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის უვი­ზო რე­ჟი­მის შე­მო­ღე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ნა­ცხა­და.

რო­გორც მან "ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან“ სა­უბ­რი­სას აღ­ნიშ­ნა, უვი­ზო რე­ჟი­მი კონ­ტრო­ლი­რე­ბა­დი უნდა იყოს, იმის­თვის, რომ სხვა­დას­ხვა ტი­პის რის­კე­ბის­გან თავი და­ვი­ზღვი­ოთ.

„ჩი­ნეთ­თან ცალ­მხრი­ვი უვი­ზო რე­ჟი­მი და­ახ­ლო­ე­ბით იმ შე­დეგს მო­ი­ტანს ქვეყ­ნის­თვის, რაც რუ­სეთ­თან ცალ­მხრივ­მა უვი­ზო რე­ჟიმ­მა მო­ი­ტა­ნა. საქ­მე ის კი არაა, რომ ვინ­მეს უნდა ავუკ­რძა­ლოთ შე­მოს­ვლა, არა­ვის უნდა ავუკ­რძა­ლოთ, მაგ­რამ ეს ყვე­ლა­ფე­რი, გარ­კვე­ულ­წი­ლად, კონ­ტრო­ლი­რე­ბა­დი უნდა იყოს, იმის­თვის, რომ სხვა­დას­ხვა ტი­პის რის­კე­ბის­გან თავი და­ვი­ზღვი­ოთ. ჩვენ დღეს რუ­სეთ­თან ამ მხრივ გვაქვს ძა­ლი­ან სპე­ცი­ფი­კუ­რი, ურ­თუ­ლე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბა. როცა ომის გამო უკონ­ტრო­ლო მიგ­რა­ცია და­ი­წყო, ამან შექ­მნა დიდი პრობ­ლე­მე­ბი. რაც შე­ე­ხე­ბა ჩი­ნეთს, ჩი­ნეთ­თან ჩვენ არ გვაქვს იმ ტი­პის პრობ­ლე­მე­ბი, რაც რუ­სეთ­თან, შე­სა­ბა­მი­სად, შე­საძ­ლე­ბე­ლია ინ­ტეგ­რა­ცი­უ­ლი პრო­ცე­სის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა, თუმ­ცა, ამას­თა­ნა­ვე, უნდა გვეს­მო­დეს ისიც, რომ ჩი­ნეთ­საც აქვს ერ­თგვა­რი იმ­პე­რი­უ­ლი ამ­ბი­ცი­ე­ბი ჩვენს დე­რე­ფან­თან და­კავ­ში­რე­ბით. მიგ­რა­ცი­უ­ლი ექ­სპან­სია ჩი­ნე­თის­თვის არის ერთ-ერთი სე­რი­ო­ზუ­ლი ინ­სტრუ­მენ­ტი. რა თქმა უნდა, ჩი­ნე­თი არ არის მტე­რი, უნდა ვი­თა­ნამ­შრომ­ლოთ და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ინ­ტეგ­რა­ცი­უ­ლი პრო­ცე­სი გან­ვა­ვი­თა­როთ, მაგ­რამ მხო­ლოდ იმ პი­რო­ბებ­ში, როცა ეს ყვე­ლა­ფე­რი იქ­ნე­ბა და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი სხვა მხრი­დან. ჩი­ნე­თი სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნებ­ში რბი­ლი ძა­ლით მოქ­მე­დებს, ეკო­ნო­მი­კურ აქ­ტი­ვო­ბას იწყებს, რა­საც თა­ვის­თა­ვად მოჰ­ყვე­ბა პო­ლი­ტი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბაც. ვინც აკონ­ტრო­ლებს ეკო­ნო­მი­კას, ის კარ­ნა­ხობს, გარ­კვე­ულ­წი­ლად, პო­ლი­ტი­კურ თა­მა­შის წე­სებს. ჩი­ნუ­რი ეკო­ნო­მი­კის წილი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ან თუნ­დაც მიგ­რა­ცი­უ­ლი პრო­ცე­სე­ბის უნდა იყოს ერ­თნიშ­ნა რი­ცხვი.

როცა ეს ხდე­ბა ორ­ნიშ­ნა და 20%-ს მი­ახ­ლოვ­და, რაც რუ­სე­თის შემ­თხვე­ვა­ში ხდე­ბა, ეს ნიშ­ნავს რომ გარ­კვე­უ­ლი რის­კე­ბი იწყე­ბა. ამას­თან­ვე, უნდა გვეს­მო­დეს და და­ვი­ნა­ხოთ ის მა­გა­ლი­თე­ბი, რაც მსოფ­ლი­ო­ში ჩი­ნურ ექ­სპან­სი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით არ­სე­ბობს. იგი­ვე აფ­რი­კის ბევრ ქვე­ყა­ნა­შია ჩი­ნე­თი შე­სუ­ლი და სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ხდე­ბო­და იმის­თვის, რომ იმ ქვეყ­ნე­ბის ტუ­რიზ­მი გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი­ყო, ეკო­ნო­მი­კა გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი­ყო, მაგ­რამ, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, მი­ვი­ღეთ მდი­და­რი ჩი­ნოვ­ნი­კე­ბი და გა­ღა­ტა­კე­ბუ­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბა. ჩი­ნე­თი დიდ­წი­ლად აკონ­ტრო­ლებს იქ პრო­ცე­სებს. ეს სუ­რა­თი მი­ვი­ღეთ. არ ვამ­ბობ, რომ დღეს ეს საფრ­თხეა, მაგ­რამ კონ­ტრო­ლი არის სა­ჭი­რო. ჩვე­ნი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა კი ამ­ბობს, რომ რა­მეს აკონ­ტრო­ლებს, მაგ­რამ რე­ა­ლუ­რად არა­ფერს აკონ­ტრო­ლე­ბენ და ვე­რა­ფერს აკონ­ტრო­ლე­ბენ. კი ბა­ტო­ნო, მე უვი­ზო რე­ჟიმს თე­ო­რი­უ­ლად ჩი­ნეთ­თან და­კავ­ში­რე­ბით შე­იძ­ლე­ბა მი­ვე­სალ­მე­ბო­დე, მაგ­რამ, ამავდრო­უ­ლად, კონ­ტრო­ლი­სა და რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის მე­ქა­ნიზ­მე­ბია შე­მო­სა­ღე­ბი, თუნ­დაც ეს უვი­ზო რე­ჟი­მი იყოს დრო­ში შე­მო­ფარ­გლუ­ლი, რო­გორც ეს ცი­ვი­ლი­ზე­ბულ ქვეყ­ნებ­შია. რუ­სეთ­თან მი­მარ­თე­ბით ჩვენ 365 -დღი­ა­ნი რე­ჟი­მი გვაქვს, ქვე­ყა­ნას­თან, რო­მელ­თა­ნაც უზარ­მა­ზა­რი პრობ­ლე­მე­ბი გვაქვს, ეს შე­ზღუდ­ვაც კი არ გვაქვს და­წე­სე­ბუ­ლი. ეს ყვე­ლა­ფე­რი არის რის­კის შემ­ცვლე­ლი მო­ცე­მუ­ლო­ბე­ბი”, - გა­ნა­ცხა­და ხუ­ხაშ­ვილ­მა.

მი­სი­ვე თქმით, ჩი­ნეთ­თან სა­ქარ­თვე­ლოს სჭირ­დე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბა, მაგ­რამ არა სტრა­ტე­გი­ულ მი­მარ­თუ­ლე­ბებ­ზე.

"თუ ვი­ღა­ცას სურ­ვი­ლი აქვს, რომ ჩი­ნე­თი შე­მო­იყ­ვა­ნოს სტრა­ტე­გი­ულ მი­მარ­თუ­ლე­ბებ­ზე, ამას არ ვე­თან­ხმე­ბი. როცა სა­უ­ბა­რია იგი­ვე ანაკ­ლი­ის პორტთან და­კავ­ში­რე­ბით, ას­ჯერ დავ­ფიქ­რდე­ბო­დი, ვიდ­რე ამ ნა­ბიჯს გა­დავ­დგამ­დი. ანაკ­ლია არ არის მხო­ლოდ ეკო­ნო­მი­კა, ეს არის ქვეყ­ნის უსაფრ­თხო­ე­ბა და ანაკ­ლი­ის მი­ცე­მა ჩი­ნე­ლე­ბის­თვის შე­იძ­ლე­ბა, გარ­კვე­ულ­წი­ლად, რის­კის ქვეშ აყე­ნებ­დეს იმ უსაფრ­თხო­ე­ბის არ­ქი­ტექ­ტუ­რას, რა­საც ჩვენ, თით­ქოს­და, ვა­შე­ნებთ. ანაკ­ლი­ის პორ­ტში თუ უსაფრ­თხო­ე­ბის ელე­მენ­ტე­ბი უნდა შე­მო­ვი­დეს, ეს სჯობს, რომ და­სავ­ლე­თი­დან შე­მო­ვი­დეს. კი ბა­ტო­ნო, ჩი­ნე­თი ამ გზით და­დი­ო­დეს, მაგ­რამ არ აყე­ნებ­დეს ამ დე­რე­ფანს სა­კუ­თა­რი კონ­ტრო­ლის ქვეშ. მე მხედ­ვე­ლო­ბა­ში მაქვს ის, რომ ჩი­ნე­თი­სა და რუ­სე­თის სპე­ცი­ფი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე იმის გა­რან­ტია არ გვექ­ნე­ბა, რომ ამ ტი­პის პრო­ექ­ტე­ბი არ გახ­დე­ბა რუ­სეთ-ჩი­ნე­თის ერ­თობ­ლი­ვი პრო­ექ­ტე­ბი. ჩი­ნე­თის უკან ფა­რუ­ლად სა­დღაც რუ­სე­თიც არ იდ­გეს, რაც მცო­ცა­ვი ოკუ­პა­ცი­ის პრო­ცესს კი­დევ უფრო გა­აძ­ლი­ე­რებ­და“, - გა­ნა­ცხა­და ხუ­ხაშ­ვილ­მა.

myquiz