რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს რუსებისთვის დისკომფორტის შექმნის პოლიტიკას? | Allnews.Ge

რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს რუსებისთვის დისკომფორტის შექმნის პოლიტიკას?

დიდი ხმა­უ­რი და საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცია მოჰ­ყვა ბა­თუ­მის პორ­ტში სო­ჭი­დან წა­მო­სუ­ლი საკ­რუ­ი­ზო ლა­ი­ნერ „ას­ტო­რია გრან­დეს“ შე­მოს­ვლას, რომ­ლის მგზავ­რე­ბიც, რო­გორც ირ­კვე­ვა, პუ­ტი­ნის­ტი მომ­ღერ­ლე­ბი და პრო­პა­გან­დის­ტე­ბი არი­ან. პორტთან აქ­ცია გა­მარ­თეს რი­გით­მა მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა და ოპო­ზი­ცი­უ­რი პარ­ტი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა. აქ­ცი­ას და­პი­რის­პი­რე­ბა მოჰ­ყვა სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ბა­თუმ­ში დამ­კვიდ­რე­ბულ ოკუ­პანტ რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ებს შო­რის, რომ­ლებ­მაც ქარ­თვე­ლებს ქვე­ბი და­უ­ში­ნეს.

რო­გორც ევ­რო­პულ-ქარ­თუ­ლი ინ­სტი­ტუ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი გი­ორ­გი მე­ლაშ­ვი­ლი ამ­ბობს, საქ­მე გვაქვს რუ­სე­თის მხრი­დან გრძელ­ვა­დი­ან და კარ­გად და­გეგ­მილ ჰიბ­რი­დულ ომ­თან, რომ­ლის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი კომ­პო­ნენ­ტია ჯერ ეკო­ნო­მი­კუ­რი, შემ­დგომ კი კულ­ტუ­რუ­ლი ექ­სპან­სია.

mela-56060-1690865385.gif

"რა­საც ჩვენ ამ ბოლო დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვხე­დავთ, ეს არის რუ­სე­თის მხრი­დან გრძელ­ვა­დი­ა­ნი და კარ­გად და­გეგ­მი­ლი ჰიბ­რი­დუ­ლი ომის ნა­წი­ლი. ჰიბ­რი­დუ­ლი ომის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი კომ­პო­ნენ­ტია ეკო­ნო­მი­კუ­რი ექ­სპან­სია, რო­მელ­საც მოს­დევს უკვე კულ­ტუ­რუ­ლი ექ­სპან­სია. ეკო­ნო­მი­კუ­რი ექ­სპან­სია გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა იმა­ში, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­მო­ვი­და უზარ­მა­ზა­რი რუ­სუ­ლი კა­პი­ტა­ლი, ამის სიმპტო­მე­ბია იგი­ვე რა­ჭის ტყე­ე­ბის გა­ყიდ­ვა, თბი­ლის­ში მომ­რავ­ლე­ბუ­ლი პა­ტარ-პა­ტა­რა რუ­სუ­ლი ბიზ­ნე­სე­ბი და სხვა მრა­ვა­ლი ასე­თი ქმე­დე­ბა. ამ ყვე­ლა­ფერს უკვე ემა­ტე­ბა კულ­ტუ­რუ­ლი ექ­სპან­სია - რუსი მომ­ღერ­ლე­ბის ჩა­მოს­ვლა, რუ­სეთ­ში მოღ­ვა­წე ეთ­ნი­კუ­რად ქარ­თვე­ლი, მაგ­რამ სრუ­ლი­ად გა­რუ­სე­ბუ­ლი მომ­ღერ­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა და ისევ და ისევ მცდე­ლო­ბა იმი­სა, რომ დაგ­ვაბ­რუ­ნონ იმ რუ­სულ ეკო­ნო­მი­კურ, კულ­ტუ­რულ და პო­ლი­ტი­კურ სივ­რცე­ში, სა­ი­და­ნაც გა­მოს­ვლა ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის აბ­სო­ლუ­ტურ უმ­რავ­ლე­სო­ბას უნდა.

იცით, რომ ვიბ­რძო­დით ჯერ კი­დევ 90-იანი წლებ­ში აფხა­ზეთ­ში, მერე - ცხინ­ვალ­ში და ა.შ. რუ­სე­თი ცდი­ლობს, რომ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს სა­კუ­თა­რი იმ­პე­რია და ახლა იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რომ უკ­რა­ი­ნა­ში მათი სამ­ხედ­რო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ფი­ზი­კუ­რად არ შე­უძ­ლი­ათ სხვა ასე­თი სამ­ხედ­რო ოპე­რა­ცი­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, ცდი­ლო­ბენ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ეს ეკო­ნო­მი­კუ­რი ბერ­კე­ტე­ბით გა­ა­კე­თონ. ყვე­ლა­ზე სამ­წუ­ხა­რო ის არის, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა ამ ყვე­ლა­ფერს უქ­მნის ძალ­ზე კე­თილ­გან­წყო­ბილ გა­რე­მოს. სა­კუთ­რივ რუ­სე­თის მხრი­დან ასე­თი ოპე­რა­ცი­ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბო­და ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან სა­თა­ნა­დო ბერ­კე­ტე­ბის ამოქ­მე­დე­ბით. არა­ერ­თხელ გვი­სა­უბ­რია იმა­ზე, რომ შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ვი­ზო რე­ჟი­მის და­წე­სე­ბა, ან უბ­რა­ლოდ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში რუსი ტუ­რის­ტე­ბის ყოფ­ნის პე­რი­ო­დუ­ლო­ბის შემ­ცი­რე­ბა.

ამას ემა­ტე­ბა ისიც, რომ ბა­თუ­მის შსს-მ რუსი ტუ­რის­ტე­ბის და­სა­ცა­ვად უზარ­მა­ზა­რი სა­პო­ლი­ციო და­ნა­ყო­ფი გა­მო­იყ­ვა­ნა. ასე­თი ტი­პის აქ­ტი­უ­რო­ბა არ გვახ­სოვს მა­შინ, როცა საქ­მე ეხე­ბო­და რო­მე­ლი­მე სხვა გა­მო­ხატ­ვის მცდე­ლო­ბას. ანუ, ფაქ­ტობ­რი­ვად, გა­მო­დის ის, რომ ქარ­თუ­ლი პო­ლი­ცია იცავს რუს ტუ­რის­ტებს სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­გან და თუ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ნება ასე­თი აშ­კა­რად მკვეთ­რია, მა­შინ ის­მის კი­თხვა - ვის სამ­სა­ხურ­ში დგა­ნან ის პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბი­ან ქარ­თვე­ლი ერის ნე­ბას? ფაქ­ტობ­რი­ვად გა­მო­დის, რომ ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვინც ქარ­თვე­ლი ერის ნე­ბას ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბი­ან, ნებ­სით, თუ უნებ­ლი­ედ (ამას არც აქვს დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა), რუ­სე­თის სამ­სა­ხურ­ში არი­ან".

ის­მის კი­თხვა - რო­გორ და­ვუ­პი­რის­პირ­დეთ სა­ხი­ფა­თო გა­მოწ­ვე­ვას. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მიერ სა­ვი­ზო რე­ჟი­მის და­წე­სე­ბის გარ­და, ექ­სპერ­ტი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის როლ­ზეც ამახ­ვი­ლებს ყუ­რა­დღე­ბას და აღ­ნიშ­ნავს, რომ უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა არ უნდა და­ნებ­დეს და მან უნდა გა­აგ­რძე­ლოს მაქ­სი­მა­ლუ­რი დის­კომ­ფორ­ტის პო­ლი­ტი­კა, რო­გორ­საც ის ახლა ახორ­ცი­ე­ლებს. იხილეთ სრულად

myquiz