"თუ რუსეთი უკრაინაში შეჭრას გადაწყვეტს, 99%-ით შეიძლება დავუშვათ, რომ პარალელურად ის საქართველოშიც შემოვა" - როგორ ცდილობს პუტინი ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის დაშლას | Allnews.Ge

"თუ რუსეთი უკრაინაში შეჭრას გადაწყვეტს, 99%-ით შეიძლება დავუშვათ, რომ პარალელურად ის საქართველოშიც შემოვა" - როგორ ცდილობს პუტინი ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის დაშლას

ვი­თა­რე­ბა უკ­რა­ი­ნა­ში კვლავ უკი­დუ­რე­სად და­ძა­ბუ­ლია. დიდი ბრი­ტა­ნე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ბო­რის ჯონ­სონ­მა უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენტ ვლა­დი­მერ ზე­ლენ­სკის­თან შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ გა­ნა­ცხა­და, რომ რუ­სე­თი ევ­რო­პის უსაფრ­თხო­ე­ბის რუ­კის თა­ვი­დან და­ხაზ­ვას ცდი­ლობს.

მისი თქმით, უკ­რა­ი­ნე­ლი ხალ­ხის წი­ნა­აღ­მდეგ ია­რა­ღის ჟღა­რუ­ნით რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტი ცდი­ლობს და­შა­ლოს უსაფრ­თხო­ე­ბის არ­ქი­ტექ­ტუ­რა, რო­მე­ლიც ბერ­ლი­ნის კედ­ლის და­ცე­მის შემ­დეგ შე­იქ­მნა.

პრე­მი­ე­რის თქმით, კრი­ზი­სი "უკ­რა­ი­ნა­ზე უფრო დიდს ეხე­ბა".

ამ ვი­თა­რე­ბა­ში კი­დევ უფრო გა­უ­გე­ბა­რია სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პო­ზი­ცია, რო­მელ­მაც უკ­რა­ი­ნის მხარ­დამ­ჭე­რი რე­ზო­ლუ­ცი­ის ტექ­სტში რუ­სე­თის ხსე­ნე­ბაც კი ვერ გა­ბე­და. ამავდრო­უ­ლად, NDI -ს კვლე­ვის თა­ნახ­მად, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბა კვლა­ვაც აქ­ტი­უ­რად უჭერს მხარს ევ­რო­კავ­შირ­სა და ნა­ტო­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბას. სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის გა­ცხა­დე­ბუ­ლი მი­ზა­ნი, ქვე­ყა­ნა გახ­დეს ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი, მი­სა­ღე­ბია 83%-ის­თვის, ივ­ლი­სის შემ­დეგ ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მომ­ხრე­თა რა­ო­დე­ნო­ბა 7%-ით არის გაზ­რდი­ლი. გაზ­რდი­ლია ასე­ვე ნა­ტო­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის მომ­ხრე­თა პრო­ცენ­ტუ­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლიც. თუ გა­სუ­ლი წლის ივ­ლის­ში ამ აზ­რის მომ­ხრე იყო 74%, დე­კემ­ბერ­ში 77%-მდე გა­ი­ზარ­და. სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კუ­რი კურ­სის მხრივ, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ბო­ლოდ­რო­ინ­დე­ლი სა­ეჭ­ვო ქმე­დე­ბე­ბის ფონ­ზე, რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა ამ მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბის შე­ფა­სე­ბა? - ამ კი­თხვას გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" ექ­სპერ­ტმა ვახ­ტან ძა­ბი­რა­ძემ უპა­სუ­ხა:

dzabiradze-32727-1643790305.jpg

მე ვი­ტყო­დი, უფრო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის უმოქ­მე­დო­ბის ფონ­ზე, იმი­ტომ, რომ დღე­ვან­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კა, რა თქმა უნდა, გარ­კვე­ულ­წი­ლად ინერ­ცი­ით გრძელ­დე­ბა - კვლავ ლა­პა­რა­კო­ბენ ევ­რო­კავ­შირ­სა და ნა­ტო­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ა­ზე, თუმ­ცა, მე­ო­რე მხრივ, ცდი­ლო­ბენ რუ­სეთ­თან ნე­იტ­რა­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კა აწარ­მო­ონ. თუ სა­გა­რეო კურ­სზე ვი­ლა­პა­რა­კებთ, ჩვე­ნი პრობ­ლე­მა ყო­ველ­თვის ის იყო, რომ აც­დე­ნი­ლი ვი­ყა­ვით რე­ა­ლო­ბას - მას ან ვუს­წრებ­დით, ან ჩა­მოვ­რჩე­ბო­დით. გამ­სა­ხურ­დი­ას დრო­ი­დან, რო­დე­საც გვი­თხრეს, დი­ნე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ მი­დი­ხარ­თო, დღემ­დე ასე გრძელ­დე­ბა. აქ პრო­რუ­სო­ბა­ზე არ არის ლა­პა­რა­კი, ჩემი აზ­რით, ეს გა­მო­კი­თხვაც კარ­გად აჩ­ვე­ნებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გან­წყო­ბას, რისი გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბაც აუ­ცი­ლებ­ლად მო­უ­წევს ნე­ბის­მი­ერ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას. სხვა­თა შო­რის, ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის რუ­სე­თი­სად­მი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ძა­ლი­ან კარ­გად გა­მო­ა­ჩი­ნა ე.წ. გავ­რი­ლო­ვის ღა­მემ. ის, რაც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვერ შეძ­ლო ოპო­ზი­ცი­ამ და ვერ გა­მო­იყ­ვა­ნა ხალ­ხი ქუ­ჩა­ში, ეს შეძ­ლო გავ­რი­ლო­ვის პარ­ლა­მენ­ტის სპი­კე­რის სა­ვარ­ძელ­ში ჩაჯ­დო­მამ, რო­დე­საც ათა­სო­ბით მო­ქა­ლა­ქე საპ­რო­ტეს­ტოდ სპონ­ტა­ნუ­რად გა­ვი­და ქუ­ჩა­ში.

ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას შე­უძ­ლია მა­ნევ­რი­რე­ბა, არ იყოს აქ­ტი­უ­რი, არ მო­ირ­გოს რუ­სეთ­თან პირ­ვე­ლი მებ­რძო­ლის მან­ტია, რო­გორც "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა" აკე­თებ­და, მაგ­რამ ეს პო­ლი­ტი­კა აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა შე­ე­სა­ტყვი­სე­ბო­დეს რე­ა­ლო­ბას. შარ­შან "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ეს პო­ლი­ტი­კა გა­სა­გე­ბიც იყო და მეტ-ნაკ­ლე­ბად ადეკ­ვა­ტუ­რიც, თა­ნაც ეს სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კურ კურსს არა­ფერს ვნებ­და იმ­ჟა­მად, მაგ­რამ დღეს ვი­თა­რე­ბა კა­ტას­ტრო­ფუ­ლად არის შეც­ვლი­ლი. ვგუ­ლის­ხმობ, უკ­რა­ი­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ძა­ლი­ან მწვა­ვე პრო­ცე­სებს.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz