დაუწესდება თუ არა საქართველოს სანქციები?- "არ შეიძლება, ვამბობდეთ, რომ მივდივართ დასავლეთისკენ და იმავდროულად, საქმით ვემსგავსებოდეთ, მაგალითად, ჩრდილოეთ კორეას" | Allnews.Ge

დაუწესდება თუ არა საქართველოს სანქციები?- "არ შეიძლება, ვამბობდეთ, რომ მივდივართ დასავლეთისკენ და იმავდროულად, საქმით ვემსგავსებოდეთ, მაგალითად, ჩრდილოეთ კორეას"

სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, სა­ხელ­მწი­ფომ უნდა აღას­რუ­ლოს კა­ნო­ნი და უნდა შე­ას­რუ­ლოს თა­ვი­სი ფუნ­ქცია, რომ­ლის­თვი­საც ისაა მო­წო­დე­ბუ­ლი“, - რას ნიშ­ნავს კრი­ტი­კა და­სავ­ლე­თის­გან და უნდა ვე­ლო­დოთ თუ არა სან­ქცი­ებს?

მო­სა­მარ­თლე­ე­ბის და­ნიშნვნის პრო­ცე­სი­სა და თბი­ლის­ში, 5-6 ივ­ლისს გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის შემ­დეგ, უკვე ძა­ლი­ან მძაფ­რად ის­მის სა­ქარ­თვე­ლო­სად­მი და­სავ­ლე­თის კრი­ტი­კა. რამ­დე­ნი­მე დღის წინ საკ­მა­ოდ მწვა­ვე გან­ცხა­დე­ბა გა­ა­კე­თა სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის პრესს­პი­კერ­მა, ნედ პრა­ის­მა; კრი­ტი­კუ­ლი წე­რი­ლი გა­მო­აქ­ვეყ­ნეს ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი ქვეყ­ნე­ბის ელ­ჩებ­მა; აშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო მდი­ვან­მა, ენ­ტო­ნი ბლინ­კენ­მა კი ქვე­ყა­ნა უზე­ნა­ეს სა­სა­მარ­თლო­ში მო­სა­მარ­თლე­ო­ბის კან­დი­და­ტე­ბის დამ­ტკი­ცე­ბის გამო გა­აკ­რი­ტი­კა. ამას­თან, ცნო­ბი­ლია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში კვლავ ჩა­მო­დის ევ­რო­პის საბ­ჭოს პრე­ზი­დენ­ტი, შარლ მი­შე­ლი.

რას ფიქ­რო­ბენ ექ­სპერ­ტე­ბი, რო­გორ უყუ­რებს და­სავ­ლე­თი ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სებს და რას ნიშ­ნავს მათი მხრი­დან ამ­გვა­რი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბე­ბი? ამა­ზე ევ­რო­პის სა­ერ­თა­შო­რი­სო პო­ლი­ტი­კუ­რი ეკო­ნო­მი­ის ევ­რო­პუ­ლი ცენ­ტრის უფ­რო­სი მკვლე­ვა­რი თენ­გიზ ფხა­ლა­ძე და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ექ­სპერ­ტი, გი­ორ­გი გობ­რო­ნი­ძე სა­უბ­რო­ბენ.

რო­გორც ფხა­ლა­ძე ნედ პრა­ი­სის გან­ცხა­დე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით აღ­ნიშ­ნავს, ეს კი­დევ ერთხელ ხაზს უს­ვამს იმას, რომ ის დრა­მა­ტუ­ლი და ტრა­გი­კუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბი, რაც იყო თბი­ლი­სის ქუ­ჩებ­ში, ქვეყ­ნის დე­მოკ­რა­ტი­ი­სა და სა­ხელ­მწი­ფოს წი­ნა­აღ­მდეგ ნა­ბი­ჯე­ბია.

"ჩვე­ნი პარტნი­ო­რე­ბი ბუ­ნებ­რი­ვია, წუ­ხან ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და კი­დევ ერთხელ გვაფრ­თხი­ლე­ბენ, რონმ არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში ქვე­ყა­ნამ არ უნდა და­უშ­ვას ის ნა­ბი­ჯე­ბი, რო­მე­ლიც ებ­რძვის დე­მოკ­რა­ტი­ას და სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ო­ბას, რად­გან ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ო­ბა დგას ღი­რე­ბუ­ლე­ბებ­ზე, პრინ­ცი­პებ­ზე, დე­მოკ­რა­ტი­ა­ზე და ეს ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი უნდა იყოს და­ცუ­ლი - ესაა უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ჩვენ­თვის, ჩვე­ნი სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ო­ბი­სა და მო­მავ­ლის­თვის. ამი­ტომ, ის წუ­ხი­ლი და შეშ­ფო­თე­ბა, რო­მე­ლიც გა­მოთ­ქმუ­ლი იყო ჩვე­ნი სტრა­ტე­გი­უ­ლი პარტნი­ო­რის მიერ, უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, ამას უკავ­შირ­დე­ბა. იმავდრო­უ­ლად, და­ვი­ნა­ხე, რომ ჩვე­ნი სტრა­ტე­გი­უ­ლი პარტნი­ო­რი მო­ე­ლის, რომ სა­ქარ­თვე­ლო, რო­გორც ის ქვე­ყა­ნა, რო­მე­ლიც სწო­რედ დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ქვეყ­ნე­ბის ალი­ან­სის­კენ მი­ის­წრაფ­ვის, ამ გა­მოწ­ვე­ვას სა­თა­ნა­დოდ გა­უმკლავ­დე­ბა და მი­ღე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ყვე­ლა ის ზომა, რათა არა მხო­ლოდ უბ­რა­ლოდ კონ­კრე­ტუ­ლი პი­რე­ბის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­კი­თხი დად­გეს, არა­მედ მსგავ­სი რამ აღ­კვე­თი­ლი იყოს მო­მა­ვალ­ში და სა­ერ­თოდ, არა­ვის მო­უ­ვი­დეს აზ­რა­დაც კი იმ ტი­პის ქმე­დე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, რა­საც ჰქვია იე­რი­ში სა­ხელ­მწი­ფო­ზე და დე­მოკ­რა­ტი­ა­ზე.

fxaladze-12-1626435525.jpg

- და მე­დი­ა­ზე...

- რა თქმა უნდა, რად­გან მე­დია თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ხელ­მწი­ფოს ერთ-ერთი შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლია. ტყუ­ი­ლად არ არის ნახ­სე­ნე­ბი მე­ო­თხე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა“, ეს არ არის უბ­რა­ლოდ ლა­მა­ზი ფრა­ზა, თა­ვი­სუ­ფა­ლი და ძლი­ე­რი მე­დია გა­ნა­პი­რო­ბებს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლო­ბა­სა და ქვეყ­ნის სიძ­ლი­ე­რეს. ამ ღი­რე­ბუ­ლე­ბის ხელ­ყო­ფა არა მხო­ლოდ და­უშ­ვე­ბე­ლი, არა­მედ წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. თა­ვის­თა­ვად ცხა­დია, რომ ამას არც ჩვენ უნდა შე­ვე­გუ­ოთ და არც ჩვე­ნი მე­გობ­რე­ბი შე­ე­გუ­ე­ბი­ან“, - აღ­ნიშ­ნავს ფხა­ლა­ძე.

გი­ორ­გი გობ­რო­ნი­ძის თქმით, პირ­ველ რიგ­ში, ამ გან­ცხა­დე­ბა­ში რაც იკ­ვე­თე­ბა, ესაა ჩვე­ნი პარტნი­ო­რი სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან საკ­მა­ოდ კრი­ტი­კუ­ლი და რთუ­ლი პო­ზი­ცია იმას­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, რაც ზო­გა­დად, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხდე­ბა.

"შე­იძ­ლე­ბა თქვას, რომ გარ­კვე­ულ­წი­ლად, ჩვე­ნი პარტნი­ო­რე­ბი იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლე­ბი არი­ან იმ პრო­ცე­სე­ბით, რო­მელ­საც ად­გი­ლი აქვს ქვე­ყა­ნა­ში. მთლი­ა­ნო­ბა­ში ვხე­დავთ, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში სი­ტუ­ა­ცია ბოლო პე­რი­ოდ­ში არც ისე სა­ხარ­ბი­ე­ლოდ ვი­თარ­დე­ბა, რად­გან,პრაქ­ტი­კუ­ლად, ჩნდე­ბა შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რომ მმარ­თვე­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ელი­ტა დაბ­ნე­უ­ლია სა­ერ­თოდ, არ ვიცი, ამას რა უნდა და­ვარ­ქვა, მაგ­რამ იკა­ვებს პო­ზი­ცი­ებს, რო­მე­ლიც ცალ­სა­ხად მო­დის წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა­ში ქვეყ­ნის მოქ­მედ კა­ნონ­მდებ­ლო­ბას­თან, ქვეყ­ნის კონ­ტსტი­ტუ­ცი­ას­თან, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ევ­რო­პუ­ლი სა­მარ­თლის პრინ­ცი­პებ­თან და შე­სა­ბა­მი­სად, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ბევ­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხია გა­მო­სას­წო­რე­ბე­ლი.

პირ­ველ რიგ­ში, ბოლო პე­რი­ოდ­ში ჩვენ­თან, სა­ხელ­მწი­ფომ ვერ შეძ­ლო, შე­ეს­რუ­ლე­ბი­ნა უმ­თავ­რე­სი ფუნ­ქცია, უზ­რუნ­ვე­ლე­ყო სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მშვი­დო­ბა, და­ეც­ვა მარ­თლწეს­რი­გი და შე­სა­ბა­მი­სად, მი­ვე­დით იქამ­დე, რომ პრაქ­ტი­კუ­ლად, თბი­ლი­სის ცენ­ტრი გახ­და ძა­ლა­დო­ბის, გა­ნუ­კი­თხა­ო­ბის და ქა­ო­სის საკ­მა­ოდ სე­რი­ო­ზუ­ლი სივ­რცე და არე­ა­ლი. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, დღეს სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ძა­ლი­ან ბევრ კი­თხვა­ზე აქვს პა­სუ­ხი გა­სა­ცე­მი, რად­გან ის, რა­ზეც სა­უბ­რობს ბა­ტო­ნი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი, კი, გა­სა­გე­ბია, რომ ეს პო­ზი­ცია ცალ­სა­ხად პო­პუ­ლის­ტუ­რია და გათ­ვლი­ლია იმა­ზე, რომ მან სა­ზო­გა­დო­ე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბის გული მო­ი­გოს, მაგ­რამ სა­მარ­თლებ­რივ სა­ხელ­მწი­ფო­ში ამ კა­ტე­გო­რი­ე­ბით სა­უ­ბა­რი ნაკ­ლე­ბად ხდე­ბა ხოლ­მე - რო­გორც წესი, გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ ჩვე­ნი კონ­სტი­ტუ­ცია, ისე­ვე, რო­გორც ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ევ­რო­პუ­ლი სა­მარ­თა­ლი, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად ყვე­ლა ადა­მი­ანს უფ­ლე­ბა­სა და თა­ვი­სუფ­ლე­ბას ანი­ჭებს.

შე­სა­ბა­მი­სად, სა­უ­ბა­რი იმა­ზე, რომ მო­სახ­ლე­ო­ბის 95% რა­ღა­ცას მი­იჩ­ნევს, - ამ შემ­თხვე­ვა­ში ჩვენ საქ­მე გვაქვს გარ­კვე­ულ­წი­ლად, ბოლ­შე­ვი­კუ­რი კა­ტე­გო­რი­ე­ბით სა­უ­ბარ­თან, სა­დაც უმ­რავ­ლე­სო­ბის დიქ­ტა­ტუ­რა­ზე იყო ლა­პა­რა­კი. ყო­ველ­თვის, რო­დე­საც უმ­რავ­ლე­სო­ბის დიქ­ტა­ტუ­რა­ზე ვი­წყებთ სა­უ­ბარს, ვი­ღებთ გა­რე­მოს, რო­მელ­შიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა უკვე იყო­ფა ერთი მხრივ, უმ­რავ­ლე­სო­ბად, ანუ ბრბოდ, რო­მე­ლიც ახორ­ცი­ე­ლებს დიქ­ტატს და მე­ო­რე მხრივ, უმ­ცი­რე­სო­ბად, რომ­ლის გა­მო­ცხა­დე­ბაც ხდე­ბა გარ­კვე­ულ­წი­ლად ხალ­ხი­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მტრე­ბად, ხდე­ბა მათი გა­რიყ­ვა და პრაქ­ტი­კუ­ლად, სო­ცი­ა­ლუ­რი მოკ­ვე­თა. სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, ამის ბრწყინ­ვა­ლე მა­გა­ლი­თი იყო თუნ­დაც საბ­ჭო­თა კავ­ში­რი, ფა­შის­ტუ­რი გერ­მა­ნია...

მთლი­ა­ნო­ბა­ში, რისი მომსწრე­ნიც გავ­ხდით ბოლო პე­რი­ოდ­ში, ეს იყო საკ­მა­ოდ სა­ხი­ფა­თო მოვ­ლე­ნა იმ თვალ­საზ­რი­სით, რომ ჩვენ საქ­მე გვქონ­და სა­ხელ­მწი­ფოს უუ­ნა­რო­ბას­თან, გამ­კლა­ვე­ბო­და ძა­ლა­დო­ბა­სა და პო­ლი­ტი­კურ ექ­სტრე­მიზმს, მე­ო­რე მხრივ კი, და­ვი­ნა­ხეთ რომ პრაქ­ტი­კუ­ლად, შე­იძ­ლე­ბა, ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი აღ­მოჩ­ნდეს საკ­მა­ოდ და­უც­ვე­ლი, ძა­ლი­ან მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში - შე­სა­ბა­მი­სად, და­ვი­ნა­ხეთ კი­დევ ერთი ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მო­მენ­ტიც, რომ მთლი­ა­ნო­ბა­ში, სა­ხელ­მწი­ფომ ვერ შეძ­ლო არა უბ­რა­ლოდ კონ­კრე­ტუ­ლი ტპის, მა­გა­ლი­თად, ამ შემ­თხვე­ვა­ში სა­უ­ბა­რი გვაქვს ე.წ. არა­მე­ინ­სტრი­მუ­ლი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ორი­ენ­ტა­ცი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა დაც­ვა­ზე, არა­მედ ვერ შეძ­ლო, და­ეც­ვა ადა­მი­ა­ნის ფუნ­და­მენ­ტუ­რი უფ­ლე­ბა.

giorgi-gobronidze-45493-1626435571.jpg

ასე რომ, ნედ პრა­ი­სის გან­ცხა­დე­ბა­ში ძა­ლი­ან მკა­ფი­ო­დაა გა­მოკ­ვე­თი­ლი ის გზავ­ნი­ლე­ბი, რომ ჩვენ­გან ელო­დე­ბი­ან ისეთ მოქ­მე­დე­ბას, რო­გორც უნდა მოქ­მე­დებ­დეს ზო­გა­დად, სა­მარ­თლებ­რი­ვი სა­ხელ­მწი­ფო ნორ­მა­ლურ შემ­თხვე­ვა­ში და ცი­ვი­ლურ გა­რე­მო­ში. ზო­გა­დად, მოხ­და ძა­ლა­დო­ბა და ამ­დე­ნი კი­თხვა დარ­ჩა პა­სუ­ხგა­უ­ცე­მე­ლი - ეს სწო­რი არ არის, რად­გან ჩვენ უამ­რა­ვი უც­ნა­უ­რი ვერ­სია ვის­მი­ნეთ, და­წყე­ბუ­ლი იმით, რომ სა­ხე­ზე გვაქვს მა­გა­ლი­თად, ვი­თომ ნარ­კო­ტი­კუ­ლი ზე­დო­ზი­რე­ბა. ესეც რე­ა­ლუ­რად ემ­სა­ხუ­რე­ბა არა იმას, რომ საქ­მე­ზე დად­გინ­დეს ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა, არა­მედ იმას, რომ გარ­კვე­ულ­წი­ლად, მოხ­დეს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის თა­ვი­დან არი­დე­ბა მმარ­თვე­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ჯგუ­ფის მხრი­დან. განაგრძეთ კითხვა