ვინ შეიძლება შეცვალოს ბაიდენი? - "დემოკრატების პანიკამ და დაბნეულობამ კითხვები გააჩინა საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებით" | Allnews.Ge

ვინ შეიძლება შეცვალოს ბაიდენი? - "დემოკრატების პანიკამ და დაბნეულობამ კითხვები გააჩინა საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებით"

აშშ-ს პრე­ზი­დენტ ჯო ბა­ი­დე­ნის სუს­ტმა დე­ბა­ტებ­მა გა­სულ კვი­რას დე­მოკ­რა­ტი­ულ პარ­ტი­ა­ში შოკი გა­მო­იწ­ვია, რა­მაც წა­მოჭ­რა კი­თხვე­ბი იმის შე­სა­ხებ, თუ ვინ შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ა­ნაც­ვლოს იგი საპ­რე­ზი­დენ­ტო კან­დი­და­ტად, თუ უკან და­ხე­ვას გა­და­წყვეტს. ამის შე­სა­ხებ BBC იტყო­ბი­ნე­ბა.

ეს ნა­ბი­ჯი - თუმ­ცა ნაკ­ლე­ბად სა­ვა­რა­უ­დო - ლო­ჯის­ტი­კურ კოშ­მარს შექ­მნი­და და შე­იძ­ლე­ბა, დე­მოკ­რა­ტებს შო­რის ამომ­რჩევ­ლე­ბის მიერ ხმის მი­ცე­მამ­დე რამ­დე­ნი­მე თვით ადრე ში­და­პარ­ტი­უ­ლი ბრძო­ლა გა­მო­ეწ­ვია.

მაგ­რამ დე­მოკ­რა­ტე­ბის პა­ნი­კამ და დაბ­ნე­უ­ლო­ბამ ბა­ი­დე­ნის კან­დი­და­ტუ­რის მო­მავ­ლის შე­სა­ხებ კი­თხვე­ბი გა­ა­ჩი­ნა იმა­ზე, იქ­ნე­ბა თუ არა ნო­ემ­ბერ­ში 81 წლის პრე­ზი­დენ­ტი სწო­რი კან­დი­და­ტი ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის, დო­ნალდ ტრამ­პის წი­ნა­აღ­მდეგ.

ბევ­რმა დე­მოკ­რატ­მა აღ­ნიშ­ნა ტრამ­პის და­მარ­ცხე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბა, რო­დე­საც ბა­ი­დე­ნის პარ­ტი­ის ნო­მი­ნა­ცი­ა­ზე პრე­ტენ­ზი­ას მხარს უჭერ­დნენ თუ უარ­ჰყოფ­დნენ.

არ­სე­ბობს რამ­დე­ნი­მე გზა, რომ­ლი­თაც პრე­ზი­დენ­ტი შე­იძ­ლე­ბა სხვა კან­დი­და­ტით ჩა­ნაც­ვლდეს, მაგ­რამ შან­სე­ბი მცი­რეა, რომ არ­ჩევ­ნე­ბამ­დე ოთხ თვე­ზე ნაკ­ლებ დრო­ში ბა­ი­დე­ნი თა­ვის კან­დი­და­ტუ­რას მოხ­სნის.

მაგ­რამ, თუ ის ამას გა­ა­კე­თებს, არ­სე­ბობს რამ­დე­ნი­მე ადა­მი­ა­ნი, ვინც შე­იძ­ლე­ბა, ახალ კან­დი­და­ტად მოგ­ვევ­ლი­ნოს.

ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტი კა­მა­ლა ჰა­რი­სი

harisi-45466-1720076312.jpg

ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტი კა­მა­ლა ჰა­რი­სი, რო­მე­ლიც უკვე არის სი­ა­ში, ბა­ი­დე­ნის ჩა­სა­ნაც­ვლებ­ლად რე­ა­ლუ­რი არ­ჩე­ვა­ნია. რო­გორც ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტი, ის რეპ­რო­დუქ­ცი­უ­ლი უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის­თვის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის კამ­პა­ნი­ის სახე გახ­და მას შემ­დეგ, რაც უზე­ნა­ეს­მა სა­სა­მარ­თლომ Roe v Wade გა­ა­უქ­მა. Roe v. Wade, აშშ-ს უზე­ნა­ე­სი სა­სა­მარ­თლოს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იყო, რო­მელ­შიც სა­სა­მარ­თლომ და­ად­გი­ნა, რომ შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის კონ­სტი­ტუ­ცია აბორ­ტის უფ­ლე­ბას იცავ­და.

ჰა­რის­მა და­ამ­ტკი­ცა, რომ პრე­ზი­დენ­ტის ერ­თგუ­ლი მო­კავ­ში­რეა და მისი დე­ბა­ტებ­ზე გა­მოს­ვლა მტკი­ცედ და­იც­ვა. ღო­ნის­ძი­ე­ბის შემ­დეგ აღი­ა­რა, რომ პრე­ზი­დენტს "ნელი და­სა­წყი­სი" ჰქონ­და, მაგ­რამ ამ­ტკი­ცებ­და, რომ მან შემ­დგომ­ში უფრო არ­სე­ბი­თი პა­სუ­ხე­ბი გას­ცა, ვიდ­რე ტრამპმა.

"ადა­მი­ა­ნებს შე­უძ­ლი­ათ იდა­ვონ სტი­ლის სა­კი­თხებ­ზე, მაგ­რამ სა­ბო­ლო­ოდ ეს არ­ჩევ­ნე­ბი და ის, თუ ვინ იქ­ნე­ბა აშშ-ს პრე­ზი­დენ­ტი, ში­ნა­არსზე უნდა იყოს და­მო­კი­დე­ბუ­ლი", - გა­ნუ­ცხა­და ჰა­რის­მა CNN-ს.

ჰა­რისს სა­ხე­ლი უკვე გან­თქმუ­ლი აქვს, რაც ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტის თა­ნამ­დე­ბო­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბაა, მაგ­რამ მთე­ლი თა­ვი­სი საქ­მი­ა­ნო­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ბა­ლი პო­პუ­ლა­რო­ბის რე­ი­ტინ­გებ­თან ჰქონ­და პრობ­ლე­მე­ბი.

გა­მო­კი­თხვე­ბის თა­ნახ­მად, ამე­რი­კე­ლე­ბის 49%-ს ჰა­რი­სი არ მოს­წონსს, ხოლო 39%-ს - მოს­წონს.

ჰა­რისს ასე­ვე ექ­ნე­ბა პრა­იმ-ტა­ი­მის მო­მენ­ტი, რო­მელ­მაც შე­იძ­ლე­ბა, ის პო­ტენ­ცი­ურ საპ­რე­ზი­დენ­ტო კან­დი­დატ­თა შო­რის წინ წას­წი­ოს, რო­დე­საც ის ტრამ­პის ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტო­ბის კან­დი­დატს და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბა. BBC-ის მე­დია პარტნი­ო­რი CBS ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტო­ბის კან­დი­დატ­თა დე­ბა­ტე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას აგ­ვის­ტო­ში გეგ­მავს. იხილეთ სრულად

myquiz