პუტინის ასახელებს პირობებს, რომლის შესრულების შემთხვევაში უკრაინასთან მოლაპარაკებებს დაიწყებს - "ჩვენ პირობები მარტივია" | Allnews.Ge

პუტინის ასახელებს პირობებს, რომლის შესრულების შემთხვევაში უკრაინასთან მოლაპარაკებებს დაიწყებს - "ჩვენ პირობები მარტივია"

უკ­რა­ი­ნას­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის და­სა­წყე­ბად სა­ჭი­რო პი­რო­ბე­ბია დო­ნეც­კი­სა და ლუ­განსკის სა­ხალ­ხო რეს­პუბ­ლი­კე­ბი­დან, ასე­ვე, ხერ­სო­ნი­სა და ზა­პო­რო­ჟი­ეს რე­გი­ო­ნე­ბი­დან უკ­რა­ი­ნუ­ლი ჯა­რე­ბის გაყ­ვა­ნა და კი­ე­ვის მიერ ნატო-ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბა­ზე უა­რის თქმა, - ამის შე­სა­ხებ რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა, ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა გა­ნა­ცხა­და.

"ჩვე­ნი პი­რო­ბე­ბი ასე­თი სა­უბ­რის და­სა­წყე­ბად მარ­ტი­ვია - უკ­რა­ი­ნის ჯა­რე­ბი სრუ­ლად უნდა გა­იყ­ვა­ნონ დო­ნეც­კის, ლუ­განსკის სა­ხალ­ხო რეს­პუბ­ლი­კე­ბი­დან, ხერ­სო­ნი­სა და ზა­პო­რო­ჟი­ეს რე­გი­ო­ნე­ბი­დან, ამ რე­გი­ო­ნე­ბის მთე­ლი ტე­რი­ტო­რი­ი­დან. რო­გორც კი კი­ევ­ში გა­ნა­ცხა­დე­ბენ, რომ მზად არი­ან ასე­თი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად და და­ი­წყე­ბენ ჯა­რე­ბის რე­ა­ლურ გაყ­ვა­ნას ამ რე­გი­ო­ნე­ბი­დან და ასე­ვე ოფი­ცი­ა­ლუ­რად გა­ნა­ცხა­დე­ბენ ნატო-ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის გეგ­მებ­ზე უა­რის თქმის შე­სა­ხებ, ჩვე­ნი მხა­რე და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ, იმა­ვე წუთ­ში გას­ცემს ცე­ცხლის შე­წყვე­ტი­სა და მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის და­წყე­ბის ბრძა­ნე­ბას“, - აღ­ნიშ­ნა პუ­ტინ­მა.

მან ისა­უბ­რა და­სავ­ლეთ­ზე და აღ­ნიშ­ნა, რომ და­სავ­ლუ­რი სა­ხელ­მწი­ფო­ე­ბის ეგო­იზ­მმა და ამ­პარ­ტავ­ნო­ბამ მსოფ­ლიო და­უბ­რუ­ნებ­ლო­ბის წერ­ტილს მი­უ­ახ­ლო­ვა.

„ნება მო­მე­ცით შე­გახ­სე­ნოთ, რომ სწო­რედ ვა­შინგტონ­მა შე­არ­ყია სტრა­ტე­გი­უ­ლი სტა­ბი­ლუ­რო­ბა ან­ტი­ბა­ლის­ტი­კუ­რი სა­რა­კე­ტო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბი­დან, ღია ცაზე სა­შუ­ა­ლო და მოკ­ლე რა­დი­უ­სის ბირ­თვუ­ლი რა­კე­ტე­ბის ლიკ­ვი­და­ცი­ის შე­სა­ხებ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბი­დან ცალ­მხრი­ვი გას­ვლის გამო. სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, და­სავ­ლუ­რი სა­ხელ­მწი­ფო­ე­ბის ეგო­იზ­მმა და ამ­პარ­ტავ­ნე­ბამ გა­მო­იწ­ვია დღე­ვან­დე­ლი უკი­დუ­რე­სად სა­ში­ში მდგო­მა­რე­ო­ბა. ჩვენ და­უშ­ვებ­ლად მი­ვუ­ახ­ლოვ­დით და­უბ­რუ­ნებ­ლო­ბის წერ­ტილს“, - გა­ნა­ცხა­და პუ­ტინ­მა რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას­თან შეხ­ვედ­რა­ზე.

მისი თქმით, მო­წო­დე­ბე­ბი რუ­სე­თის­თვის სტრა­ტე­გი­უ­ლი მარ­ცხის მი­ყე­ნე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მელ­საც ბირ­თვუ­ლი ია­რა­ღის უდი­დე­სი არ­სე­ნა­ლი აქვს, „და­სავ­ლე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის უზო­მო ავან­ტი­უ­რიზ­მზე მე­ტყვე­ლებს“.

პუ­ტი­ნის მტკი­ცე­ბით, სწო­რედ და­სავ­ლეთ­მა მო­ამ­ზა­და და პრო­ვო­ცი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნა უკ­რა­ი­ნის კრი­ზი­სის და ახლა ყვე­ლა­ფერს აკე­თებს იმი­სათ­ვის, რომ კრი­ზი­სი გაგ­რძელ­დეს.

”სწო­რედ და­სავ­ლეთ­მა მო­ამ­ზა­და და პრო­ვო­ცი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნა უკ­რა­ი­ნის კრი­ზი­სის, ახლა კი ყვე­ლა­ფერს აკე­თებს იმი­სათ­ვის, რომ ეს კრი­ზი­სი უსას­რუ­ლოდ გაგ­რძელ­დეს“,- გა­ნა­ცხა­და რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა.

myquiz