ფერადკანიანი ტომი, ქერა თმით: რატომ აქვთ განსხვავებული გარეგნობა სოლომონის კუნძულების მაცხოვრებლებს და რა არის მათზე ცნობილი | Allnews.Ge

ფერადკანიანი ტომი, ქერა თმით: რატომ აქვთ განსხვავებული გარეგნობა სოლომონის კუნძულების მაცხოვრებლებს და რა არის მათზე ცნობილი

მსოფ­ლი­ოს მო­სახ­ლე­ო­ბის მხო­ლოდ 2% აქვს ბუ­ნებ­რი­ვად ქერა თმა, მათი დიდი ნა­წი­ლი კი ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პა­ში ცხოვ­რობს. თუმ­ცა, მსოფ­ლიო რუ­კა­ზე არის კი­დევ ერთი ად­გი­ლი, სა­დაც ქე­რათ­მი­ა­ნი ხალ­ხი ცხოვ­რობს. სო­ლო­მო­ნის კუნ­ძუ­ლებ­ზე მუქკა­ნი­ან ად­გი­ლობ­რივ­თა 5-10 პრო­ცენტს ქერა თმა აქვს. მეც­ნი­ე­რე­ბი ამ ფე­ნო­მენს დიდ­ხანს იკ­ვლევ­დნენ.

მათ არ უყ­ვართ სტუმ­რე­ბი

სო­ლო­მო­ნის კუნ­ძუ­ლე­ბის მცხოვ­რებ­ლებს ის­ტო­რი­უ­ლად ნაკ­ლე­ბი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­დათ ევ­რო­პე­ლებ­თან. ცნო­ბი­ლია, რომ ამ კუნ­ძუ­ლებ­ზე პირ­ვე­ლად უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბი 3 ათა­სი წლის წინ ჩა­ვიდ­ნენ და ისი­ნი პა­პუ­ე­ლე­ბი იყ­ვნენ. და­ახ­ლო­ე­ბით 2 ათა­სი წლის შემ­დეგ კი კუნ­ძულს პო­ლი­ნე­ზი­ე­ლებ­მა მი­ა­კი­თხეს. სო­ლო­მო­ნის კუნ­ძუ­ლი ევ­რო­პე­ლებ­მა მხო­ლოდ მე-16 სა­უ­კუ­ნე­ში აღ­მო­ა­ჩი­ნეს და ად­გილს სა­ხე­ლი ბიბ­ლი­უ­რი გმი­რის სო­ლო­მო­ნის პა­ტივ­სა­ცე­მად და­არ­ქვეს. ეს­პა­ნეთს უნ­დო­და რომ კუნ­ძუ­ლი თა­ვის კო­ლო­ნი­ად ექ­ცია, თუმ­ცა იქ ჩა­სუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ად­გი­ლობ­რი­ვებ­მა და­ხო­ცეს.

280209465-123332703683964-4192167877657818390-n-65248-1716015763.jpg

მომ­დევ­ნო სა­უ­კუ­ნე­ებ­შიც ვერ მო­ი­კი­დეს ფეხი ევ­რო­პე­ლებ­მა, მი­ზე­ზი ისევ კუნ­ძუ­ლებ­ზე მცხოვ­რე­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბის არას­ტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე­ო­ბა გახ­და. უცხო­ე­თი­დან ჩა­სულ ვაჭ­რებ­სა და მი­სი­ო­ნე­რებს, რო­გორც წესი, ისი­ნი თა­ვი­დან იშო­რებ­დნენ.

311736929-5552357781499008-5797428223390474276-n-65262-1716015770.jpg

სო­ლო­მო­ნის კუნ­ძუ­ლე­ბი მე-18 სა­უ­კუ­ნე­ში მე­ო­რედ აღ­მო­ა­ჩი­ნეს - ამ­ჯე­რად ინ­გლი­სე­ლებ­მა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ორი სა­უ­კუ­ნე იყო გა­სუ­ლი კუნ­ძუ­ლის მცხოვ­რებ­ლებ­სა და ევ­რო­პე­ლებს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა ისევ არ გან­ვი­თარ­და. მხო­ლოდ მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის ბო­ლოს მო­ა­ხერ­ხა და ბრი­ტა­ნეთ­მა სო­ლო­მო­ნის კუნ­ძუ­ლე­ბი თა­ვის კო­ლო­ნი­ად გა­მო­ა­ცხა­და. ად­გილ­ზე კი პლან­ტა­ცი­ე­ბის გა­შე­ნე­ბა და­ი­წყო - ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბა იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და, რომ და­ეთ­მოთ. იხილეთ სრულად

myquiz