"ჰამასი" აცხადებს, რომ ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდა: პალესტინელები ზეიმობენ, თუმცა ჯერ უცნობია ისრაელის პოზიცია | Allnews.Ge

"ჰამასი" აცხადებს, რომ ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდა: პალესტინელები ზეიმობენ, თუმცა ჯერ უცნობია ისრაელის პოზიცია

"ჰა­მა­სი" აცხა­დებს, რომ და­თან­ხმდა ეგ­ვიპ­ტი­სა და კა­ტა­რის შუ­ა­მავ­ლო­ბით მიღ­წე­ულ ცე­ცხლის შე­წყვე­ტის წი­ნა­და­დე­ბას, რო­მელ­მაც უნდა შე­ა­ჩე­როს ის­რა­ელ­თან 7 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე ომი. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის შე­სა­ხებ ის­მა­ილ ჰა­ნი­ემ კა­ტა­რის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრსა და ეგ­ვიპ­ტის დაზ­ვერ­ვის ხელ­მძღვა­ნელს სა­ტე­ლე­ფო­ნო სა­უ­ბარ­ში გა­ნუ­ცხა­და. მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი სა­კა­ოდ რთუ­ლი იყო და მას­ში არა მხო­ლოდ "ჰა­მა­სი" და ის­რა­ე­ლი, არა­მედ აშშ, კა­ტა­რი და ეგ­ვიპ­ტეც მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ. ის­რა­ელს ამ თე­მა­ზე კო­მენ­ტა­რი არ გა­უ­კე­თე­ბია.

"ბურ­თი ახლა ის­რა­ე­ლის მო­ე­დან­ზეა“, - გა­ნა­ცხა­და "ჰა­მა­სის“ ოფი­ცი­ა­ლურ­მა წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა.

წი­ნა­და­დე­ბის დე­ტა­ლე­ბი და­ზუს­ტე­ბუ­ლი არ არის, თუმ­ცა ბოლო დღე­ებ­ში ეგ­ვიპ­ტი­სა და "ჰა­მა­სის" წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ამ­ბობ­დნენ, რომ ცე­ცხლის შე­წყვე­ტა რამ­დე­ნი­მე თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ეტა­პობ­რი­ვად გაგ­რძელ­დე­ბა, რა დრო­საც "ჰა­მა­სი" მძევ­ლებს გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლებს, ის­რა­ე­ლი კი ღა­ზი­დან არ­მი­ას გა­იყ­ვანს.

ის­რა­ე­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­დან ანო­ნი­მურ­მა წყა­რომ სა­ა­გენ­ტო "რო­ი­ტერსთან" გა­ნა­ცხა­და, რომ ცე­ცხლის შე­წყვე­ტის შე­თან­ხმე­ბა, რო­მელ­საც აშშ-ის და ევ­რო­კავ­ში­რის მიერ ტე­რო­რის­ტულ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ად მიჩ­ნე­უ­ლი "ჰა­მა­სი" და­თან­ხმდა, წარ­მო­ად­გენს "შერ­ბი­ლე­ბულ" ვერ­სი­ას ეგ­ვიპ­ტის წი­ნა­და­დე­ბი­სა, რო­მე­ლიც მო­ი­ცავ­და ის­რა­ე­ლის­თვის მი­უ­ღე­ბელ "შორს მი­მა­ვალ" დას­კვნებს. "ეს სა­ვა­რა­უ­დოდ არის თვალ­თმაქ­ცო­ბა, რომ­ლის მი­ზა­ნია ის­რა­ე­ლი გა­მოჩ­ნდეს შე­თან­ხმე­ბა­ზე უა­რის მთქმელ მხა­რედ", - ამ­ბობს ის.

ცოტა ხნის წინ, ინ­ტერ­ნეტ­ში გავ­რცელ­და ვი­დეო, რო­მელ­შიც ალ-აქ­სას სა­ა­ვად­მყო­ფოს გა­რეთ შეკ­რე­ბუ­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბა მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის დას­რუ­ლე­ბას აღ­ნიშ­ნავს. შე­თან­ხმე­ბის დე­ტა­ლე­ბი ჯერ არ არის ცნო­ბი­ლი, მაგ­რამ პროგ­რე­სი კონ­ფლიქ­ტის ზო­ნა­ში მყოფ­თათ­ვის ზე­ი­მის მი­ზე­ზია. იხილეთ სრულად

myquiz